Ingår privat pensionsförsäkring i bodelning med anledning av skilsmässa?

2020-08-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min son 53 år har två pensionsförsäkringar privat som han sparat i under 25-30 årHan gifte sig för ca 5 år sedan o var sambo ca 2 år innanNu är skilsmässan klar o fd frun kräver halva värdet av båda försäkringarnaHon har även jobbat under tidenKan hon kräva halva värdet eller vad gäller i detta fall ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom en bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). Ett äktenskap upplöses bland annat genom skilsmässa mellan makarna. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom uppkommer genom att makarna har äktenskapsförord eller genom att en make av någon annan än den andre maken fått en gåva med villkor att det ska vara mottagarens enskilda egendom alt. arv/testamente med liknande villkor (jfr 7 kap. 2 § ÄktB).

Privata pensionsförsäkringar räknas som utgångspunkt som giftorättsgods och faller därmed inom huvudregeln att det ska ingå i bodelningen (jfr 10 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelning med anledning av skilsmässa finns det en möjlighet till jämkning innebärande att pensionssparande helt eller delvis undantas från bodelningen om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt skulle vara oskäligt att hela pensionsrätten ingick (10 kap. 3 § tredje stycket ÄktB). Vid skälighetsbedömningen ska beaktas makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Ingen omständighet anges i lagtexten som mer viktig än någon annan utan frågan ska avgöras efter en helhetsbedömning. Detta innebär att olika omständigheter i ett enskilt fall kan balansera varandra. Jämkningsregeln är avsedd att vara en undantagsregel, som ska tillämpas restriktivt (prop. 1997/98:106 s. 43 och 64 f.).

I bedömningen om relevanta ekonomiska förhållanden har departementschefen uttalat att det finns skäl att beakta värdet av pensionsrättigheten i förhållande till makarnas övriga tillgångar. Är värdet litet kan det sällan vara oskäligt att låta försäkring eller pensionssparkontot ingå i bodelningen. Ibland kan det finnas skäl att undanta en pensionsrättighet av aktuellt slag om dess värde inte är alldeles litet om den tillkommer den make som är sämst ekonomiskt ställd och den andre maken har egendom, som har större värde än den förstnämnde maken även med pensionsrättigheten inkluderad. Det ska även beaktas om den make som inte äger rättigheten skulle bli egendomslös eller nästan egendomslös efter bodelningen om försäkringen eller pensionssparkontot inte ingår. Det är av särskild betydelse för skälighetsbedömningen hur makarna har sitt pensionsskydd ordnat. Jämkning bör därmed kunna aktualiseras när ena maken har sitt pensionsskydd genom en privat pensionsförsäkring eller ett individuellt pensionssparande medan den andre maken har motsvarande skydd genom pensionsrättigheter, som intjänats inom det allmänna pensionssystemet eller tjänstepensionssystemet, och makarna i övrigt är relativt jämbördiga i ekonomiskt hänseende (prop. 1997/98:106 s. 64 f.).

När omständigheterna i övrigt ska beaktas ska jämkning normalt inte aktualiseras när pensionsförsäkringen mer framstår som en kapitalplacering och ett skatteplaneringsinstrument än som ett ordinärt pensionsskydd. Det bör även beaktas hur uppbyggnaden av försäkringen eller pensionssparkontot har finansierats och om ägarmaken har ett socialt behov, som ska tillgodoses av pensionsrättigheten. Hänsyn kan också tas till huruvida en make utnyttjat möjligheten att överföra pensionsrätt inom premiereservsystemet till den andra maken (prop. 1997/98:106 s. 65).

Som svar på din fråga utgör privat pensionsförsäkring som huvudregel giftorättsgods vilket ska ingå i en bodelning. Till huvudregeln finns undantag som innebär att det i vissa fall finns en möjlighet till jämkning och att hela eller delar av pensionsförsäkringen inte ska ingå i bodelningen. Bedömningen om jämkningen sker utifrån en helhetsbedömning utifrån makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Om något är oklart eller du behöver mer hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?