Kan en minderårig bli VD eller styrelseledamot i ekonomisk förening?

2020-10-09 i Föreningar
FRÅGA
Kan en 13 åring bli VD eller styrelseledamot i en ekonomisk förening? Om inte vad är den närmaste rollen som en 13 åring kan ha?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga gäller en ekonomisk förening får vi se till lagen om ekonomiska föreningar.

Att vara styrelseledamot i en ekonomisk förening

Av 7 kap. 1 § framkommer att en ekonomisk förening ska ha en styrelse med minst tre ledamöter. Styrelsen väljs av föreningsstämman enligt 6 § och 7 § fastslår vem som kan vara styrelseledamot. Vem som helst kan dock inte vara styrelseledamot enligt 10 §. Ett av kraven för att vara styrelseledamot är att du måste vara myndig, en person som är underårig, precis som i ditt fall, får alltså inte vara styrelseledamot.

Att vara VD

Vad gäller positionen som verkställande direktör är det styrelsen som utser VD:n (7 kap. 27 §) I 7 kap. 31 § uppställs hinder mot att vara verkställande direktör, varav ett av dessa hinder är om en är underårig. Det går alltså inte heller att vara verkställande direktör som 13-åring.

Ett av kraven med en ekonomisk förening är att verksamheten ska vara kooperativ, vilket innebär medlemmarna ska delta i verksamheten på olika sätt t.ex. som konsumenter eller leverantörer (1 kap. 4 § FL). En ekonomisk förening är en öppen association och styrs därmed av öppenhetsprincipen, vilket innebär att vem som helst ska få bli medlem och utträda ur föreningen. Den ekonomiska föreningen är alltså skyldig att acceptera nya medlemmar (4 kap. 1 §). Viktigt att veta är att det är styrelsen som prövar en ansökan om att bli medlem, om inte annat skulle framgå av föreningens stadgar enligt 4 kap. 3 § 2 stycket.

Att vara medlem i ekonomisk förening

Enligt boverket kan du emellertid vara medlem i en ekonomisk förening om du är under 18 år, men inte vara styrelseledamot.

Underårigas rätt att ingå avtal och andra förpliktelser

Viktigt att komma ihåg är dock att det finns regler i 9 kap. föräldrabalken, FB, om underåriga personers rätt att ingå avtal och andra förpliktelser. Enligt 9 kap. 1 § FB saknar underåriga personer rättshandlingsförmåga, vilket innebär att en person under 18 år inte kan ingå avtal eller andra förpliktelser utan föräldrarnas samtycke. Att då bli medlem i en ekonomisk förening, som i detta fallet, kan tänkas vara en sådan förpliktelse som föräldrarna måste samtycka till. Huvudregeln är då att båda föräldrarna måste samtycka om de har gemensam vårdnad, speciellt om medlemskapet skulle innebära en ekonomisk skyldighet/förpliktelse som den underårige inte själv kan ingå.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars får du jättegärna återkomma till oss!

Allt gott,

Suana
Suana Tafic
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?