FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder21/09/2013

Jämkning av dagsbot för student

Hej! Jag har fått dagsböter pga att jag köpte med en (som jag trodde var en souvenir) kaststärna från kreta. Jag är student och har bara studentbidraget som inkomst. Jag fick 30 dagsböter a 50 kr styck. I brottsbalken kap 25 § 2 står det att det är minsta belopp man kan få, men det står också att "om det finns särskilda skäl, får dagsbotens belopp jämkas". Om man sedan kollar i "beräkning av dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande" så står det: "Om den misstänkte har mycket små eller inga inkomster kan omständigheterna i vissa fall vara sådana att minimibeloppet för en dagsbot behöver jämkas för att inte straffet ska drabba alltför hårt. En individuell prövning med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet ska alltid göras." Och med tanke på att studiebidraget är min ända inkomst så blir boten 75 % av min inkomst, och om man räknar bort 500 för busskort har jag bara 200 kr kvar. Är inte det ett skäl till att min böter ska jämkas? Den kommer ju verkligen drabba mig "hårt" och det var ju en kriterium? Det känns inte som att jag har fått en individuell prövning med hänsyn till omständigheterna vilket det står att man alltid ska få. Eller är det jag som missuppfattar det hela? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jämkningsmöjligheten i BrB 25:2 ska enligt förarbetena tillämpas restriktivt. Det är endast när särskilda skäl föreligger som minimibeloppet för dagsböter ska jämkas.

I Högsta domstolens avgörande NJA 1996 s. 195 (se här: https://lagen.nu/dom/nja/1996s195) uttalande HD att det inte bör göras något generellt undantag för t.ex. skolungdomar. Personen i det aktuella fallet var 16 år gammal och hade ingen inkomst eller förmögenhet och levde under samma ekonomiska förhållanden som skolungdomar i allmänhet. Trots detta ansåg HD att det inte förelåg några särskilda skäl för att jämka dagsböterna.

Det står dig naturligtvis fritt att överklaga påföljdsdelen av domen (förutsatt att den inte har vunnit laga kraft), men med hänsyn till HD:s praxis på området så tror jag att du kommer att ha svårt att vinna framgång med detta.

Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.

Vänligen,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo