Innebörden av fri förfoganderätt och laglott

Min mor och hennes sambo har upprättat ett testamente. Vad betyder denna text?

"Undertecknade, vilka sambor med varandra, förordnar såsom vår yttersta vilja och vårt testamente, att den som överlever den andra skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med undantag av bröstarvinges laglott. Efter bådas vår död skall den då varande kvarlåtenskapen fördelas mellan parternas arvingar med hälften till vardera sida"

Finns ingen fast egendom såsom fastigheter eller bilar, men kontanter finns.

Lawline svarar


Hej, tack för din fråga

Jag kommer först ta upp några generella utgångspunkter och därefter kommer jag gå in på vad som gäller i ditt fall

Generella utgångspunkter

Utgångspunkten är att sambor inte ärver varandra. Det som händer istället är att den efterlevande sambo har rätt att begära bodelning (se 2 § sambolagen och 18 § sambolagen). Begäran om bodelning ska då framställas inom ett år från dödsfallet (8 § sambolagen). Just på grund av att sambor inte ärver varandra väljer många att upprätta ett testamente som i det här fallet med din mor och hennes sambo.

Som du skriver står det i testamentet att kvarlåtenskapen ska vara med fri förfoganderätt. Med fri förfoganderätt menas att personen får förbruka egendomen eller sälja egendomen som den vill. Dock finns det vissa undantag, man får till exempel inte ge bort en stor del av arvet i gåva eller testamentera bort egendomen. Det har att göra med att arvet efter den först avlidne ska fördelas till dennes arvingar efter att den som har ärvt med fri förfoganderätt har avlidit. Vidare så framgår det av din fråga att man undantar bröstarvingarnas laglott från den fria förfoganderätten. Det har att göra med att enligt lag så får man inte testamentera bort sina bröstarvingars, det vill säga sina barns laglott. Andra arvingar som till exempel syskon och föräldrar går att göra arvlösa genom testamente. Med laglott menas hälften av andelen av arvet som enligt lag tillkommer bröstarvingen (se 7 kap. 1 § Ärvdabalken). Om ett testamente kränker bröstarvingarnas laglott kan bröstarvingarna begära jämkning av testamentet för att utfå laglotten inom sex månader från att de har delgivits testamentet (7 kap. 3 § Ärvdabalken).

Vad som gäller i ditt fall

Innebörden av testamentet är att barnen till den sambo som avlider först kommer få ut hälften av den andelen som tillkommer de enligt lag direkt. Det betyder att om till exempel den avlidne har två barn och kontanterna som den avlidne ägde uppgår till exempelvis 800 tusen kronor sammanlagt så kommer barnen få 200 tusen kronor vardera, det vill säga hälften av vad som enligt lag hade tillkommit de, vilket hade varit 400 tusen kronor var.

Resterande del av arvet efter den avlidne kommer den efterlevande sambo få fritt förfoga över, det vill säga att den efterlevande sambo kommer få förbruka egendomen eller sälja egendomen som den vill men inte testamentera bort egendomen eller ge bort en stor del av egendomen i gåva. Efter bådas död kommer det som är kvar av kvarlåtenskapen efter de fördelas mellan båda parternas arvingar på vardera sida. Med arvingar menas den avlidnes barn och barnbarn som är de som får ärva först (första arvsklassen, se 2 kap. 1 § ärvdabalken). Därefter kommer den avlidnes föräldrar som är de som får ärva om det inte finns några barn eller barnbarn samt den avlidnes syskon som får ärva om även föräldrarna är döda och syskonbarn som får ärva om även deras föräldrar är döda (andra arvsklassen, se 2 kap. 2 § Ärvdabalken). Sist kommer mor-och farföräldrar som får ärva om även syskonbarnen är döda eller inte finns och mostrar och fastrar som får ärva om inte heller mor-och farföräldrarna är i livet (tredje arvsklassen, se 2 kap. 3 § ärvdabalken). Inom en och samma arvsklass ska var och en få lika stor del av kvarlåtenskapen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss

Vänligen

Alejandra VasquezRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning