Kan ett barn ha fler än två vårdnadshavare?

2021-05-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
HejJag läste om ett lagförslag att barn ska kunna ha fler än två vårdnadshavare. Innebär detta att även exempelvis en mamma ska kunna dela vårdnaden med barnets morförälder eller farförälder?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad det aktuella lagförslaget menar med att ett barn ska kunna ha fler än två vårdnadshavare och vilka som, i sådant fall, skulle kunna bli vårdnadshavare.

Vilka lagförslag berör ämnet?

Jag är inte helt säker på vilket lagförslag du åsyftar. De lagförslag jag kan hitta som berör ärendet är en motion som har väckts under 2012 (Motion 2012/13:C230) och tre motioner som har väckts under 2017 (Motion 2017/18:2677; Motion 2017/18:2387; Motion 2017/18:3261). Då jag inte har kunnat hitta några andra lagförslag så kommer jag att utgå från dessa i mitt svar.

Nuvarande regler rörande vårdnad

Regler om vårdnad återfinns i föräldrabalken. Där stadgas det att ett barn står under vårdnaden av båda eller en av föräldrarna om vårdnaden inte har anförtrotts en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap. 2 § föräldrabalken). Av lagtexten framgår det således att det kan finnas högst två vårdnadshavare och att det, som regel, är de rättsliga föräldrarna som är vårdnadshavare.

I vissa fall kan särskilt förordnade vårdnadshavare utses. Dessa utses av tingsrätten i situationer då föräldrarna inte kan ta om hand om sitt barn, har avlidit eller på något sätt är olämpliga som vårdnadshavare (6 kap. 7-10 §§ föräldrabalken).

Vårdnadshavarna ansvarar för barnets personliga förhållanden, för att dess behov blir tillgodosedda, för att det får den tillsyn som som dess ålder och utveckling kräver samt att det får en tillfredsställande försörjning och utbildning (6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken).

Vad säger motionerna?

Motionerna i fråga framhåller att det har blivit allt vanligare med familjekonstellationer där det förekommer fler än två föräldrar "som engagerar sig i sina barn, tar ansvar för dem och som är centrala i barnens liv." (Motion 2017/18:2677). Att ett barn inte kan ha mer är än två vårdnadshavare anses ge upphov till praktiska problem som försvårar vardagen för de aktuella familjekonstellationerna.

De familjekonstellationer som nämns i motionerna är sådana där ett par bestående av två kvinnor har ett barn med en utomstående man, där ett par bestående av två män har barn med en utomstående kvinna, och där ett par bestående av en man och en kvinna har barn från tidigare relationer. Huruvida en bestämmelse rörande möjligheten för ett barn att ha fler än två vårdnadshavare skulle innebära att en mamma skulle kunna dela vårdnaden med barnets mor- eller farföräldrar är, emellertid, svårt att spekulera om då motionerna inte i detalj går in på vilka som faktiskt skulle kunna var vårdnadshavare. De familjekonstellationer som nämns bör antagligen ses som exempel på sådana som skulle gynnas av möjligheten att ett barn kan ha fler än två vårdnadshavare men att det även bör vara möjligt med fler än två vårdnadshavare även i andra situationer.

Avslutningsvis bör det kanske nämnas att inget av lagförslagen har lett till att lagen har ändrats. Det är alltjämt så att ett barn endast kan ha två vårdnadshavare.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I det fall du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3628)
2021-06-17 Godkänna barns flyttanmälan vid gemensam vårdnad
2021-06-16 Kan jag byta förskola utan den andra vårdnadshavarens tillåtelse?
2021-06-14 Har mor- och farförälder rätt till umgänge med sina barnbarn?
2021-06-10 Vilken förälder som betalar resorna vid umgänge med barnet

Alla besvarade frågor (93215)