Kan ett äktenskap ogiltigförklaras och har "maken" rätt till arv?

2018-01-19 i Särkullbarn
FRÅGA
En man och en kvinna var sambor i många år. När kvinnan drabbades av cancer ville mannen plötsligt gifta sig med henne. Detta trots att ingen av hade velat det tidigare pga politiska skäl. Dock när kvinnan låg på dödsbädden ville mannen gifta sig i all hast. Prästen var ytters tveksam då kvinnan var medvetslös av mediciner och sjukdom. Det visade sig att pengar och egendom var hennes. Nu hade hon ett särkullbarn, som ju har rätt till sin laglott i alla fall. Mannen vägrar dock gå med på detta och vill inte ge bort några pengar eller sälja egendom. Det rör sig om värden för 12 miljoner f.n. Mannen litar inte på ekonomer och jurister och räknar ut en liten summa, som han kanske kan avstå. Detta jobbar han med dagligen sedan ett och ett halvt år tillbaka. Det finns inga andra arvingar.Vad gör man i sådana här fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Baserat på din beskrivning rör det sig om två olika frågor rent juridiskt:

1. Var äktenskapet giltigt med tanke på omständigheterna?

2. Vad gäller arvsrättsligt?

När jag svarar på dina frågor nedan, utgår jag ifrån att svensk rätt kan tillämpas på båda frågeställningarna och att det är två svenska medborgare som gift sig i Sverige samt att tillgångarna finns i Sverige.

Fråga 1: Var äktenskapet giltigt med tanke på omständigheterna?

För att själva vigseln ska vara giltig, krävs enligt äktenskapsbalken 4 kap. 2 § att båda parterna vara närvarande och uttryckt sin vilja att ingå äktenskap inför en behörig vigselförrättare. Enligt äktenskapsbalken kan ett äktenskap därefter endast upphöra genom äktenskapsskillnad eller genom att den ena maken (eller båda) dör. I praxis har det dock fastställts att en vigsel i vissa fall ska kunna ogiltigförklaras pga den ena "makens" bristande rättshandlingsförmåga.

Högsta domstolen har prövat frågan om en vigsel kan ogiltigförklaras till följd av bristande rättshandlingsförmåga i målet NJA 2010 s 648. HD fastslår att det ska mycket till för att man ska kunna ogiltigförklara äktenskapet på den grunden, eftersom man som huvudregel ska kunna utgå ifrån att allt gått rätt till om den behöriga vigselförrättaren genomför vigseln. Det är alltså svårt att bevisa att den ena parten inte ville, eller inte kunde uttrycka vilja, att ingå äktenskap.

Om kvinnan var medvetslös vid vigseln så är det ytterst anmärkningsvärt att prästen lät genomföra vigseln. Prästen måste ha kunnat kommunicera med kvinnan för att kunna genomföra vigseln, eftersom en del av själva vigseln är att prästen frågar båda parterna om de vill ingå äktenskap. Om du tror att det är möjligt att få prästen att vittna om att kvinnan inte kan ha samtyckt till äktenskapet, så kan det gå att få äktenskapet ogiltigförklarat. Min initiala bedömning är dock att det är relativt osannolikt att prästen kommer att vittna om något sådant, eftersom han då per automatik erkänner att han själv har gjort fel.

Fråga 2: Vad gäller arvsrättsligt?

Om äktenskapet ogiltigförklaras så ärver kvinnans bröstarvingar, så länge hon och mannen inte hade något testamente som säger annorlunda. Sambor ärver inte varandra enligt lag.

Nu utgår jag från att äktenskapet inte ogiltigförklaras, utan att mannen och kvinnan räknas som gifta när arvet ska skiftas. Makar ärver varandra med fri förfoganderätt enligt ärvdabalken 3 kap 1 §. Barn som är makarnas gemensamma barn måste vänta på sitt arv tills båda föräldrarna gått bort, men särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt när barnets förälder går bort. Förutsatt att det inte finns något giltigt testamente som reglerar kvinnans kvarlåtenskap, så har kvinnans barn alltså rätt till hela sin arvslott direkt – inte bara laglotten.

Eftersom mannen och kvinnan var gifta, ska dock en bodelning göras först. Enligt reglerna om bodelning ska makarnas giftorättsgods delas lika mellan makarna. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom, enligt Äktenskapsbalken 7 kap 1 §. Om vi utgår från att kvinnans egendom är 12 mkr och att mannens egendom är 2 mkr, samt att ingen egendom är enskild egendom, så kommer makarna att få 7 mkr var efter bodelningen.

7 mkr tillhör alltså kvinnans kvarlåtenskap och ska gå till hennes barn i enlighet med ärvdabalkens regler. 7 mkr får mannen behålla, men inte för att han ärver dem utan för att han tilldelas dem genom bodelning.

Om makar skiljer sig och endast har varit gifta under en kort period finns det en jämkningsregel i äktenskapsbalken 12 kap 1 § som gör det möjligt att frångå regeln om likadelning och istället fördela egendomen på något annat sätt. Denna regel är dock inte möjligt att använda sig av när äktenskapet upphört på grund av ena makens död.

En annan jämkningsregel, som endast används när äktenskapet upphört pga ena makens död, är den i 12 kap 2 §. Denna regel innebär att den make som överlever den andre, kan välja att behålla sitt eget giftorättsgods istället för att allt ska delas lika enligt huvudprincipen. Denna regel är dock inte möjlig för den avlidne makens arvingar att åberopa, utan regeln finns till för att skydda den efterlevande maken.

Sammanfattning och slutsats

Det verkar som att det har gått över ett år sedan kvinnan avled och alltså borde man kunna förutsätta att en bouppteckning redan har gjorts. Det går dock inte att utläsa ur omständigheterna om en bodelning har gjorts. Inte heller om hela processen just nu "står still" eller om någon part har ansökt om en skiftesman som ska ta över arvskiftet.

Om arvskiftet inte har gjorts ännu, och ingen skiftesman är förordnad att sköta det hela, är grundtanken att kvinnans barn och mannen ska komma överens om ett arvskifte. Mannen har absolut inte rätt att använda kvinnans egendom innan arvskiftet är gjort. Han måste i så fall redovisa för var egendomen har tagit vägen och eventuellt återlämna det som ska till barnet.

Det är viktigt att barnet blir medveten om att han/hon har rätt till sitt arv – inte bara laglotten. Samt att barnet förstår skillnaden mellan att mannen kan ha rätt till en viss summa genom bodelningen, men inte rätt till arv. Om mannen vägrar rätta sig efter lagens regler, så kan barnet ansöka till tingsrätten om att en skiftesman ska utses som då gör ett tvångsskifte.

Du har bokat telefonuppföljning till din fråga och jag kommer att ringa dig på det telefonnummer du har angivit, på måndag den 22 januari klockan 14:45. Om tiden inte passar, vänligen maila mig på edith.grundin@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Edith Grundin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1264)
2022-01-25 Särkullebarns rätt vid bodelning
2022-01-24 Fördelning av arv mellan gemensamma och särkullbarn
2022-01-20 Sälja bostadrätt efter arv - särkullebarn
2022-01-20 Fördelning av arv när den avlidne var gift och har särkullbarn

Alla besvarade frågor (98703)