Immaterialrätter i religiös verksamhet

2018-12-09 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Jag undrar vad som krävs för att lagen ska acceptera en religion som jag skapar.Sedan undrar jag om jag får kopiera ett fiktionelt verks religion och tillbe den funktionella guden från det verket.Exempel: jag vill börja tillbe gudarna i sagan om ringen och använda deras symboler. Får jag göra detta och bildada en trosuppfattning och ideell förening för att driva församlingen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det beror på i vilken utsträckning du tänkt använda upphovsskyddat material. Att bara driva en religiös församling inkräktar över huvud taget inte på upphovsrätten eller någon annan immateriell rättighet (varumärkesskydd, mönsterskydd, patent) trots att hela trossystemet är kopierat. I Sverige har vi enligt 2 kap. 1 § 5–6 punkten regeringsformen såväl förenings- som religionsfrihet. Du får i princip oinskränkt bilda vilken ideell förening du vill, och tro på vad du vill. Lagen uppställer inga krav i det hänseendet. Däremot kan du stöta på problem ifråga om symbolerna, och det är dessa problem jag kommer koncentrera mitt svar på. I övrigt måste jag utgå ifrån att du ämnar driva församlingen som vilken församling som helst, dvs. med gudstjänster, ritualer, temakvällar och liknande. Endast fantasin sätter gränser för i vilken utsträckning dessa aktiviteter kan inkräkta på upphovsrätten. Det är därför både omöjligt och meningslöst för mig att försöka besvara din fråga i denna del, och jag kommer därför enbart beröra frågan om symbolerna. Du är självklart välkommen att återkomma med mer information rörande församlingens verksamhet.

Symbolerna

Jag måste börja med att fråga mig själv varifrån symbolerna kommer. Symbolerna kan vara både mönster- och upphovsrättsskyddade. Är symbolerna detaljrikt beskrivna – eller till och med avbildade – i böckerna, eller i filmerna, är de upphovsrättsligt skyddade. Har rättighetsinnehavaren även registrerat symbolerna, genom att söka mönsterskydd enligt mönsterskyddslagen (ML) eller EU:s formgivningsförordning, skyddas symbolerna av mönsterrätt. Det går även att få ett begränsat mönsterskydd enligt formgivningsförordningen trots att man inte valt att registrera. Jag utgår ifrån att symbolerna skyddas av såväl mönster- som upphovsrätt.

Mönsterskydd – vad skyddet omfattar

Enligt 5 § ML innebär skyddet "att ingen får utnyttja mönstret utan samtycke av den som är innehavare av mönsterrätten (mönsterhavaren). Förbudet mot utnyttjande omfattar särskilt att tillverka, bjuda ut, marknadsföra, införa till eller utföra från Sverige eller använda en produkt som mönstret ingår i eller används på eller att lagerhålla en sådan produkt för ändamål som nu sagts". Bestämmelsen kan uppfattas som något oklar, dels på grund av begreppet "utnyttja" och dels på grund av att de exempel som räknas upp inte är uttömmande. Det är alltså oklart om din religiösa verksamhet överhuvudtaget träffas av förbudet. Vägledande avgöranden saknas.


Mönsterskydd – inskränkningar

Enligt 7 § första punkten ML omfattar mönsterskyddet inte "utnyttjanden som företas för privat bruk och utan vinstsyfte". Vinstsyftet behöver vi inte gå in på närmare, eftersom du avser driva en ideell förening. Men har vi att göra med privat bruk? Inte heller här finns någon vägledning. Jag har ledat i specialmotiveringar, praxis och juridisk litteratur, utan resultat. Enligt lagkommentarer till paragrafen avses dock med privat bruk (och utan vinstsyfte) i princip det som inte faller in under yrkesmässig verksamhet. Vad är då yrkesmässig verksamhet? Ingen vet det heller, men det går i vart fall att hävda att en religiös församling inte är att anse som yrkesmässig.

Enligt 7 b § ML omfattar inte heller mönsterskyddet "utnyttjandet av en produkt, om den har bringats i omsättning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av mönsterhavaren eller med dennes samtycke". Det är med andra ord inga problem att köpa exempelvis en gobeläng med symbolerna på, och hänga upp i församlingens lokaler.


Upphovsrätt – vad skyddet omfattar, och inskränkningar

Både film och böcker skyddas av upphovsrätt enligt 1 § lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Detta skydd delas upp i ekonomiska- och ideella rättigheter. Det är de ekonomiska rättigheterna som är intressanta i detta fall. Enligt 2 § URL omfattar upphovsrätten "uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten […]". Detta gäller även delar av ett verk. Du får alltså inte själv exempelvis klippa-och-klistra ihop en banderoll men symbolerna på. Däremot går det bra att köpa färdiga sådana verk och använda i ditt trossamfund.

Du får inte heller göra verket tillgängligt för allmänheten. Detta kan göras på flera olika sätt, vilket framgår av 2 § URL. Det finns ingen mening med att gå igenom de olika tillvägagångssätten var för sig. Det enda som är intressant är vad som avses med begreppet "allmänheten". Det blir här en fråga om hur öppen din förening kommer vara. Kan vem som helst bli medlem? Kan man bara gå in i lokalen och tillbe gudarna? Då rör det sig med största sannolikhet om "allmänheten", och sådant användande är förbjudet. Det finns dock ett för dig viktigt undantag, och det är att det enligt 21 § andra punkten URL vid gudstjänst är tillåtet att framföra offentliggjorda verk offentligt (med undantag för film och teater). Det gäller alltså bara för offentliga framföranden (2 § andra punkten URL).

Slutsats

Jag vill råda dig att du vid genomförandet av din idé iakttar följande: köp all rekvisita du tänkt använda, tjäna inte pengar och se till att inte vem som helst kan bereda sig tillgång till dina lokaler. Du ska också veta att jag bara skrapat på ytan i och med detta svar. Din situation kan ge upphov till ett stort antal frågor.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och lycka till!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (721)
2019-06-26 Upphovsrätt när verk förstörts
2019-06-25 Kopiering av en originaltavla utan namnteckning
2019-06-09 Får man ta en idé hur som helst från någon?
2019-06-07 När måste jag betala/bestrida kravbrev om fildelning?

Alla besvarade frågor (70287)