Kan en utomstående vara styrelseordförande i bostadsrättsförening?

2017-09-30 i Föreningar
FRÅGA
Hej.Är det ok att ta in en extern ordförande i en bostadsrättsföreningens styrelse? I stadgan för bostadsrättsföreningen står bara att styrelsen skall innehålla 3-5 ledamöter och 0-2 suppleanter. Ingenting nämnt om extern ordförande. Finns något annat som begränsar extern ordf, bostadsrättslagen eller ekonomisk förening?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening och regler kring vad som gäller för dessa hittas i bostadsrättslagen (BrL) och till viss del även i lagen om ekonomiska föreningar (EFL).

För att överhuvudtaget registreras som en bostadsrättsförening krävs att föreningen har minst tre medlemmar. Därutöver ska föreningen ha antagit stadgar samt utsett styrelse och minst en revisor (1 kap. 2 § BrL).

Bostadsrättsföreningens stadgar ska innehålla en rad olika uppgifter, däribland antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter, tiden för deras uppdrag samt, om någon av dem ska utses på annat sätt än som anges i lagen, hur detta ska ske (9 kap 5 § första stycket punkt 8 BrL).

.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS STRUKTUR

Vad gäller bostadsföreningens ledning och stämma hänvisar BrL i stora delar till regleringen i EFL (9 kap. 12 & 14 § BrL).

Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter (6 kap. 1 § första stycket EFL). Ledamöterna väljs på föreningsstämman om det inte föreskrivs i stadgan att en eller flera ska utses på annat sätt (6 kap. 1 § andra stycket EFL). För styrelsen i en bostadsrättsförening gäller dock att alltid minst två eller, om styrelsen består av mindre än fem ledamöter, minst en ska väljas på föreningsstämma (9 kap. 12 § punkt 1 BrL).

Styrelseledamöter ska:
– vara minst 18 år
– inte vara försatta i konkurs, ha näringsförbud eller förvaltare
– normalt vara medlemmar i föreningen. Om inte annat föreskrivs i stadgarna kan dock även bostadsrättshavarens make/maka/sambo vara styrelseledamot, även om hen inte är medlem i föreningen.

föreningsstämman har som utgångspunkt alla medlemmar rätt att närvara, yttra sig och rösta (7 kap. 2 § EFL). Medlemmarna har en röst var, med undantag för att flera medlemmar som har en bostadsrätt gemensamt endast har en röst tillsammans (7 kap. 3 § första stycket EFL & 9 kap. 14 § första punkten BrL). Vid val av styrelseledamot gäller att den som fått flest röster blir vald om inte annat föreskrivs i bolagsordningen (7 kap. 32 § EFL).

Inom styrelsen ska en av ledamöterna vara ordförande. Om inte annat föreskrivs i stadgarna eller har beslutats på föreningsstämman är det styrelsen som ska utse en ordförande. (6 kap 8 § första stycket EFL). För att styrelsen ska kunna fatta beslut måste mer än hälften av det högre antal ledamöter som anges i stadgarna närvarar. För beslut krävs vidare att mer än hälften av alla närvarande ledamöter röstar för samt, om alla inte är närvarande, att de som röstar för är fler än en tredjedel av det totala antalet ledamöter (om inte annat föreskrivs i stadgarna). (6 kap. 9 § första & andra stycket EFL)

.

SAMMANFATTANDE SVAR PÅ DIN FRÅGA

Av de bestämmelser jag beskrivit ovan framkommer att det som huvudregel är stämman som utser styrelsen och styrelsen som utser ordföranden. Kravet för att kunna väljas till ordförande är att man är styrelseledamot. För att vara styrelseledamot krävs (om inte annat föreskrivs i bolagsordningen) vidare att man antingen är medlem i föreningen eller är make/maka/sambo med en bostadsrättshavare, samt att man är minst 18 år gammal och att det inte föreligger hinder i form av exempelvis näringsförbud.

Under förutsättning att det inte gjorts undantag från lagens huvudregler genom särskilda regleringar i stadgarna kan alltså inte någon utomstående, som inte är medlem i bostadsrättsföreningen och uppfyller kraven för att bli invald i styrelsen, väljas till styrelseordförande.

För att vara säker på vad som gäller i just din bostadsrättsförening måste du alltså se efter om det finns några särskilda bestämmelser i stadgarna om hur valet ska gå till och vem som kan väljas till styrelseledamot och därefter ordförande.

.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om inte, eller om du har andra funderingar, är du varmt välkommen att återkomma med fler frågor. För snabba säkra svar kan jag rekommendera vår expresstjänst.

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (524)
2021-07-26 Ska revisorn revidera verksamhets-berättelsen i en förening?
2021-07-22 Krävs föreningens godkännande för att bo i min förälders lägenhet?
2021-07-21 kan medlem i valberedning också vara firmatecknare?
2021-07-19 Behöver en ideell förening registreras?

Alla besvarade frågor (94564)