Kan en styrelse i en BRF ändra ett beslut som fattats av årsstämman?

Kan en styrelse i en BRF ändra ett beslut som fattats av årsstämman ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Vilka typer av beslut får fattas på årsstämma respektive styrelsemöten?

Det kan vara svårt att dra klara gränser mellan vad styrelsen respektive årsstämman kan besluta om. Styrelsen får dock inte besluta i alla frågor. Styrelsens uppgift är att sköta organisationen och den löpande förvaltningen av föreningen. Det handlar mer konkret om löpande arbetsuppgifter som bokföring, redovisning, underhåll av fastigheten, upphandling av tjänster för olika typer av arbeten, bankkontakter, arbetsgivaransvar om anställda finns etc. Ärenden utanför styrelsens ansvar ska en årsstämma fatta beslut om. Även i fråga om sådana åtgärder som formellt sett skulle kunna beslutas av en styrelse kan hänskjutas till årsstämman om det innebär stora kostnader för föreningen. Detsamma bör gälla när det finns anledning att tro att medlemmarna motsätter sig åtgärden. Det hör ihop med den aktsamhetsplikt som styrelsen har men kan vara svårt att bedöma för styrelsen. Föreningens stadgar kan även innehålla bestämmelser om hur beslut ska tas i vissa frågor.

I bostadsrättslagen 9 kapitlet finns bestämmelser om föreningen. Här regleras de beslut som ska fattas på en årsstämma och också vilka majoritetskrav som ställs beroende på vilket ärende det handlar om.

Som exempel på beslut som måste tas upp på stämman och vad som krävs i omröstning kan nämnas:

- Beslut om val av styrelseledamöter (enkel majoritet eller flest röster i sluten omröstning).
- Beslut om arvode till styrelseledamöter (enkel majoritet).
- Andra beslut där styrelsen är jävig.
- Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark (enkel majoritet).
- Beslut som innebär ändring av insatserna (samtycke från alla bostadsrättshavare eller 2/3 majoritet och hyresnämndens godkännande).
- Beslut som innebär att en bostadsrätt kommer att förändras eller i sin helhet behöva tas i anspråk av föreningen med anledning av en om- eller tillbyggnad (samtycke från berörda bostadsrättshavare eller 2/3 majoritet och hyresnämndens godkännande).
- Beslut som innebär utvidgning av föreningens verksamhet (2/3 majoritet).
- Beslut om ombildning av hyresrätt till bostadsrätt (2/3 majoritet av hyresgästerna).
- Beslut om stadgeändring (stöd från alla bostadsrättshavare eller enkel majoritet på den första stämman och 2/3 majoritet på den andra stämman vilka måste ligga i följd. I visst fall kvalificerad majoritet om ¾ majoritet på den andra stämman).

I parenteserna framgår vad som krävs för att beslut ska kunna fattas.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.

Hälsingar,

Ranya EliassiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”