Kan en ordförande i en ekonomisk förening använda fullmakter från medlemmarna för att rösta fram ansvarsfrihet för styrelsen?

Styrelsen i vår ideella förening gjorde ett utskick till alla medlemmar inför årsmötet info brev, kallelse, dagordning och en fullmakt med text. Här med lämnar jag fullmakt till XXX XXX, ordförande i vår båtklubb, att företräda mig och rösta för mig på båtklubbens ordinarie årsmöte den 12 april 2020. Kan ordf använda denna fullmakt i alla omröstningar även i att frågan om att bevilja ansvarsfrihet om ordf räknar bort röster som kommer från styrelsemedlemmar i denna omröstning.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ideella föreningar styrs i hög grad av dess stadgar


Först och främst ska påpekas att det inte finns någon lagstiftning som reglerar ideella föreningar och frågor kopplade till dess organisation, vilket gör dessa svårhanterliga ur ett rent juridiskt perspektiv. Vad som gäller dikteras istället av allmänna associationsrättsliga principer och avgöranden från Högsta Domstolen (men även Arbetsdomstolen). Vissa ideella föreningar har även bokföringsplikt, i den mån man bedriver näringsverksamhet i föreningen. Detta innebär i varje fall att det inte finns något konkret och tydligt svar på din fråga. Vad som istället gäller blir alltså i mångt och mycket en fråga om argumentation i det enskilda fallet.


Den ideella föreningens stadgar har en central betydelse för föreningens organisation och regler - för att förebygga svårlösta konflikter i en ideell förening bör man alltså initialt utforma effektiva stadgar. Föreningens syfte, preciserat i dessa stadgar, binder medlemmarna på det sättet att beslut som står i strid med föreningens syfte inte får fattas. Om stadgarna dessutom medger att fullmakt kan användas för att rösta för annan medlem i nu nämnd omfattning, så finns det egentligen inte mycket att anmärka på.


Associationsrättsliga principer och bestämmelser från andra regelverk

Vidare gäller för alla ideella föreningar likabehandlingsprincipen, innebärande att samtliga medlemmar har rätt till lika behandling beträffande exempelvis frågor om avgifter eller rösträtt, i den mån stadgarna inte medger något annat. Vidare gäller även de generella generalklausulerna i 7 kap. 42 § och 6 kap. 38 § lagen om ekonomiska föreningar (med liknande bestämmelser i aktiebolagslagen) om att föreningsstämman, styrelsen eller en ställföreträdare för en förening inte får rättshandla eller vidta någon annan åtgärd som är ägnad att ge en otillbörlig fördel till en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller för en annan medlem.


En annan bestämmelse från lagen om ekonomiska föreningar som kan vara relevant för din situation är den som återfinns i 6 kap. 37 § om jäv. Den innebär att en medlem inte själv eller genom ombud får rösta i frågor som handlar om talan mot denne, dennes befrielse från skadeståndsansvar eller annan skyldighet gentemot föreningen, eller en talan eller fråga liknande någon av de två nyss nämnda som inte riktar sig mot medlemmen, men som medlemmen kan ha ett väsentligt intresse i (och detta intresse strider mot föreningens). Ett exempel på sistnämnda situation är när en medlem röstar om skadeståndsbefrielse gentemot föreningen för medlemmens sambo eller make. Denna bestämmelse är inte direkt tillämplig eftersom den hämtats från lagen om ekonomiska föreningar, men det är inte ovanligt att analoga tolkningar från andra associationsrättsliga lagar görs i mål som handlar om ideella föreningar.


I ditt fall skulle det eventuellt gå att argumentera för att ordföranden är jävig när denne röstar för ansvarsfrihet för sig själv/styrelsen. Det beror visserligen på hur själva fullmakten är utformad och hur vid den är i sitt omfång, men det borde vara en ytterst liten skillnad på en ordförande som röstar i kapacitet av medlem och som ombud åt annan medlem. När ordföranden genom fullmakt för andra medlemmar röstar för ansvarsfrihet för sig själv, borde det dessutom gå att argumentera för att denne agerar på ett sätt som är ägnat att bereda honom/henne själv en otillbörlig fördel. Det är dock inte helt enkelt att måla upp en definition på vad som utgör en otillbörlig fördel, och agerandet måste dessutom innebära en nackdel for föreningen, vilket kan vara ännu vanskligare att försöka bevisa. Jag tror således att den här vägen är svårare att gå.

Ett praktiskt sätt att lösa saken borde vara begränsa själva fullmaktens omfattning, exempelvis genom att de medlemmar som använder sig av fullmakt skriver i fullmaktens instruktion att ordföranden får använda fullmakten för att rösta i frågorna X och X, men inte i frågan X. På detta sätt kan frågan om ansvarsfrihet lämnas till de vid årsmötet faktiskt närvarande medlemmarna att rösta om.

Jag kan tyvärr inte ge dig ett klarare svar än så på din fråga. Jag rekommenderar att du i första hand tittar på föreningens stadgar för att kontrollera om de säger någonting om tillåtligheten av ordförandens förfarande. Om de inte innehåller någon användbar information får du helt enkelt luta dig mot de principer och bestämmelser i annan lagstiftning som lagts fram i svaret ovan, och argumentera för att förfarandet strider mot dessa, eller i varje fall är högst opassande.Om det är någonting som är oklart i svaret eller dylikt får du gärna höra av dig till mig på lucas.cyren@lawline.se så reder vi ut det därifrån.

Lucas CyrénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”