Kan dödsbodelägare begära ut kontouppgiftet från banken utan att övriga dödsbodelägare godkänner?

Hej. Kan jag såsom dödsbodelägare begära ut från Handelsbanken s.k. bankengagemangsuppgifter rörande min faders eventuella tidigare konton. Under vilken tidsperiod konton ev. funnits och att detta sker utan att övriga dödsbodelägare underrättas om min förfrågan ? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar det som att du undrar om du som dödsbodelägare kan begära ut bankengagemangsuppgifter gällande din avlidne  far, utan att övriga dödsbodelägare underrättas om detta.


Reglerna som berör dödsbodelägares befogenheter och liknande finns i ärvdabalken, och regler om banksekretess finns som  utgångspunkt i lag om bank- och finansieringsrörelse.


Utredning

Dödsbodelägare ska gemensamt förvalta dödsboet under boets utredning. Det innebär att dödsbodelägarna tillsammans också  företräder boet gemensamt gentemot tredje man, så som banken (18 kap. 1§ ärvdabalken). Detta innebär att utgångspunkten gällande förvaltningen av dödsboet och handlingar och åtgärder som vidtas i dödsboets namn, måste göras med samtliga dödsbodelägares samtycke.  Det är inte ovanligt att en dödsbodelägare genom fullmakt från övriga dödsbodelägare, tillerkänns någon form av huvudansvar för att tillse att vissa åtaganden kan göras. För att begära ut kontoutdrag från baken krävs annars samtliga dödsbodelägares samtycke.  

Det finns visst undantag från att samtliga dödsbodelägare behöver samtycka, och det är om åtgärden inte tål uppskjutas. Det innebär ett krav på att åtgärden brådskar, men regeln får inte användas bara för att det är förenat med besvär att inhämta delägarnas  samtycke. Omständigheter som kan godtas inom ramen för detta undantag är exempelvis om det är viktigt att vidta viss åtgärd för att inte öka boets ekonomiska belastning i någon avsevärd omfattning, men det ska handla om ganska allvarlig ekonomisk förlust.


Det tillhör vanligen dödsbodelägares befogenhet att tillförskaffa sig information om dödsboets konton, för att kunna förrätta  en bouppteckning och utreda boet. Det finns dock regler om banksekretess som kan hindra att vissa uppgifter lämnas ut, då det som utgångspunkt råder ganska stark tystnadsplikt över kunders förehavanden i banken (1 kap. 10§ lag om bank- och finansieringsrörelse).  Banken får dock göra ett undantag för dödsbodelägare, om begäran är av betydelse för dödsboet och att dödsbodelägaren kan lämna godtagbara skäl till att man behöver informationen. Det innebär att dödsbodelägaren måste visa att denne har ett ekonomiskt intresse  av uppgifterna, vilket kan vara att tillgodose dödsboets behov, att kunna beräkna behållning eller att kunna utreda frågor om förskott på arv eller liknande. Som jag förstår dig, så avser din begäran arvsrelaterade frågor, vilket förmodligen inte bör medföra  några problem hos banken. En sådan begäran hos banken behöver du göra skriftligen, med tydlig motivering och precisering om vad som begärs, under vilken tidsperiod och liknande.


Däremot kommer du troligtvis behöva bevisa att du är dödsbodelägare, vilket du vanligen kan göra genom att uppvisa en  bouppteckning, ett dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket eller liknande. Genom ett sådant förfarande, torde banken bli varse om att du inte är ensam dödsbodelägare. Banken torde behöva se till så att du är behörig att utföra den aktuella handlingen. Hur banken gör detta, varierar garanterat från bank till bank, och svar i denna del torde du bäst få om du frågar din  aktuella bank. Banken skulle alltså kunna begära att du styrker din befogenhet genom exempelvis fullmakt eller liknande som intygar att du är behörig å alla dödsbodelägarnas vägnar, att begära ut de aktuella uppgifterna. Av Handelsbankens hemsida kan man  uttolka att dödsboet ska företrädas av samtliga dödsbodelägare, och att det annars torde krävas en fullmakt om en av dödsbodelägarna avser att ensamt företrädare dödsboet i en viss fråga. Det är i sammanhanget viktigt att fullmakten också är så tydlig som möjligt,  så det kan utläsas vilka befogenheter fullmaktshavaren har.


Sammanfattning och råd

Sammantaget ska samtliga åtgärder som görs för dödsboet, göras med samtliga dödsbodelägares samtycke. Det innebär att  du troligen inte kommer kunna vidta några åtgärder via banken, utan att antingen alla dödsbodelägare närvarar, eller har givit dig en skriftlig fullmakt att göra detta. Utan att veta mer specifikt syftet med att begära ut kontohistoriken, är det svårt för  mig att säga om en sådan åtgärd är att uppfattas som en åtgärd som inte kan uppskjutas, men vanligen krävs det ganska konkret förklaring till detta och att de ekonomiska riskerna är stora.


Huruvida banken kommer kontrollera din behörighet genom fullmakt eller inte, kan jag tyvärr inte svara på, utan det beror troligen på bankens egna rutiner, men vanligen skulle jag säga att banken kräver en fullmakt. Det skulle dock kunna vara så att banken anser dina skäl till begäran så som enskild dödsbodelägare utgör godtagbara skäl att få uppgifterna ändå. Jag vet inte vilka skäl du har för att vilja företa  denna åtgärd utan resterande dödsbodelägares vetskap, men det bästa hade varit att få deras medgivande i en skriftlig fullmakt. Om du inte får det, och det råder oenigheter dödsbodelägarna emellan, kan en av er ansöka hos domstol om att få en boutrednings-  och skiftesman förordnad som utreder dödsboet. Jag rekommenderar dig att du vänder dig direkt till banken och frågar vad de konkret kräver för den aktuella åtgärden, för att få ett exakt besked.


Jag hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor. Önskar du vidare vägledning, råd eller hjälp med att upprätta  en fullmakt eller liknande, kan vår juristbyrå vara behjälplig med detta. Du kan då återkomma till mig så förmedlar jag kontakt till dem. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se


Bästa hälsningar,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”