Kan en ideell förening vara medlem i en ekonomisk förening? Om ja, riskerar den i så fall att tappa karaktären att vara en ideell organisation?

Kan en ideell förening vara medlem i en ekonomisk förening, utan att det stör klassificeringen för den förstnämnda som ideell?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen, EFL). 

Därutöver måste framhållas att landskapet för ideella föreningar är helt oreglerat i Sverige. Det saknas med andra ord en central civilrättslig lagstiftning som behandlar regler för ideella föreningar som associationsform varför allmänna föreningsrättsliga principer, praxis och doktrin (den rättsvetenskapliga litteraturen) inte sällan behöver konsulteras. Vidare brukar viss vägledning stundtals kunna hämtas i föreningslagen. I synnerhet om specifika bestämmelser ger uttryck för allmänna rättsgrundsatser på föreningsrättens område, dvs. allmänna föreningsrättsliga principer. 

Inledningsvis kan sägas, som svar på din första delfråga, att det inte finns några formella hinder för en juridisk person, exempelvis en ideell förening, att vara medlem i en ekonomisk förening. I föreningslagen används endast begreppet ”medlem”, se 4 kap. EFL. Jfr även förarbetsuttalandena till 1987 års föreningslag vari det diskuteras vilka olika typer av föreningar och andra juridiska personer som eventuellt skulle kunna nekas inträde i kooperativa centralorganisationer, vilket vittnar om att det aldrig har varit tal om att begränsa medlemskapet i ekonomiska föreningar till endast fysiska personer, se prop. 1986/87:7 s. 87. Min uppfattning stärks ytterligare av den s.k. öppenhetsprincipen, vilken kommer till uttryck i 4 kap. 1 § EFL. Däri anges att en ekonomisk förening ska vara öppen för nya medlemmar, om inte något annat följer av 2 § i samma kapitel. En ekonomisk förening ska således, till skillnad från ett bolag, vara en öppen association. 

För att i någon mån kunna definiera vad som utgör en ideell förening och därmed kunna avgöra om den tappar karaktären av ett vara just en sådan kan illustrativt en avgränsning mot ekonomiska föreningar göras. Av 1 kap. 4 § EFL framgår att en förening ska anses vara en ekonomisk förening om den har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i. Deltagandet kan ske som konsumenter eller andra förbrukare, som leverantörer, med egen arbetsinsats genom begagnande av föreningens tjänster eller på något annat liknande sätt. Om en förening inte uppfyller rekvisiten enligt ovan är denna inte en ekonomisk förening och anses då istället och per automatik vara en ideell förening. Märk väl att det räcker med att endast ett av ovanstående villkor saknas för att det ska röra sig om en ideell förening. På det här sättet kan tre huvudsakliga typer av ideella föreningar urskiljas;

1. Föreningar som genom icke-ekonomisk verksamhet främjar sina medlemmars ekonomiska intressen. Här återfinns bl.a. fackliga organisationer, hyresgäströrelsen och olika branschorganisationer. 

2. Föreningar som genom icke-ekonomisk verksamhet främjar ideella intressen. Exempel på föreningar som sorterar under den här kategorin är religiösa samfund, politiska partier, sällskapsföreningar och åtskilliga idrottsföreningar. Den här typen av föreningar kallas ofta rent ideella. 

3. Föreningar som genom ekonomisk verksamhet främjar ideella intressen, vilka exempelvis kan utgöras av hemslöjdsföreningar som idkar näring (bedriver rörelse), men för att inte förlora sin karaktär av ideell organisation inte främjar sina medlemmars ekonomiska intressen. 

Sammanfattningsvis och som svar på din andra delfråga kan därför sägas att en ideell förenings eventuella medlemskap i ekonomisk förening inte torde påverka klassificeringen av den ideella föreningen så länge dess verksamhet motsvarar någon av ovanstående tre kategorier. 

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt. 

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”