FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt28/10/2021

Kan den ena maken skänka bort makarnas lägenhet utan den andre makens samtycke?

Kan en make utan hustruns medgivande skänka bort deras lägenhet. Inbördes testamente finns

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar om den ena maken utan den andre makens samtycke kan skänka bort deras (makarnas) lägenhet.


Frågor om makars egendom regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).


En make får inte utan den andre makens samtycke avhända sig makarnas gemensamma bostad

Utgångspunkten i svensk äktenskapsrätt är att en make inte utan den andra makens samtycke får avhända sig egendom som utgör makarnas gemensamma bostad. Med avhändelse förstås i första hand försäljning, byte och gåva (7 kap. 5 § första stycket ÄktB). Detta innebär alltså att den ena maken inte utan den andre makens samtycke kan skänka bort deras (makarnas) lägenhet, om lägenheten utgör makarnas gemensamma bostad.


Vad utgör makarnas gemensamma bostad?

Av din fråga framgår inte om lägenheten är en bostadsrätt eller en hyresrätt, men som makarnas gemensamma bostad räknas (bland annat) byggnad och del av byggnad som makarna eller någon av dem innehar med hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande rätt. Det avgörande är alltså inte vem av makarna som har köpt bostaden, utan i stället om bostaden verkligen är avsedd som makarnas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (7 kap. 4 § första stycket tredje punkten ÄktB).


Egendom som enbart används för fritidsändamål utgör därför aldrig makarnas gemensamma bostad (7 kap. 4 § tredje stycket ÄktB).


Slutsats

Slutsatsen är därför att lägenheter som utgör makarnas gemensamma bostad – såväl hyresrätter som bostadsrätter – i regel inte får skänkas bort av den ena maken utan den andre makens samtycke. Dessvärre är det inte möjligt att här svara på om just den lägenhet du åsyftar utgör makarnas gemensamma bostad eller inte, men med makarnas gemensamma bostad förstås i vart fall en bostad som är avsedd som makarnas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål.


Undantag från det nyss sagda

Det finns dock ett mycket viktigt undantag från huvudregeln om att den ena maken inte utan den andra makens samtycke får avhända sig den gemensamma bostaden. Detta är om den gemensamma bostaden utgör ägarmakens enskilda egendom på grund av föreskrift vid gåva eller i testamente (7 kap. 5 § andra stycket ÄktB). Med enskild egendom avses den egendom som inte är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB) och om den gemensamma lägenheten är sådan (enskild) egendom kan den ena maken alltså skänka bort den (lägenheten) utan den andra makens samtycke.


Hoppas att mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor!


Vänligen,

Casper ErikssonRådgivare