Jämkning av beloppet på dagsbot

2017-11-23 i Påföljder
FRÅGA
Hej har en fråga om ringa narkotika brott.Enligt domen böter 160*120 dagsböter för innehav av 0,08 mdma (tror jag att det hette)Är inte det lite väl till taget straff sån liten mängd. Årsinkomsten är bara ca 116000-11800. Skulle gärna skickat med en kopia på domen, om det varit möjligt, för att få veta om det är idé att över klaga.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om dagsböter finns i 25 kap. 2 § brottsbalken (BrB).

Allmänt om antalet dagsböter
Ett straff bestäms inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde (29 kap. 1 § BrB). Antalet dagsböter styrs således av straffvärdet för brottet. Straffvärdet för narkotikabrott beror på en rad olika omständigheter. Bland annat sort och mängd narkotika. Vissa typer av narkotika ger ett högre straffvärde, exempelvis heroin och kokain.

Gärningar som endast innefattar eget bruk eller innehav av narkotika faller ofta under ringa narkotikabrott. Högsta domstolen har yttrat sig om att bedömningen ska ske på ett nyanserat sätt med beaktande av samtliga omständigheter som är av betydelse men att sort och mängd narkotika i princip är avgörande vid gränsdragningen mellan ringa narkotikabrott och brott av normalgraden.

Hur domstolen bestämmer antalet dagsböter
Vid fastställandet av antalet dagsböter ska i första hand domstolspraxis användas. Utifrån praxis från Högsta domstolen har man tagit fram tabeller för att avgöra straffvärdet för ringa narkotikabrott. Tabeller har sammanställts av Åklagarmyndigheten i RättsPM 2012:7 "Strafföreläggande i bötesmål – en sammanställning av tillämpade påföljder" (senast uppdaterad 1 juli 2017). (Finns på Åklagarmyndighetens hemsida.) I sammanställningen finns tabeller med antalet dagsböter för ringa narkotikabrott, innehav för eget bruk (RättsPM 2012:7 s. 11). Tabellerna sätter antalet dagsböter i proportion till sort och mängd narkotika.

Om du utgår från dessa tabeller och domstolens resonemang avseende brottets straffvärde (vilka omständigheter som påverkar brottets allvarlighetsgrad) kan du få en uppfattning om huruvida antalet dagsböter motsvarar brottets straffvärde. Om du tycker att antalet utdömda dagsböter inte motsvarar brottets svårighet kan du överklaga domen.

Beräkningen av dagsbotens belopp och jämkning av beloppet
Dagsbotens belopp bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt (25 kap. 2 § BrB). I princip är det förhållandena vid domen som är avgörande för dagsbotsbeloppet.

Riktlinjer för beräkningen av dagsbotsbeloppet säger att utgångspunkten är den tilltalades beräknade årsinkomst med avdrag med hänsyn till den statliga inkomstskatten och underhållsskyldighet. Dagsboten ska enligt riktlinjerna bestämmas till en tusendel av det på detta sätt framräknade beloppet (RåR 2007:2). Riktlinjerna är dock avsedda att uppfattas som allmänt vägledande. Den tilltalades ekonomiska förhållanden i övrigt ska även beaktas (25 kap. 2 § 2 stycket BrB).

Det finns en möjlighet att jämka dagsbotens belopp (25 kap. 2 § 2 stycket BrB). Jämkningsregeln tillämpas dock restriktivt. Exempel på fall när jämkning kan bli aktuellt är när ett högt antal dagsböter döms ut och gärningsmannens betalningsförmåga är väsentligt nedsatt t.ex. på grund av långvarig sjukdom eller allvarligt handikapp.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Med vänlig hälsning

Amanda Blomberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1614)
2021-11-30 Vilket straff kan jag få för vapenbrott?
2021-11-30 Beräkning av strafftid - villkorlig frigivning, avräkning av häktestid samt särskilda utslussningsåtgärder
2021-11-30 Påföljd vid grov misshandel och grovt övergrepp i rättssak
2021-11-29 Vad händer om man inställer sig för sent?

Alla besvarade frågor (97613)