Kan ett särkullbarn förlora sin rätt till arv?

En fråga om arvsskifte och särkullbarn.

Maken avlider i ett gift par. Inget testamente finns. 2 gemensamma barn finns. Enligt era tidigare svar här, så äger kvarlevande makan rätt att ur/från db erhålla 4 prisbasbelopp. Bouppteckning är gjord och registrerad hos skatteverket. sedan 2016-06-01. Dödsboets saldo uppgår till ca 75 000, varav ca 30 000 kr finns innestående hos bank. 1 särkull barn finns. Arvsskifte har ej kunnat genomföras då särkullbarnet vägrat skriva på arvsskifte. Efterlevande makan förvägras nu att ta del av pengarna hos bank, med motivering att fullmakt eller fysisk närvaro krävs. Lagstiftningen antyder "Dödsbodelägarna förvaltar dödsboet tillsammans och beslutar gemensamt om vad som ska göras, exempelvis avsluta konton,"... I detta fallet hänger allt på skärkullbarnet, som inte ärver något, om efterlevande makan skall få sitt rättmätiga arv fullt ut. Frågor: Är det lagstiftarens mening att 1 arvtagare som inte kan påverka sitt arv skall kunna stjälpa andras rätt ? Tingsrätten kan tillhandahålla skitesman mot arvode. Det skall vara jurist eller helst advokat. Vilken kompetens bör en jurist ha för att godkännas av tingrsätten ? Kan db stämma särkullbarnet för x?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Lagarna inom arvsrätt finner man i ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln i arvsrätten är att barn i rakt nedstigande ledd ärver sina föräldrar, enligt 2:1 ÄB. Vanligtvis måste bröstarvingar (barn i rakt nedstigande ledd) vänta tills att båda föräldrarna har avlidit innan de får rätt att ta del av sitt arv.

Efterarv
Enligt svensk rätt tillfaller den avlidnes kvarlåtenskap den efterlevande maken, 3:1 ÄB. Den efterlevande maken kommer att få en så kallad fri förfoganderätt till den avlidnes kvarlåtenskap. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande har rätt att disponera fritt över kvarlåtenskapen så länge som denne är i livet. Rätten att disponera över kvarlåtenskapen ger dock inte den efterlevande rätten att testamentera bort egendomen, utan den ska tillfalla den avlidnes arvingar som har rätt till efterarv. Detta innebär att arvingarna till den avlidne får vänta tills att den efterlevande maken avlidit. Eftersom värdet på det som den efterlevande maken har fri förfoganderätt över både kan minska eller öka med tiden så räknar man på efterarvet i kvotandelar istället för en summa.

Storleken på efterarvet bestäms genom att fastställa en kvotdel vid den första avlidne makens död. När den andra maken avlider ärver arvingarna till den första maken en kvotdel av dennes dödsbo. Kvotdelen motsvarar det ursprungliga arvets andel av den efterlevande makens totala förmögenhet.

Särkullbarn
När ett arvskifte sker har särkullbarn alltid rätt att direkt efter förälderns död få ut sitt arv, till skillnad från gemensamma barn som alltså inte ärver förrän den efterlevande maken går bort. Det finns ett sorts av säkerhetsskydd för den efterlevande maken i 3:1 ÄB som ger denne rätt till fyra prisbasbelopp för att kunna leva vidare.

Undantaget i 3:1 ÄB gör inte att särkullbarnet förlorar sin rätt till arv. Särkullbarnet kommer likt de gemensamma barnen ha rätt till ett efterarv när den kvarlevande maken avlider. När arvsskifte sker efter att den efter levande maken avlidit har särkullbarnet rätt att få ut sitt efterarv före de gemensamma barnen. Detta innebär att de gemensamma barnen får dela på den kvarlåtenskap som finns kvar efter att särkullbarnet fått ut sitt efterarv.

Din fråga
Du har delvis rätt med att den efterlevande maken har rätt till fyra prisbasbelopp och att särkullbarnet förlorar sin rätt till att få ut sitt arv direkt. Särkullbarnet kommer dock inte förlora sin rätt till arv, utan måste vänta likt de gemensamma barnen på sitt efterarv. Då särkullbarnet fortfarande har en rätt till arvet från sin förälder kan denne därför försvara sin rätt.

Jag kommer tyvärr inte svara på de andra frågorna då dessa blir irrelevanta då särkullbarnet får hävda sin rätt. Men du får gärna skicka in en ny fråga om du vill ha ytterligare svar.

Glad sommar

Vänligen,

Malcolm HamiltonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning