Kan en anställd som vägrar skriva under företagets policy fortsätta att jobba kvar?

Kan en anställd neka att skriva under en policy om att företaget (idrottsförening) arbetar för människors lika värde oavsett kön, sexualitet eller nationalitet och samtidigt jobba kvar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring vad som gäller för uppsägning och avsked finns i Lag (1982:80) om anställningsskydd, LAS.

För att en arbetsgivare med giltig verkan ska kunna säga upp en anställd krävs sakliga skäl (7 § 1 st.). Sakliga skäl innebär enkelt uttryckt att uppsägningen grundar sig i arbetsbrist eller personliga skäl, d.v.s. i det senare fallet ska orsakerna hänföra sig till arbetstagaren personligen. Utifrån din fråga kommer jag redogöra för processen när en arbetsgivare vill säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl.

Både i lag och genom domar har ett flertal steg bildats som arbetsgivaren måste följa för att uppsägningen ska vara giltig. Inledningsvis måste misskötsamheten vara klart dokumenterad av arbetsgivaren, som dessutom måste gjort arbetstagaren medveten om skadan denne orsakar (genom att t.ex. visa att han/hon bryter mot anställningsavtalet eller dylikt). En avgörande faktor vid prövningen om en uppsägning är sakligt grundad är huruvida arbetsgivaren gjort klart för arbetstagaren sedan innan att denne måste ändra sitt beteende. Om arbetsgivaren sedan vill säga upp arbetstagaren gäller, att han inte får åberopa skäl äldre än två månader (7 § 4 st.) samt att han i första hand ska försöka omplacera arbetstagaren till ett likvärdigt arbete (7 § 2 st.). En uppsägning är aldrig sakligt grundad om arbetsgivaren inte uppfyllt sin omplaceringsskyldighet.

Arbetsgivaren behöver däremot inte vidta omplacering om arbetstagaren exempelvis varit grovt misskötsam eller saknar tillräckliga kvalifikationer för eventuellt ledigt arbete som finns. Uppsägning ska vara den yttersta åtgärd som får sättas in först när alla andra möjligheter att undvika en uppsägning har uttömts. Vid prövning av saklig grund ser man inte främst till de begångna händelserna utan mot möjligheterna att arbetstagaren rättar sig i framtiden. Är en uppsägning inte sakligt grundad kan den uppsagda arbetstagaren ogiltigförklara uppsägningen (34 §).

Arbetstagaren har med andra ord ett mycket starkt skydd till sin anställning. Att han eller hon inte vill skriva under en policy menar jag troligtvis inte ensamt är en saklig grund för uppsägning. Om arbetstagaren däremot går från att vägra acceptera policyn till att på något vis särbehandla eller missgynna kunder, kollegor eller medlemmar m.m. på grund av deras sexuella läggning, kön eller nationalitet osv kan uppsägning aktualiseras om hen inte omedelbart rättar sig efter en tillsägelse från sin arbetsgivare. Skulle den anställda grovt åsidosätta sina åligganden mot arbetsgivaren som inte rimligen ska behöva tålas i något rättsförhållande kan även denne avskedas (18 §).

Hoppas du fått svar på din fråga. Ett sista råd är att rådfråga facket innan en uppsägning eller avsked vidtas.

Vänligen,

Elin RidegRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000