Kan ett allvarligt brott överskugga ett mindre brott?

2019-12-13 i Påföljder
FRÅGA
Ifall en person begår ett mord och kör ifrån platsen utan körkort eller begår något annat småbrott, döms personen för mord och olovlig körning eller konkurrerar mordet ut det andra brottet? Den olovliga körningen är ju irrelevant då personen ändå kommer spendera många år i fängelset. Vad heter i så fall den lagen att ett mer brutalt brott konkurrerar ut småbrott?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det du beskriver kallas inom straffrätten för konsumtion. Konsumtion i straffrätt innebär att en brottslig handling anses ingå i ett annat brott, och därför inte leder till en dom eller straff i sig själv. När flera brott har begåtts, men ett av dem är mycket mer allvarligt, kan det konsumera mindre allvarliga brott. Till exempel skulle ett mord kunna konsumera ett brott mot knivlagen, eftersom det grövre brottet är förenat med ett mycket högre straffvärde.

Gällande vissa kombinationer av brott döms man däremot för båda eller alla brott, vilket kallas brottskonkurrens.

Dessa principer framgår inte direkt av lagtexten, men kommer till uttryck i rättspraxis. Högsta domstolen har fastställt principerna på området i fallet NJA 2008 s. 1010, enligt följande:

"I det fall att ett visst förfarande uppfyller rekvisiten för flera brott, utan att det föreligger något subsidiaritetsförhållande mellan dessa brott, får det anses föreligga en presumtion för att den tilltalade skall dömas i brottskonkurrens, dvs. för samtliga brott. I praktiken görs dock ofta avvikelser från denna presumtion. Skälen för sådana avvikelser kan vara av olika slag.

I vissa fall kan inslag i ett händelseförlopp som formellt uppfyller rekvisiten för ett brott framstå som så nära förbundet med och samtidigt så underordnat ett annat brott att det framstår som naturligt att endast döma för detta brott och betrakta den övriga brottsligheten som medbestraffad."

I andra stycken uttalas alltså stöd för att man i vissa fall endast döms för det grövre brottet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia Granberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1270)
2020-07-06 Hur länge finns en prick kvar i belastningsregistret?
2020-07-02 När kan man hamna i belastningsregistret?
2020-07-02 Hur länge finns brott kvar i belastningsregistret?
2020-06-30 Påföljd för bidragsbrott

Alla besvarade frågor (81881)