FrågaARKIVÖvrigt04/01/2024

Kan ett företagsnamn hävas på grund av att det liknar ett släktnamn?

Hej! Jag har en enskild firma vars företagsnamn innehåller ett skyddat släktnamn. Företagsnamnet är godkänt av bolagsverket, men det är inte ett registrerat varumärke. Jag har blivit kontaktad av släktföreningen som har detta namn. Släktföreningen hävdar att de kan ansöka om administrativ hävning av mitt företagsnamn och om så behövs vidta rättsliga åtgärder om jag inte snarast upphör med användningen av släktnamnet. Vidare hävdar de att min användning av släktnamnet som företagsnamn kan vara till nackdel för namnbärarna och då såväl ersättningsgrundande som skadeståndsgrundande. De anger däremot inga skäl för hur mitt användande av efternamnet skulle vara till personlig nackdel. Vad jag förstår de som måste de ange hur användandet av efternamnet skulle vara till personlig nackdel för att häva företagsnamnet. Det är ingen med släktnamnet som bedriver verksamhet inom samma bransch eller liknande bransch, så det finns ingen risk för förväxling eller liknande. För vidare kontext nämner jag inte släkten i någon kommunikation, jag anspelar inte på deras släkthistoria utan råkar endast ha deras efternamn i mitt företagsnamn. Företaget verkar inom hantverk/design, är mycket litet (omsättning ca 30tkr/år) och syns mycket lite. Det jag undrar är således; 1. Baserat på ovan, kan de häva mitt företagsnamn? Hur går processen till vid hävning av företagsnamn? 2. Vad kan en giltig personlig nackdel vara? Kan det tex räcka med att de upplever det som nackdel för deras släktarv?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst kommer jag att gå in på den generella regleringen och därefter lite mer ingående på dina frågor. Du skriver också att efternamnet är skyddat, men jag kommer att ta upp regleringen i korthet.


Du skriver att ditt företagsnamn är godkänt av bolagsverket men inte ett registrerat varumärke. I och med registrering så uppstår ensamrätt till företagsnamnet och bolaget får skydd i det län där det verkar. Ensamrätt kan också fås om företaget inarbetas på marknaden (se 1 kap 2 § Lag om företagsnamn).

Man kan inte registrera ett efternamn i Sverige och på så sätt få sitt efternamn skyddat. Däremot finns det vissa regler om skydd för efternamn i 15-16 §§ Lag om personnamn.

Eftersom det finns flera olika omständigheter för att ett efternamn ska anses vara skyddat så kommer jag att lämna det därhän, men det kan vara bra att känna till. En sådan omständighet är ex. att en person får byta till ett efternamn som lagligen bärs av minst 2 000 personer. Om det är färre än 2000 personer som lagligen bär efternamnet, anses det skyddat. 


Om det är så att efternamnet anses vara skyddat så finns det en regel i 23 § som lyder:

Ingen får obehörigen, till nackdel för den som har skydd för sitt efternamn enligt 15 §,

  1. använda ett namn som kan förväxlas med      efternamnet,
  2. i näringsverksamhet använda en beteckning      för en stiftelse, en ideell förening eller en liknande sammanslutning som      kan förväxlas med efternamnet, eller
  3. i näringsverksamhet använda ett      näringskännetecken, varukännetecken eller annat kännetecken som kan      förväxlas med efternamnet.

I sådana fall skulle 23 § p 3 vara tillämplig i ditt fall. Detta kallas för "det materiella namnskyddet" och innebär att namnhavaren, i domstol, har en rätt att kräva ett förbud mot att namnet används eller kräva skadestånd. Det är viktigt att poängtera i sammanhanget att det gäller för obehörig användning. Det krävs att användningen av efternamnet ska vara till nackdel för den som bär det, vilket kortfattat innebär att det i regel behöver ha inneburit förlust eller besvär för den som bär namnet. Det behöver också föreligga en förväxlingsrisk ( se prop. 2015/16:180 s. 116 - 117).


För att summera mitt svar kommer jag att besvara dina frågor:

1. Kan de häva företagsnamnet och hur går processen till?

Om det är så att namnet är skyddat, dvs. att de faller under någon av punkterna i 15 § (se även 16 §) Lag om personnamn, så skulle det teoretiskt sett vara möjligt att häva namnet. Observera dock att detta inte är tillräckligt, utan att det i sådana fall även krävs att användningen av efternamnet ska vara till nackdel för den som bär det. I regel innebär det att det ska vara frågan om en förlust eller besvär för den som bär namnet samt föreligga en förväxlingsrisk. Din användning av namnet ska också vara olovlig.

Processen att häva ett företagsnamn kan antingen göras genom att vända sig till domstol eller att ansöka om hävning enligt Bolagsverket (administrativ hävning) (se 3 kap 4 § lagen om företagsnamn). Behörig domstol i detta fall är Patent- och marknadsdomstolen (7 kap 1 §).


2. Vad kan en giltig personlig nackdel vara? Räcker det att det upplevs som en nackdel?

Enligt propositionen tar formuleringen sikte på den omständigheten att en förväxling faktiskt har skett och att det kan vara ett exempel på en sådan nackdel. Men, som jag skrivit ovan så är det i regel förlust eller besvär för namnhavaren som begreppet ”nackdel” tar sikte på. När jag läser det som har skrivits i förarbeten mm. tolkar jag det som att det inte är tillräckligt att det upplevs som en nackdel, utan att det är en omständighet som faktiskt ska föreligga.


Jag har tittat på lite rättsfall också:

NJA 2021 s. 919 - Ett efternamn med särskilt skydd har inte ansetts utgöra grund för hävning av ett registrerat företagsnamn.

I detta fall prövas en liknande fråga där domstolen kommer fram till att bolagens namn inte är vilseledande och att kravet på nackdel inte är uppfyllt.

Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!


Om du har fler frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till mig på tilda.hansson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning, 

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arkiv och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000