Kan arbetstagare avskedas om denne är misstänkt för brott?

Om en minderårig, 16 årig tjej pekar ut en man för en händelse av sexuell trakasseri vilket mannen i fråga nekar till. Kan arbetsgivaren avskeda denna man på dessa lösa grunder? Händelsen är inte polisanmäld utan det var flickans pappa som ringde till arbetsgivaren och krävde avskedning på denna man.

Lawline svarar

  

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om en arbetsgivare kan avskeda en arbetstagare på grund av att arbetstagaren har anklagats för sexuella trakasserier och att ingen polisanmälan eller brottmålsdom finns mot arbetstagaren. 

Din fråga aktualiserar lagen om anställningsskydd som förkortas LAS. 

Förutsättningar för att arbetsgivaren ska kunna avskeda arbetstagare:

I 18 § 1st LAS regleras att avskedande får ske, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Detta innebär att avskedandet ska grunda sig på ett beteende som är avsiktligt eller grovt vårdslöst som inte ska behöva tålas i någon ställning, bedömningen sker utifrån värdering av misskötsamhetens karaktär och arbetstagarens ställning.  Grund för avsked kan föreligga till exempel om arbetstagaren begår brott mot arbetsgivaren, vidtar handlingar som åsidosätter lojalitetsplikt enligt anställningsavtalet eller om arbetstagaren har betett sig på ett sätt som riskerar att skada arbetsgivaren. 

Arbetsgivaren kan dock bara avskeda en arbetstagare om tidsfristen på 2 månader sedan omständigheten gjordes känd enligt 18 § 2st LAS har uppfyllts. Vid förnekad brottslighet börjar tiden räknas sedan en lagakraftvunnen brottmålsdom avkunnats från domstol. 

Utifrån det som jag redogjort för innebär det att det endast finns möjlighet att avskeda en arbetstagare som begått brott mot en annan person om det riskerar att skada arbetsgivaren, det kräver dock att brottsligheten är bevisad och det räcker inte med att arbetstagaren blir anklagad för brott.  

Förutsättningar för att säga upp arbetstagare på grund av personliga skäl. 

Även uppsägning av personliga skäl enligt 7 § 1st LAS kan aktualiseras vid anklagelser om brott. För att en uppsägning av personliga skäl ska vara giltig krävs att arbetsgivaren ska ha sakliga skäl enligt 7 § 1st LAS. Ett av kraven för att sakliga skäl ska föreligga är att skälet för uppsägningen ska vara reellt vilket innebär att en uppsägning inte kan grundas på lösa antaganden eller rykten, det innebär att arbetsgivaren måste bevisa att skälen för uppsägning av arbetstagare verkligen föreligger. Att en dotters pappa ringer in och anklagar en arbetstagare för sexuella trakasserier uppnår inte kravet på reellt vilket innebär att det inte skulle finnas saklig grund att säga upp arbetstagaren för tillfället enbart baserat på pappans uppgifter. 

För att sammanfatta din fråga: 

För att avsked krävs det att arbetstagaren har åsidosatt sina plikter mot arbetsgivaren, vid en brottsanklagelse där det inte finns någon brottsutredning så kan inte brottsanklagelsen vara grund för avsked föreligger när arbetstagaren förnekar brott. Detsamma gäller vid uppsägning på grund av personliga skäl, skälen för uppsägningen måste vara reella det vill säga att sakomständigheterna verkligen förelåg. Vid en ren anklagelse från någon föreligger det ej avskedningsgrund eller sakliga skäl för uppsägning.  

Om du skulle ha någon mer fråga är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline. 

Sebastian PetterssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”