Kan ett frihetsberövande avräknas mot ett bötesstraff?

2016-10-14 i Påföljder
FRÅGA
Om en person häktas på grund av flyktfara innan rättegång för ett bötesbrott, till exempel skadegörelse, hur påverkar då frihetsberövandet straffet vid en eventuell dom?I normala fall avräknas ju häktningstid från eventuell fängelsetid, får den dömde också avräkning av bötesbelopp? Kan rättsväsendet då i slutänden få betala till den frihetsberövade om häktningstidens längd överstiger bötesbeloppet i "värde"?
SVAR

Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Bötesbeloppet kan av rätten förklaras vara helt eller delvis verkställt genom frihetsberövandet. Häktningen kan alltså medföra att den som döms till böter inte behöver betala något, eller enbart behöver betala en mindre summa då häktningen anses vara en del av straffet,se brottsbalken (1962:700) (BrB) 33:6 3 st. I praxis har ett dygns frihetsberövande ansetts motsvara tio dagsböter.

Om det bötesstraff som döms ut är så lågt att ett befriande från skyldigheten att betala böter ändå inte väger upp till det lidande som häktningen inneburit, kan böter enligt det straffvärde rätten beslutat att ändå dömas ut. Individen kan då få upprättelse genom att i vanlig ansöka om ersättning från staten för den oproportionerliga häktningen. Ansökan görs hos Justitiekanslern och biviljas enligt lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (1998:714).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1427)
2021-01-21 Elektronisk kontroll, så kallad fotboja
2021-01-21 När gallras penningböter från belastningsregistret?
2021-01-19 Hur länge finns ett straff avtjänat i Norge, i svenskt belastningsregister?
2021-01-18 Vad är påföljderna för grov kvinnofridskränkning och ofredande?

Alla besvarade frågor (88342)