FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad24/01/2020

Kan en make vägra att skilja sig eller underteckna bodelning?

Kan den ene make eller maka vägra att underteckna bodelning? Kan den ene vägra skilja sig?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att dina frågor handlar om äktenskapsskillnad (skilsmässa) och bodelning vid skilsmässa.

Reglerna kring både äktenskapsskillnad och bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Kan den ena maken vägra att skilja sig?

Om båda makarna är överens om att deras äktenskap ska upplösas har de rätt till äktenskapsskillnad. En betänketid på sex månader gäller dock om någon av makarna begär det eller om någon av dem har egna barn under 16 år stadigvarande boende hos sig som denne har vårdnaden om (5 kap. 1 § ÄktB). Om däremot endast den ena maken vill skiljas så löper alltid en betänketid på sex månader innan äktenskapet kan upplösas (5 kap. 2 § ÄktB). Ansökan om äktenskapsskillnad ska skickas in till tingsrätten i den ort där en av makarna har sin hemvist (14 kap. 3 § ÄktB).

För att ett äktenskap ska upplösas krävs dock att makarna eller endast den make som vill skiljas framställer ett yrkande om detta till tingsrätten efter att betänketiden har löpt ut. Detta måste göras inom ett år efter att betänketiden har löpt ut. När ett sådant yrkande har gjorts ska tingsrätten besluta om äktenskapsskillnad (5 kap. 3 § ÄktB). En äktenskapsskillnad sker därmed inte automatiskt efter att betänketiden löpt ut.

Sammanfattning

En make kan inte vägra att skilja sig. Efter att en av makarna har begärt äktenskapsskillnad och betänketiden har löpt ut kan denne helt utan samtycke av den andra maken yrka på att tingsrätten ska döma till äktenskapsskillnad mellan makarna och tingsrätten ska då döma till äktenskapsskillnad.


Kan den ena maken vägra att underteckna bodelning?

När ett äktenskap upplöses ska makarnas ägodelar fördelas mellan dem genom bodelning. Ett undantag till detta krav på bodelning är då båda makarna endast äger enskild egendom och ingen av makarna begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken (9 kap. 1 § ÄktB). Bodelningen ska förrättas när äktenskapet mellan makarna har upplösts, det vill säga när dom om äktenskapsskillnad har vunnit laga kraft. Att domen har vunnit laga kraft betyder att den inte kan överklagas längre. Om någon av makarna begär bodelning när mål om äktenskapsskillnad fortfarande pågår ska dock bodelningen förrättas genast (9 kap 4 § ÄktB).

En bodelning ska förrättas av makarna tillsammans och en handling ska upprättas som ska skrivas under av dem båda (9 kap. 5 § ÄktB). Denna handling måste vara skriftlig samt underskriven av båda makarna eller företrädare till dem.

Om makarna inte kan komma överens angående bodelningen har en make rätt att ansöka om bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare ska då utses av domstol (17 kap. 1 § ÄktB). Bodelningsförrättaren bestämmer då tid och plats för när bodelningen ska förrättas och kallar makarna dit (17 kap. 6 § ÄktB). En bodelningsförrättare ska först och främst försöka få makarna att komma överens om bodelningen. Om det inte går att få dem överens ska bodelningsförrättaren ta över ansvaret över bodelningen och fördela makarnas tillgångar på bästa sätt. Bodelningsförrättaren upprättar då en skriftlig handling som skrivs under endast av bodelningsförrättaren själv (17 kap. 6 § andra stycket ÄktB). Denna bodelningshandling ska så snart som möjligt delges båda makarna (17 kap. 8 § ÄktB).

Om en make inte är nöjd med bodelningen har denne fyra veckor efter delgivningen på sig att klandra bodelningen. Detta ska göras vid den tingsrätt som utsett bodelningsförrättaren (17 kap. 8 § andra stycket ÄktB).

Sammanfattning

En bodelning ska som huvudregel göras när ett äktenskap upplöses. En handling gällande bodelningen ska då upprättas som ska skrivas under av båda makarna elelr företrädare till dem. Om en av makarna inte vill skriva under handlingen ska en bodelningsförrättare utses som upprättar en egen bodelningshandling som skrivs under av denne själv om makarna inte kan komma överens över hur bodelningen ska göras. En make kan därför vägra att skriva under bodelningshandlingen men någon av makarna kan då istället utse en bodelningsförrättare som istället utför och godkänner bodelningen åt dem.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Om du känner att vill ha mer information är du alltid välkommen att vända dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Carin ÖstlundRådgivare
Hittade du inte det du sökte?