FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente16/07/2019

Kallelse, och klandra testamente

Hej, jag och min bror har konflikt med vår pappas fru. Nu har vår pappa avlidit och som vi tror har hon fått honom att'skriva sitt testamente när han ej var vid sinna sinnens full bruk'? Vem kallar oss till bouppteckningen och är det lag på att vi blir kallade? Tacksam för ert svar.

Lawline svarar

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Om vi först utreder själva kallelsen finns det regleringar för vilka som ska bli kallade. Bouppteckning ska som huvudregel förrättas senast tre månader efter dödsfallet (20:1 ÄB). Efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare är dödsbodelägare i dödsboet och samtliga dessa ska kallas till bouppteckningen i god tid (se 18:1 ÄB samt 20:2 ÄB). Har inte alla dödsbodelägare kallats till bouppteckningen ska inte skatteverket registrera bouppteckningen (20:9 3 st ÄB). Så länge testamentet inte vunnit laga kraft ska arvingar som uteslutits genom testamentet fortfarande kallas. Sammanfattningsvis ska ni som bröstarvingar kallas.

Ett testamente är giltigt om det är skriftligt och undertecknat av testatorn, samt att två vittnen närvarade vid tillfället, dessa två vittnen måste också ha skrivit under testamentet (10:1 ÄB). Utifrån detta kan man ha i åtanke att er pappas maka därmed inte själv kunnat få honom att skriva ett giltigt testamente, två vittnen måste även ha varit närvarande. Ett giltigt testamente vinner laga kraft om ingen väckt talan mot testamentet från 6 månader efter då arvingarna delgavs testamentet (14:4,5 ÄB).

Har testamentet upprättats under påverkan av psykisk störning och påverkat testamentets innehåll ska det inte gälla (13:2 ÄB) (det ska alltså vara vid tidpunkten för upprättandet). Psykisk störning täcker flera olika situationer, både permanenta sjukdomar och tillfälliga. Detsamma gäller om någon har förmått testator till att upprätta testamente genom missbruk av hans oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning (13:3 ÄB). Anser ni att testamentet är ogiltigt kan ni väcka klandertalan (till domstol) inom 6 månader från att ni fick ta del av testamentet (14:5 ÄB). Bevisbördan (den som måste bevisa något) ligger på den som framställer klander.

Som bröstarvinge har ni alltid rätt att få ut er laglott och kan då påkalla en jämkning av testamentet (7:3 ÄB) (även detta inom 6 månader från delgivningen av testamentet). Till skillnad från klandertalan räcker det dock vid en jämkning (för att få ut laglotten) att bröstarvingen tillkännager sitt anspråk till testamentstagaren (vilket då tordes vara er fars maka). Hälften av kvarlåtenskapen har testatorn rätt att testamentera till vem han vill, andra halvan utgör laglotten till er som barn. Det går därmed inte att göra sina barn arvlösa genom testamente, de är alltid berättigad sin laglott. Laglotten är hälften av det som de hade rätt till enligt lag, det vill säga 50% av hela kvarlåtenskapen (7:1 ÄB).

Sammanfattningsvis; Ni som bröstarvingar ska bli kallade till bouppteckningen. Ni har även rätt till er laglott om ni begär denna genom att påkalla jämkning av testamentet, och kan även klandra testamentet i domstol om ni anser att testamentet inte speglar er fars faktiska vilja. Vidare är det bra att ha i åtanke att er fars tillstånd även måste gå att bevisa av ni som påstår det.

Vill du ha mer information eller ytterligare vägledning är du välkommen att kontakta Lawlines jurister på denna länk.

Jag hoppas detta var svar på din fråga! Tveka annars inte att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Anneli NilssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?