FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder30/07/2022

Kan ett godkänt föreläggande om ordningsbot överklagas?

Om man har skrivit under fortkörningsbötern på plats kan man fortfarande överklaga beslutet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du har skrivit under och därmed godkänt ett föreläggande om ordningsbot på plats, gäller detta på samma sätt som en dom som har vunnit laga kraft, vilket innebär att ordningsboten inte kan överklagas (48 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken). 

Under vissa förutsättningar kan det dock vara möjligt att få boten undanröjd genom att till tingsrätten ge in en skriftlig klagan över ordningsboten, som ju lite slarvigt ändå kan ses som ett överklagande även fast det formellt sett alltså inte är fråga om ett överklagande. Klagan måste ges in inom ett år från att någon åtgärd för att verkställa ordningsboten företogs (59 kap. 6, 7 och 10 §§ rättegångsbalken). Eftersom jag inte känner till de närmare omständigheterna i ditt fall tar jag upp samtliga förutsättningar.

Någon av dessa förutsättningar måste vara uppfyllda för att ordningsboten ska kunna undanröjas av tingsrätten genom en sådan klagan: 

- Om ditt godkännande av ordningsboten inte kan ses som en giltig viljeförklaring (59 kap. 6 § första stycket punkt ett rättegångsbalken). Här rör det sig om situationer där du exempelvis felaktigt har antagit att en handling var straffbar och därför godkänt föreläggandet, inte har förstått att din underskrift skulle innebära ett godkännande av skuld eller om du också på ordningsboten, vid sidan av själva underskriften, har skrivit en förklaring om att du inte anser att du har gjort dig skyldig till en brottslig gärning.

- Om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel, att föreläggandet bör anses ogiltigt (59 kap. 6 § första stycket punkt två rättegångsbalken). Här rör det sig om fel av mer formell karaktär, såsom att ordningsboten omfattar en annan eller en strängare påföljd än vad en ordningsbot får omfatta.

- Om föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag (59 kap. 6 § första stycket punkt tre rättegångsbalken). Denna punkt fångar enbart upp de situationer där polisen som utfärdade ordningsboten har tillämpat lagen felaktigt utifrån den fakta som fanns vid tidpunkten för utfärdandet av ordningsboten. Senare tillkommen fakta tas alltså inte hänsyn till här.

Det finns, utöver klagan över ordningsbot, också en väldigt begränsad möjlighet till resning, som vid ett beviljande innebär att ordningsboten undanröjs. En resningsansökan ska skriftligen ges in till hovrätten och ska ha ett visst innehåll (se 58 kap. 4 § och 5 § rättegångsbalken). För att resning ska kunna beviljas krävs det att ordningsboten anses uppenbart strida mot lag (58 kap. 2 § femte punkten rättegångsbalken). "Uppenbart” är ett högt ställt krav. En annan resningsgrund innebär att resning kan beviljas om någon ny omständighet nu har framkommit, som tidigare inte har lyfts upp, och som sannolikt skulle ha lett till att du inte hade fått boten, eller att du hade fått ett lägre bötesbelopp (58 kap. 2 § fjärde punkten rättegångsbalken)

Slutligen kan nämnas att det är enklare att vinna framgång genom att lämna in en klagan över ordningsboten till tingsrätten, än att beviljas resning. Resning är ett s.k. extraordinärt rättsmedel som väldigt sällan beviljas. Du bör därför i första hand sikta in dig på att lämna in en klagan över ordningsboten till tingsrätten, om du nu känner att någon av de tre punkterna jag listade en bit ovan stämmer in på ditt fall.

Tveka inte att ställa en ytterligare fråga om några frågetecken kvarstår!

Med vänliga hälsningar,

Daniel BromanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”