FrågaASSOCIATIONSRÄTTFöreningar 11/04/2018

Kan en bostadsrättsförening välja in en extern ordförande till styrelsen?

Vår förening har som så många andra föreningar svårt att få ihop en styrelse.

Kan en bostadsrättsförening välja in en extern ordförande till styrelsen? Den posten är svårast att få besatt.

Om nu detta är möjligt då måste väl den tilltänkta ordföranden vara med på stämman för en presentation.

I våra stadgar står: "Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter, vilka samtidigt väljs av föreningen på ordinarie stämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits."

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som gäller en bostadsrättsförening finns i lagen om ekonomiska föreningar och i bostadsrättslagen.

Ledamöter är medlem eller medlems make/sambo om stadgar ej säger annat

Medlemmarna i en styrelse ska vara med i föreningen, alltså äga en hel eller en del av en bostadsrätt i föreningen. En bostadsrättsinnehavares make eller sambo kan vara med i styrelsen eller vara suppleant, även om de själva inte är med i föreningen (lagen om ekonomiska föreningar 6 kap. 4 § och bostadsrättslagen 9 kap. 12 §). Detta gäller om inget annat är bestämt i föreningens stadgar.

Om det står i era stadgar att ni kan välja en person som inte är medlem och som inte är boende i någon av bostadsrätterna, så kan ni alltså göra det. Annars måste era styrelseledamöter vara medlemmar eller sambo/make till en medlem.

Det går att ändra sina stadgar för att tillåta val av extern person

Om era stadgar inte uttryckligen tillåter en extern ordförande i styrelsen kan ni ändra stadgarna. En ändring av stadgarna är giltigt om alla röstberättigade i föreningen är överens om ändringen, eller om ändringen har godkänts på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på ändringen (bostadsrättslagen 9 kap. 23 §). Det kan också finnas särskilda bestämmelser om hur stadgeändringar går till i era egna stadgar, så jag rekommenderar att ni tittar på dem också.

Det är bra om de som väljs in i styrelsen är närvarande på en stämma för presentation

Angående din andra fråga om personen som väljs in måste komma och presentera sig på stämman, så finns det inte något krav på att personen är närvarande vid stämman. Vanligen presenterar valberedningen i er förening ett förslag på vilka som ska väljas baserat och motiverar sitt förslag. Sen kan de röstberättigade rösta för eller emot. De som väljs måste inte vara närvarande för att presentera sig själva för att välja. Jag rekommenderar ändå starkt att valberedningens föreslagna personer är med på stämman. För en god stämning i föreningen och för att öka medlemmarnas inflytande är det viktigt att de vet vem de röstar på. Jag tror också att medlemmarna känner sig mer benägna att rösta på någon som de har fått träffa själva.

Avslutningsvis kan jag alltså inte säga säkert vad som gäller i ert fall, eftersom jag inte vet hur era stadgar är formulerade. Står det inte något särskilt om att externa personen kan väljas in, så kan styrelsen bara bestå av era medlemmar och medlemmarnas makar/sambor. Då kan ni ändå ändra stadgarna, så att ni får möjlighet att välja in en extern person. Om ni kommer till en situation där ni ska välja in en extern person finns det inte något juridiskt krav på att personen är närvarande vid stämman då hen sa väljas. Vanligtvis presenteras och motiveras förslag på styrelseledamöter av valberedningen. Däremot skulle jag rekommendera att personen är närvarande för samtliga röstberättigade medlemmars skull.

Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga. Om du har någon annan fundering är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Hittade du inte det du sökte?