Kan både jag och min samkönade sambo bli vårdnadshavare direkt, utan att hon behöver adoptera barnet?

2020-09-13 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej.Jag och min samkönade sambo går i banorna om att skaffa barn.Men många funderingar kring hur det blir med vårdnaden.Jag ska bära barnet men vi vill ha henne som vårdnadshavare direkt, Alltså ingen adoption.Hur fungerar det? Som jag fattat det så kan båda bli vårdnadshavare om man har en spårbar donator.Gäller det även om man gör det utomlands tex Danmark?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Vad roligt att ni funderar på att skaffa barn!

Jag tolkar det du har skrivit som att du undrar följande:

- Kan både du och din samkönade sambo bli vårdnadshavare till barnet direkt, utan att din sambo behöver adoptera barnet?

- Vad krävs för att ni båda ska kunna bli vårdnadshavare om ni genomför den assisterade befruktningen i Sverige?

- Vad krävs för att ni båda ska kunna bli vårdnadshavare om ni genomför den assisterade befruktningen utomlands, till exempel i Danmark?

Jag kommer att hänvisa till föräldrabalken (FB) och lagen om genetisk integritet (LGI) i mitt svar.

Det är möjligt för er båda att bli vårdnadshavare direkt

Det är möjligt för er båda två att bli vårdnadshavare till barnet direkt, utan att din sambo behöver adoptera barnet.

Vissa krav behöver dock vara uppfyllda och de skiljer sig åt lite grann beroende på var ni genomför den assisterade befruktningen.

Jag kommer därför att dela upp mitt svar till dig i två delar.

I den första delen kommer jag att förklara vilka rättsliga roller som ni kommer att få i förhållande till barnet, och hur vårdnaden kommer att se ut när barnet har fötts.

I den andra delen beskriver jag sedan vilka krav som behöver vara uppfyllda för att din sambo ska kunna fastställas som förälder och för att ni ska kunna få gemensam vårdnad.

Del 1: Rättsliga roller och vårdnad

Vilka rättsliga roller kommer ni att få i förhållande till barnet?

Du kommer juridiskt sett att räknas som moder till barnet, eftersom du föder det. Det följer av den så kallade mater est-principen och sker automatiskt.

Din sambo kommer inte att kunna räknas som juridisk moder. Istället är det möjligt för henne att bli fastställd som rättslig förälder till barnet (1 kap. 3 § första stycket, andra meningen och 1 kap. 9 § FB). Fastställelsen gör ni hos kommunens familjerättsbyrå som kommer att kontakta dig när barnet har fötts.

Hur kommer vårdnaden att se ut när barnet har fötts?

Du kommer som utgångspunkt att räknas som ensam vårdnadshavare till barnet när det är fött. Det beror på att det bara är gifta olikkönade par som kan få gemensam vårdnad automatiskt i samband med en födsel (6 kap. 3 § första stycket FB).

Sedan kommer du och din sambo kunna anmäla gemensam vårdnad i samband med att hon bekräftar sitt föräldraskap hos familjerättsbyrån (6 kap. 4 § andra stycket, första punkten FB).

Din ensamma vårdnad om barnet kommer alltså bara att vara tillfällig.

Del 2: Krav för din sambos föräldraskap och er gemensamma vårdnad

Se till att kraven är uppfyllda

De krav som ställs i lagen måste vara uppfyllda för att det ska vara möjligt för din sambo att bli fastställd som juridisk förälder till barnet.

Hennes föräldraskap kommer annars att kunna hävas i efterhand om hon av någon anledning ändå har blivit fastställd som förälder, utan att kraven har varit uppfyllda.

Eventuellt är det då fortfarande möjligt för henne att adoptera barnet, men det förutsätter att en domstol godkänner hennes adoptionsansökan (4 kap. 6 § andra stycket och 4 kap. 12 § första stycket FB). Med andra ord är det därför mycket viktigt att ni ser till att kraven är uppfyllda.

Jag har för tydlighetens skull delat in kraven i allmänna krav och specifika krav. De specifika kraven skiljer sig åt beroende på var ni gör den assisterade befruktningen.

Allmänna krav

Oavsett om ni genomför den assisterade befruktningen i Sverige eller utomlands krävs följande:

- Din sambo samtycker till den assisterade befruktningen (1 kap. 9 § första och andra stycket FB).

- Det är sannolikt att barnet har tillkommit genom den assisterade befruktningen (1 kap. 9 § första och andra stycket FB).

- Donatorn är spårbar i den meningen att det är möjligt för barnet att få information om donatorn om hen önskar det (1 kap. 9 § första och andra stycket FB samt 6 kap. 5 § respektive 7 kap. 7 § LGI).

I Sverige ska donatorns identitet dokumenteras i en särskild journal enligt lag (6 kap. 4 § och 7 kap. 6 § LGI).

I utlandet kan det eventuellt saknas ett motsvarande krav på att dokumentera vem donatorn är. Därför är det viktigt att ni ser till att vända er till en vårdinrättning som garanterar barnets rätt till information om donatorn.

Specifika krav beroende på plats

Utöver detta gäller specifika regler, beroende på om den assisterade befruktningen sker här i Sverige eller utomlands.

I Sverige är det endast vissa vårdinrättningar som får utföra assisterade befruktningar.

En insemination ska ske vid ett offentligt finansierat sjukhus eller vid en annan vårdinrättning efter tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (1 kap. 9 § första stycket FB och 6 kap. 2 § LGI).

En befruktning utanför kroppen (provrörsbefruktning) ska ske vid ett svenskt universitetssjukhus eller vid en annan vårdinrättning efter tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (1 kap. 9 § första stycket FB och 7 kap. 4 § andra stycket LGI).

Gör ni behandlingen utomlands måste den assisterade befruktningen ske vid en "behörig inrättning" (1 kap. 9 § andra stycket FB).

Det innebär att vårdinrättningen ska vara behörig enligt föreskrifter i det land där den ligger, eller att inrättningen har tillstånd att utföra assisterade befruktningar. Behörigheten måste omfatta just den typ av behandling som ni väljer att använda.

Du och din sambo kommer att ha en upplysningsskyldighet

Avslutningsvis är det viktigt att du och din sambo känner till att ni kommer att ha en upplysningsskyldighet gentemot ert barn i framtiden.

Det innebär att ni är skyldiga att berätta för barnet att hen blev till genom assisterad befruktning med spermier från en donator (1 kap. 15 § FB).

Därmed får barnet information om sitt ursprung och kan sedan själv välja om hen vill ta del av de uppgifter som ska finnas sparade om donatorn.

Sammanfattning

Det är möjligt för er båda två att bli vårdnadshavare till barnet direkt, utan att din sambo behöver adoptera barnet. För att ordna det behöver din sambo bekräfta sitt föräldraskap till barnet och bli fastställd som förälder hos kommunens familjerättsbyrå.

Du kommer som utgångspunkt att ha ensam vårdnad som moder till barnet, men ni kan anmäla gemensam vårdnad i samband med att din sambo blir fastställd som förälder. Som jag nämnde tidigare kommer du att bli kontaktad av familjerättsbyrån när du har fött barnet.

För att din sambo ska kunna fastställas som förälder behöver ni se till att den assisterade befruktningen uppfyller de krav som jag har beskrivit ovan.

Bland kraven finns mycket riktigt kravet på att donatorn är spårbar, i den meningen att barnet ska kunna få information om donatorns identitet om barnet vill det i framtiden. Det gäller oavsett var ni genomför den assisterade befruktningen. I Sverige ska donatorn dokumenteras i en särskild journal, men genomför ni behandlingen utomlands är det viktigt att ni kontrollerar att barnets rätt till information är garanterad även där.

Hos RFSL finns det information om juridiskt föräldraskap som bland annat behandlar vad som gäller i samkönade relationer. Se särskilt texten under rubrikerna "Juridik efter assisterad befruktning i Sverige eller på behörig klinik utomlands" samt "Föräldraskaps – eller faderskapsbekräftelse".

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Stort lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3606)
2021-04-22 Arv och testamente
2021-04-18 Ofullständig fråga
2021-04-14 Om man säljer enskild egendom blir pengarna man får enskild egendom?
2021-04-12 Vilket lands lag gäller när vi gift oss utomlands?

Alla besvarade frågor (91410)