FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt04/03/2018

Kan ett ägarbyte tala för att en utlånad bil utgör en gåva?

Min pappa köpte en bil för 150000, skrev den på sambon då han är sjuk och trodde han skulle avlida före henne. Nu har hon hastigt avlidit efter kort tids sjukdom. De hann använda bilen i ca 1 månad. Pappa har kvitto att han har köpt bilen, han skrev bilen på henne eftersom hon skulle känna tryggheten i att ha en bil när han gick bort och att hon även skulle köra honom till och från sjukhuset då han har cancer och behöver behandling. Nu vill barnen ha bilen för den är registrerad på henne, vad gäller? Kan vi bestrida detta med tanke på att pappa och hon hade ett MUNTLIGT avtal där hon skulle få bilen först vid hans dödsfall? Pappa kan fortfarande köra lite bil och behöver den för att komma till vårdcentral , handla mm kan detta ses som han får tillbaka bilen? Det här knäcker honom. Hur kan vi bestrida detta, hur går vi tillväga? Hur lång tid har vi på oss? HJälp? Vi ser hur han blir allt sämre av detta. Kan även tilläggas att hon tagit mkt saker av honom och sålt utan hans vetskap och han har även gett henne pengar så det borde ju räcka för hennes barn tänker vi.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I bilregistret framgår inte vem som civilrättsligt äger bilen

För det första vill jag poängtera att bilens civilrättsliga ägare inte framgår av bilregistret. Bilens civilrättsliga ägare är den som har förvärvat äganderätten till bilen genom t.ex. köp, vilket inte nödvändigtvis behöver vara den som står som ägare till bilen i bilregistret.

Har äganderätten till bilen förvärvats av din pappas sambo?

Gåva eller lån?

För att den civilrättsliga äganderätten till bilen ska anses ha övergått från din pappa till hans sambo krävs att din pappa ska anses ha givit den till henne som gåva. Den avgörande frågan i det här fallet är alltså om din pappas sambo ska anses ha tagit emot bilen som en gåva eller fått låna bilen.

Bevisbörda

Först och främst måste poängteras att denna fråga (såvida inte ni själva kommer överens) måste lösas genom en rättslig prövning. Vid en sådan kommer en domstol att behöva avgöra frågan genom att i första hand bestämma vem som måste bevisa att en gåva föreligger eller att en gåva inte föreligger. Den som "drabbas" negativt av att en domstol inte är övertygad om detta är den som har bevisbördan.

När pengar överlämnas till någon annan är det normala att den som påstår att pengarna utgör en gåva har bevisbördan för sitt påstående, med andra ord att överföringen presumeras vara ett lån (se t.ex. NJA 2014 s. 364). Om mottagaren inte lyckas bevisa detta betraktas överföringen som ett lån, med den följden att långivaren kan kräva att få sina pengar tillbaka. Jag har dock inte hittat något rättsfall som talar för att motsvarande presumtion finns när det gäller lös egendom (t.ex. en bil). På grund av detta kan jag inte med säkerhet uttala mig om huruvida det är ni som måste bevisa att det rör sig om ett lån eller om det är din pappas sambos arvingar som måste bevisa att det rör sig om en gåva.

Det är normalt den som lättast kan säkra bevisning för sitt påstående som ska ha bevisbördan. När det gäller gåvor är det väldigt enkelt att upprätta ett gåvobrev där detta tydligt framgår. Av den anledningen anser jag att det vore mest rimligt att din pappas sambo (genom sina arvingar) skulle vara tvungen att bevisa att en gåva föreligger.

Bevismedel i ert fall

Även om bilens civilrättsliga ägare inte framgår av bilregistret kan ägarbytet till din pappas sambo ge stöd för uppfattningen att hon tog emot bilen som en gåva. Mot detta talar din pappas berättelse om avtalet som han och sambon ingick. Vid en eventuell domstolsprövning kommer domstolen att väga dessa bevis mot varandra för att avgöra om det är bevisat att en gåva föreligger.

Som en parentes vill jag dock tillägga att ett sådant avtal inte hade varit bindande om det skulle ha varit din pappa som hade gått bort, eftersom förordnanden om kvarlåtenskap måste ske genom testamente. Däremot kan hans berättelse om detta avtal tala för att bilen inte har fått en ny civilrättslig ägare.

Kan samägande ha uppstått?

Om bilen anses ha varit en gåva till din sambo finns det mycket som talar för att det inte är hela bilen utan hälften av den som har bytt ägare. Det är nämligen fullt möjligt att samäga en bil, och detta torde utgöra det normala när en person i ett samboförhållande betalar för bilen och den andre personen står som bilens ägare i bilregistret. För denna slutsats talar även det faktum att båda har använt bilen.

Om en domstol skulle komma fram till att bilen har utgjort en gåva är det därför sannolikt att halva bilen fortfarande tillhör din pappa.

Sammanfattning

Enligt min mening är det din sambos arvingar som har bevisbördan för att bilen överlämnades som en gåva. Att bilen har bytt ägare i bilregistret kan tala för att en gåva föreligger. Åtminstone är det inte sannolikt att hela bilen ska anses ha givits som gåva till din pappas sambo, så halva bilen tillhör fortfarande honom.

Mitt råd till er

Som ett första steg för att få tillbaka bilen rekommenderar jag att ni ansöker om handräckning hos Kronofogden. Ni kan ringa Kronofogden på 0771-73 73 00 för att få hjälp med att utforma denna ansökan.

Om din pappas sambos arvingar skulle bestrida kravet på att återlämna bilen kommer ni att få möjlighet till en domstolsprövning. I första hand bör ni i så fall grunda ert krav på att bilen inte alls har bytt ägare eftersom din pappas sambo endast fick låna den. I andra hand, om det första kravet inte accepteras av domstolen, bör ni istället grunda ert krav på att halva bilen tillhör din pappa. I så fall kommer ni dock att behöva betala arvingarna för den andra halvan (dock marknadsvärdet, dvs. bilens nuvarande värde – inte hälften av 150 000 kr).

Jag rekommenderar även att ni kontaktar Transportstyrelsen för att få information om vad som behöver göras för att ett eventuellt ägarbyte ska kunna ske utan samtycke från din sambos arvingar.

Behöver ni praktisk hjälp är ni varmt välkomna att boka en tid med en av våra jurister.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp för dig!

Hälsningar,

Viktor SvenssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?