Internationell äktenskapsskillnad

2016-05-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag är gift med en kvinna från Colombia. Vi har aldrig bott tillsammans. Hon lever i Colombia och jag lever i Sverige. Vad är det som gäller vid en skilsmässa (äktenskapsskillnad) och hur går man tillväga?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör ett äktenskap av internationell karaktär. Först behöver vi därför undersöka om svensk domstol är behörig att pröva frågan om äktenskapsskillnad (domsrätt). Därefter behöver vi ta reda på vilket lands lagar som ska avgöra frågan om äktenskapsskillnad (lagval).

Domsrätt
Svensk domstols behörighet i mål om äktenskapsskillnad regleras i första hand i den s.k. Bryssel II-förordningen. Enligt förordningens artikel 3.1 tillkommer behörighet att ta upp frågor om äktenskapsskillnad svensk domstol om sökanden (dvs. den som ansöker om äktenskapsskillnad) har hemvist i Sverige. Sökanden måste dock ha varit bosatt i Sverige i minst ett år omedelbart innan ansökan gjordes, alternativt sex månader innan om sökanden är medborgare i Sverige.

I den fortsatta framställningen utgår jag från att du uppfyller något av kraven i stycket ovan. Jag kommer därför inte att redogöra för fler behörighetsgrunder för svensk domstol, även om sådana finns.

Lagval
Regler om tillämplig lag i mål om äktenskapsskillnad återfinns i lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL). Enligt 3 kap. 4 § IÄL är huvudregeln att talan om äktenskapsskillnad prövas enligt svensk lag. Undantag finns emellertid om båda makarna är utländska medborgare, se närmare paragrafens andra och tredje stycke. Särskilt i det fall ingen av de utländska medborgarna haft hemvist i Sverige sedan minst ett år, kan lagen i den stat där makarna eller någon av dem är medborgare tillämpas istället.

I den fortsatta framställningen utgår jag från att undantagen inte är för handen och att svensk lag därmed är tillämplig. Nedan kommer jag därför kort redogöra för det svenska förfarandet och den svenska regleringen rörande mål om äktenskapsskillnad.

Äktenskapsskillnad enligt svensk rätt
Regler om äktenskapsskillnad återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB). Om båda makarna är överens om att äktenskapet ska upplösas har de enligt 5 kap. 1 § ÄktB rätt till äktenskapsskillnad. Om bara en av makarna vill att äktenskapet ska upplösas har den maken enligt 5 kap. 2-3 §§ ÄktB rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid om minst sex månader. I det fall makarna lever åtskilda sedan minst två år – vilket verkar vara fallet här – har var och en av dem enligt 5 kap. 4 § ÄktB rätt till äktenskapsskillnad också utan föregående betänketid.

Mål om äktenskapsskillnad tas enligt 14 kap. 3 § ÄktB upp av tingsrätten i den ort där en av makarna har sitt hemvist. Av 14 kap. 4 § ÄktB följer att makarna gemensamt hos tingsrätten ska ansöka om äktenskapsskillnad om båda vill ha detta. I annat fall ska talan om äktenskapsskillnad väckas hos tingsrätten av den ena maken genom ansökan om stämning.

Med vänliga hälsningar

Axel Strandborg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (985)
2020-12-04 Räknas ens civilstånd fortfarande som "gift" när man ansökt om skilsmässa och har betänketid?
2020-12-03 Kan jag skilja mig i Sverige om jag är bosatt utomlands men är svensk medborgare?
2020-12-03 Vad har jag rätt till vid skilsmässa?
2020-12-01 Kan min f.d. hustru ha rätt till mitt hus?

Alla besvarade frågor (86935)