Jag har köpt en häst som visat sig ha en sjukdom. Kan det röra sig om ett dolt fel som säljaren ska ansvara för?

2019-05-22 i Köplagen
FRÅGA
HejKöpte en häst i februari månad. Inga fel angavs finnas på hästen. Dock efter ett par månader uppstår en mängd "bubblor och blåsor" på kroppen. Kontaktade säljaren och visste hon om detta. Jag meddelade henne att jag kontaktar veterinär för att få veta vad. Prover togs och provsvaret visar att hästen haren sjukdom "aktiv granulomatös inflammatorisk process i dermi" Den blossar upp under vår och sommar för att lugna sig under vintern. Orsaken till sjukdomen är inte riktigt fastställd och behandling är inte möjlig. Att lägga på sadel och spänna åt sadelgjord får anses olämpligt dessutom kan det inte anses lämpligt att vistas på platser tillsammans med andras hästar.P.g.a. att detta inte framkom vid köpet frågar jag om inte detta är ett typiskt dolt fel.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar reglerna som rör köp av lös egendom. I detta fall framgår det inte huruvida det rör sig om ett så kallat konsumentköp eller ett köp mellan två näringsidkare eller privatpersoner. Om det är så att säljaren i detta fall är att anse som näringsidkare och du som privatperson ska nämligen konsumentköplagen (KköpL) tillämpas, och i alla andra fall köplagen (KöpL).

Konsumentköplagen ger starkare skydd för köparen (konsumenten) än om det rör sig om ett vanligt köp på vilket köplagen ska tillämpas. För din fråga, om den sjuka hästen kan anses ha ett dolt fel, är bedömning dock inte särskilt annorlunda oavsett vilken lagstiftning som ska tillämpas. Reglerna om fel i vara är i detta avseende nämligen väldigt lika. Jag kommer dock att främst utgå från köplagen i mitt svar.

Att komma ihåg är dock att det viktigaste, om det rör sig om ett vanligt köp och inte konsumentköp, är att man först och främst ska se till köpeavtalet. Endast i det avseende frågan inte regleras i köpeavtalet ska man gå till köplagen (se 3 § KöpL).

Frågan är alltså om det i detta fall kan röra sig om ett dolt fel, som säljaren således ska ansvara för.

Felet ska ha funnits i varan innan köpet
För att det ska röra sig om ett dolt fel krävs att felet fanns i varan (att hästen var sjuk) innan du köpte den. Huruvida detta är fallet har jag ingen aning om, men det kanske borde gå att ta reda på? Om sjukdomen exempelvis är genetisk borde felet vara att anse som ursprungligt, på så sätt att det fanns där innan köpet. Om det är konsumentköplagen som ska tillämpas är detta lätt för dig, eftersom det presumeras att ett fel är ursprungligt om det yttrar sig inom sex månader från köpet (se 20 a § KköpL). Då är det alltså säljaren som har bevisbördan för att visa att felet inte är ursprungligt.

Felet ska ha varit dolt
Förutom att felet måste ha funnits i varan måste det också ha varit dolt, på så sätt att det vid en vanlig undersökning inte borde ha upptäckts. Frågan här är alltså om du vid en normal undersökning av hästen borde ha upptäckt täcken antingen på sjukdomen eller på att hästen hade något problem som borde ha givit anledning till ytterligare undersökning.

Om sjukdomen inte på något sätt yttrade sig, eller endast var svårligen upptäckt, borde det vara att anses som dolt. Därmed är förutsättningarna uppfyllda för att du ska kunna göra gällande köprättsliga påföljder.

Reklamation
Det som då händer är att du måste reklamera "inom skälig tid" (KöpL 32 §). Med det menas att du inom skälig tid från det att du upptäckt eller borde ha upptäckt felet måste höra av dig till säljaren och göra gällande att det finns ett fel i varan. Vid mer komplicerade fall, som i din situation, som kräver undersökning av veterinär, har man rätt till lite mer tid på sig att reklamera än vanligt. Detta behövs eftersom att du måste få tid på dig att undersöka felet för att kunna komma fram till huruvida det ens är ett fel, och om det är ursprungligt.

Påföljd
När du väl reklamerat felet ska du göra gällande en köprättslig påföljd. I första hand är det påföljderna avhjälpande eller omleverans som står till buds. I detta fall är förmodligen ingen av dessa lämpliga, eftersom avhjälpande skulle innebära att säljaren ska bota hästen, och omleverans skulle innebära att säljaren presterar en ny, frisk, men i övrigt likadan häst. Du kan då istället göra gällande antingen prisavdrag, med vilket innebär att du får rabatt på hästen, eller hävning av köpet, vilket innebär att köpet återgår (KöpL 37 §).

Prisavdrag beräknas på så sätt att priset på hästen sänks till det som den är värd med hänsyn till felet (38 § KöpL). Man utgår alltså från vad hästen skulle ha kostat om man vetat om felet vid köpet.

För att kräva hävning krävs att felet är väsentligt för dig som köpare och att säljaren borde ha insett detta (om hen hade vetat om felet) (39 § KöpL). För att felet ska anses vara väsentligt brukar man utgå från att felet är väsentligt om du som köpare, utifrån en objektiv bedömning, inte skulle ha köpt hästen om du visste om felet och priset var sänkt till det lägre pris som det därmed borde ha haft. Om det då bedöms att det är osannolikt att du skulle köpt hästen bör felet vara att bedöma som väsentligt. Du har då rätt till hävning.

Avslutning
Jag kan inte med klarhet säga att det rör sig om ett dolt fel i din situation. Däremot har jag nu beskrivit hur bedömningen görs så att du därmed själv bör kunna skapa dig en uppfattning vad som gäller, med hänsyn till de närmare omständigheterna i din situation.

Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1148)
2020-05-31 Fel vid köp av båt
2020-05-31 Vad händer om varan inte överensstämmer med egenskap i annonsen?
2020-05-31 Köparens rättigheter vid köp av vara i befintligt skick
2020-05-27 Har köparen rätt att häva köpet?

Alla besvarade frågor (80615)