FrågaFAMILJERÄTTBodelning19/12/2018

Illojala transaktioner vid äktenskapsskillnad

Hej!

Vi gjorde en bodelning i samband med skilsmässa i mars 2017. Nu har jag fått reda på, genom att jag har hittat lite papper, att min exman satte över ca 4 milj kr i bolag i London utan att redovisa att de pengarna fanns.

I samband med bodelningen, skulle jag ha begärt att få se alla hans konton och vilka transaktioner som hade gjorts? Hade jag haft rätt att göra det?

Om jag tar in juridisk hjälp, kan man på något sätt få reda på vilken ekonomi han hade vid bodelningen? Eller vilken ekonomi han har nu?

Kan jag stämma honom för att ha undanhållit uppgifter om pengar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om äktenskapsskillnad finner du i äktenskapsbalken (ÄktB), här.

Allmänt om egendomsförhållande vid äktenskapsskillnad
Vid en bodelning på grund av skilsmässa ska makarnas giftorättsgods som huvudregel delas lika mellan dem (9 kap. 1 § ÄktB)Vid en bodelning utgår man från hur egendomsförhållandena (d.v.s. makarnas skulder och tillgångar) såg ut dagen då ansökan om skilsmässa lämnades in till tingsrätten, den s.k. kritiska tidpunkten (9 kap. § 2 ÄktB).

Innan skilsmässan vunnit laga kraft har makarna redovisnings- och upplysningsskyldighet
Eftersom det kan förflyta lång tid mellan den dagen då ansökan om skilsmässa lämnades in till tingsrätten och själva bodelningen har vardera make en särskild redovisningsplikt för sin förvaltning under denna tid. I ÄktB 9 kap. 3 § stadgas att makarna "är skyldig att tills bodelningen förrättas redovisa för sin egendom och för sådan egendom som maken har haft hand om men som tillhör den andra maken." En makes redovisningsplikt är förenad med en upplysningsplikt, d.v.s. en skyldighet att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse i bodelningen till den andra maken eller till bodelningsförrättaren om sådan fanns.

Om transaktionen gjordes innan talan om äktenskapsskillnad väcktes
I ÄktB 11 kap. 4 § finns även en regel som syftar till att skydda den andra maken mot en makes illojala beteenden innan ansökan om äktenskapsskillnad skett. Regeln stadgar, att om en make utan den andra makens medgivande genom gåva minskat sitt giftorättsgods eller använt sitt giftorättsgods till att öka värdet av sin enskilda egendom i inte obetydlig omfattning inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes, ska bodelningen beräknas så som gåvan aldrig skett, utan ingått i den förstnämnda makens giftorättsgods. På så vis förlorar inte den ena maken på att den andra försökt undandra giftorättsgods på något vis för att försöka påverka resultatet av en bodelning. Vad som "inte i obetydlig omfattning" egentligen innebär beror på förhållandet mellan gåvans värde och givarens egendom i övrigt. Enligt propositionen till äktenskapsbalken bör detta anses uppfyllt om gåvans värde uppgår till mer än tio procent av den givande makens giftorättsgods sedan skulder avdragits. En bedömning måste alltså göras i det enskilda fallet.

Av din fråga framgår det inte när din exmake gjorde transaktionen eller vilken typ av transaktion det är frågan om. Beroende på när det skedde, vilken slags transaktion det var (gåva/köp/investering osv) samt med vilka medel som användes (giftorättsgods eller enskild egendom) påverkar vad du har för möjligheter. Jag hoppas du har fått lite klarhet i vilka regler som gäller vid en äktenskapsskillnad. Stämmer något av alternativen ovan in på din situation eller du av annan anledning känner att något inte står rätt till så råder jag dig att ta kontakt med en jurist och förklara närmre exakt vad som hänt, så kan denna hjälpa dig med nästa steg; om det innebär en stämningsansökan eller en ny bodelning vågar jag inte närmare spekulera i. Förslagsvis bör du kunna kontakta bodelningsförrättaren (om ni hade en sådan), annars är du välkommen att boka tid med någon av våra jurister här.

Lycka till!
Vänligen,

Elin RidegRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000