Jämkning av gåvor som kränker laglott

2015-10-21 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Vi är tre syskon som ärver vår bortgångne förälder. Mottog brev från bouppteckningen där uppgifter har inkommit till förättningsmännen om olika gåvor i form av fastigheter, penninglegat och lös egendom. Gåvorna är av sådan omfattning att de kan räknas som kränkning av bröstarvinges laglott. Nu undrar jag hur man ska gå tillväga för att få rätt till sin laglott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En person har som utgångspunkt rätt att fritt förfoga över sin egendom under sin livstid. Detta innefattar bland annat en rätt att ge bort egendom. Det finns dock en begräsning i denna rätt till skydd för bröstarvinges rätt till laglott. En bröstarvinge har alltid rätt till en laglott vilket medför att en person inte får testamentera bort en så stor del av sin kvarlåtenskap att laglotten kränks. Laglotten utgör halva den arvslott som skall tillfalla bröstarvingen enligt lag, Ärvdabalken 2 kap. 1 § samt 7 kap. 1 §. Har en arvlåtare bröstarvingar kan denne därför bara disponera över halva sin kvarlåtenskap genom testamente, halva kvarlåtenskapen har bröstarvingen/bröstarvingarna rätt till på grund av laglottsrätten.

Skulle arvlåtaren genom sitt testamente inskränka bröstarvingars laglott får bröstarvingarna kräva att testamentet jämkas, Ärvdabalken 7 kap. 3 §. En sådan laglottsjämkning måste göras inom sex månader från det att bröstarvingen delgivits testamentet. Bröstarvingarna måste alltså inte väcka talan om jämkning utan det räcker att bröstarvingen tillkännager sitt anspråk till testamentstagaren.

Vad gäller din fråga där gåvor har getts bort under förälderns livstid så kan dessa jämkas på samma sätt som ett testamente om de inskränker era laglotter samt om gåvorna är att likställa med ett testamente. Gåvor som likställs med testamente är sådana gåvor som gjorts med hänsyn till blivande dödsfall, alltså då arvlåtaren i förväg ha velat ordna fördelningen av kvarlåtenskapen utan att skriva ett testamente. Det kan exempelvis vara gåvor som arvlåtaren skänker bort på sin dödsbädd eller egendom som arvlåtaren ger bort men ändå kan tänkas ha nytta av fram till sin död. Jämkning av gåva går till så att värdet av gåvan först läggs till kvarlåtenskapen fiktivt och sedan beräknas laglottens värde. Om kvarlåtenskapen inte räcker för att täcka bröstarvingarnas laglotter skall den som mottagit gåvan antingen lämna tillbaka (hela eller en del av) gåvan, eller om det inte är möjligt, utge ersättning för gåvans värde, Ärvdabalken 7 kap. 4 § 1 st.

Om ni tre syskon vill få ut era respektive laglotter så bör ni alltså jämka gåvan. För att göra gällande er laglott mot den som mottagit gåvan skall ni väcka talan inom ett år från det bouppteckningen efter arvlåtaren avslutades. Skulle ni inte göra det går ni miste om era laglotter, Ärvdabalken 7 kap. 4 § 2 st.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Kristina Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3546)
2020-11-27 Måste man visa upp en framtidsfullmakt för fullmaktsgivarens släktingar?
2020-11-27 Familjerätt
2020-11-27 Fråga om att göra bröstarvinge arvlös
2020-11-25 Vem kan vara framtidsfullmaktshavare?

Alla besvarade frågor (86588)