Jag vill skilja mig, vad ska jag göra?

2020-12-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej.Jag vill skilja mig. Min man är en alkolist och har varit i många år men han erkänner inte detta. Han anklagar mig hela tiden och kallar mig det ena efter det . Vad ska jag göra ?? Vill inte leva med honom mer. Han har gjort att kontakten med våra barn har försvunnit. Nu menar min sk man på att jag inte kan bo själv, jag behöver hans ekonomi????
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet

Jag tolkar frågan som att du vill veta hur du ska gå tillväga för att få en skilsmässa, samt hur en äktenskapsskillnad påverkar din ekonomiska situation.

Det framgår inte av frågan hur er ekonomi ser ut. Vidare framgår det inte huruvida ni har ett äktenskapsförord. Därför kommer jag att ge en generell förklaring till hur ni ska fördela tillgångar i bodelningen. Frågan regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Du kan ansöka om skilsmässa

Äktenskapets upplösning

Ett äktenskap kan upplösas genom äktenskapsskillnad. Om ni är överens om att begära äktenskapsskillnad krävs ingen betänketid om barnen inte bor hemma (5 kap., 1 §, ÄktB). Om enbart en part (här dig) vill upplösa äktenskapet krävs sex månaders betänketid (5 kap., 2 §, ÄktB). Betänketiden inleds när ni gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad eller när ditt yrkande om äktenskapsskillnad delges den andra maken. Det innebär att du ska ansöka om äktenskapsskillnad via tingsrätten där ni bor. När betänketiden har löpt under minst sex månader, skall dom på äktenskapsskillnad meddelas, om någon av makarna då framställer ett särskilt yrkande om detta. Det är alltså viktigt att du kommer ihåg att "upprepa" ditt yrkande om skilsmässa efter sex månaders betänketid. Har ett sådant yrkande inte framställts inom ett år från betänketidens början, har frågan om äktenskapsskillnad fallit (5 kap., 3 §, ÄktB).

Ifall ni inte bor tillsammans krävs ingen betänketid (5 kap., 4 §, ÄktB).

Bodelning

Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap., 3 §, ÄktB). När äktenskapets upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Jag kommer kort att redogöra för vad som ingår i bodelningen.

Ni ska dela värdet på samtliga tillgångar förutom är enskild egendom

Huvudregel är att ni ska dela värdet på samtliga tillgångar, s.k "giftorättsgods".

Ni ska utgå från egendomsförhållanden på dagen för din ansökan om äktenskapsskillnad (9 kap., 2 §, ÄktB).

Giftorättsgods är i stort sett all egendom som inte är enskild egendom (10 kap., 1 §, ÄktB). Detta innebär att ni ska dela värdet på allting ni äger, till exempel hus, bil, aktier med mera.

Ni kommer att få skuldtäckning innan andelerna beräknas (11 kap., 3 § och 6 §, ÄktB)

Exempel

Om din man till exempel har en bil, ska ni dela på bilens värde, fastän han har köpt bilen för sina pengar. Men han kan få välja mellan att behålla bilen och betala hälften av värdet eller ge dig egendom av ett värde som motsvarar din del (10 kap., 1 §, och 11 kap., 7 §, ÄktB).

Vad ingår inte i en bodelning?

Om ni har ett äktenskapsförord kan det finnas viss egendom som er enskild genom äktenskapsförordet. Det kan även finnas egendom som är enskild därför att en av er har erhållit egendomen genom testamente, arv eller gåva med förbehåll att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom (7 kap., 1 §, ÄktB).

Avkastning av enskild egendom är giftorättsgods och ska delas lika mellan er.

Personlig egendom såsom smycken, kläder, pensioner och liknande rättigheter ingår inte i bodelningen (10 kap., 2 §, ÄktB).

Din man kan bli underhållsskyldig gentemot dig

Huvudregeln är att varje själv står för sin försörjning efter äktenskapsskillnad. Om den ena maken behöver bidrag till sitt underhåll under en övergångstid, har den maken rätt att få underhållsbidrag av den andra maken, efter vad som är skäligt med hänsyn till denna makes förmåga och övriga omständigheter.

Om den ena maken har svårigheter att försörja sig själv sedan ett långvarigt äktenskap har upplösts, eller ifall det finns andra synnerliga skäl, har den maken rätt till underhållsbidrag av den andra maken för längre tid (6 kap., 7 §, ÄktB).

Jag vill vara tydlig med att underhållsstöd efter äktenskapet endast ges i undantagsfall. Eftersom jag inte vet hur din ekonomi ser ut, tänkte jag att det ändå är bra att förklara även detta.

Hur du kan gå vidare med din fråga

Avslutningsvis vill jag påpeka att regelverket är organiserad utifrån tanken att man inte ska tvingas stanna kvar i ett äktenskap enbart av ekonomiska skäl. Därför anser jag att det är positivt att du tar har kontaktat oss för att utreda dina rättigheter.

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Jag önskar dig god jul och gott nyår!

Vänligen,

Geske Lovmand Hvid
Fick du svar på din fråga?