Kan åklagaren välja att besluta om åtalsunderlåtelse?

2020-12-24 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag är 16 år och begick ringa stöld på strax över 100kr. Jag hade ett samtal med soc och dem har sagt att det inte finns en anledning till oro om mig, därmed inleds ingen utredning. Jag är tidigare ostraffad och har ingen brottslig historia.Kan polisen bestämma om ett åtalsunderlåtelse i mitt fall? Jag ångrar mig så otroligt mycket och är super nervös inför det hela. Dumt misstag..
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Stöld eller ringa stöld

I Sverige är åldern för straffmyndighet 15 år, (1 kapitlet 6 § brottsbalken). Ringa stöld har en straffskala som är från böter till fängelse i högst sex månader, (8 kapitlet 2 § brottsbalken). Gränsen till stöld går vid 1 250 kronor enligt Högsta domstolens dom i NJA 2019 s. 951, ett värde under den summan är alltså att klassificera som ringa stöld.

Påföljder

För någon som har begått brott innan denne fyllt 18 år får rätten döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan föreligga vid exempelvis grova våldsbrott, (30 kapitlet 5 § brottsbalken). När personer under 18 år begår brott är det vanligt att åklagaren beslutar om straffläggande eller åtalsunderlåtelse, (20 kapitlet 7 § rättegångsbalken och 17 § lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare). Om åklagaren i ditt fall gör detta blir det ingen rättegång, men åtalsunderlåtelsen har samma verkan som en dom och brottet kommer även synas i ditt belastningsregister, (3 § 4 punkten lagen om belastningsregister).

Vid åtalsunderlåtelse beslutar åklagaren att inte väcka åtal trots att du har begått brottet. Detta kan åklagaren göra om brottet är lindrigt och den misstänkte har en låg ålder. Har åklagaren beslutat om åtalsunderlåtelse gallras brottet från belastningsregistret tre år efter beslutet eftersom du är under 18 år, (17 § 11 punkten lagen om belastningsregister). När en gärningsperson under 18 år begår brott kopplas socialen in för att utreda de sociala förhållandena och ta reda på om det finns behov av en annan åtgärd som innebär att den unge gärningspersonen får hjälp eller stöd.

Sammanfattning

Jag kan inte med säkerhet göra en bedömning om vad som kommer ske i förväg och vilken straff du kommer att få. Åtalsunderlåtelse skulle dock kunna vara ett alternativ eftersom det verkar som att du har begått brottet som en engångsföreteelse att den förväntade prognosen för brottet är böter, inget allmänt eller enskilt intresse åsidosätts genom att åklagaren underlåter att väcka åtal samt att du själv som gärningsperson har en låg ålder.

Hoppas att du fick svar på frågan!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1492)
2021-04-21 Kommer redan gallrade uppgifter från belastningsregistret tillbaka om man skulle bli dömd igen?
2021-04-20 Skyddstillsyn och krav på att lämna urinprov
2021-04-19 När gallras uppgifter om fängelsestraff?
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (91389)