Idrottsföreningars öppenhet gentemot vårdnadshavare

2016-11-13 i Föreningar
FRÅGA
Min son, f. 2007, är medlem i en idrottsförening. Jag, som är hans pappa och vårdnadshavare, har försökt utöva hans rättigheter enl. stadgarna, bl.a. där det står: 13 § Medlems rättigheter och skyldigheterMedlem * har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,* har rätt till information om föreningens angelägenheter,Jag har dock blivit stoppad av föreningen från att bl.a. se årsmötesprotokoll med motivering att jag personligen inte är medlem i föreningen. Är detta juridiskt korrekt? Har inte jag som vårdnadshavare både rättigheten och skyldigheten att följa de stadgar som följer med hand medlemskap?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

En idrottsförening är en form av ideell förening och dessa saknar särskild civilrättslig lagstiftning. Istället använder man andra lagar såsom bokföringslagen, föräldrabalken och handelsregisterlagen för att reglera särskilda saker såsom bokföring och hur man registrerar föreningen. Det saknas därför särskild lagstiftning kring vad medlemmar specifikt har för rättigheter rörande exempelvis att ta del av årsmötesprotokoll. Däremot framgår det av rättspraxis att ideella föreningar ska anta stadgar för föreningens ändamål främst för att föreningen skall kunna ses som en juridisk person och därmed ha rättskapacitet, vilket krävs för att föreningen ska kunna drivas.

Av din fråga framgår att din sons förening har sådana stadganden och att dessa reglerar medlemmars rättigheter och skyldigheter. Eftersom det dock saknas särskild lag som ger medlemmar en sådan rätt så finns det inte heller något krav för föreningen att lämna ut denna typ av information till dig som vårdnadshavare. Ideella föreningar har ett öppenhetskrav i form av att de inte får vägra någon inträde, med vissa undantag. Medlemsskap i en förening ska som utgångspunkt också innebära samma villkor för alla medlemmar enligt idrottslig likhetsprincip. Däremot är en idrottsförening en privaträttslig organisation, vilket innebär att den inte omfattas av offentlighetsregeln som innefattar en rätt att ta del av offentliga handlingar hos myndigheter. Det är föreningens styrelse som bestämmer hur öppen föreningen ska vara. Riksidrottsförbundet har i sin mall för hur man som förening bör utforma sina stadgar skrivit att medlemmar skall ha rätt till information om föreningens angelägenheter. Du kan läsa mer om det här.

Idrottsföreningar för barn skall enligt riksidrottsförbundet bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och därmed utgå från barnets behov. Som minderårig får man enligt föräldrabalken inte råda över sina tillgångar eller åta sig förbindelser i vidare mån, se FB 9:1. Det hör ihop med att barnets vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter enligt FB 6:11. Som vårdnadshavare har du därför ansvaret över ditt barns personliga förhållanden samt att barnets behov blir tillgodosedda enligt FB 6:2. Och avgörande för alla beslut skall vara barnets bästa i enlighet med FB 6:2a §.

Eftersom det saknas särskild lagstiftning kring ideella föreningar så har du som förälder ingen absolut rätt att ta del av årsmötesprotokollen som du beskriver i din fråga. Däremot kan det ses som god föreningssed att låta vårdnadshavare ta del av vad som beslutas inom idrottsföreningen. Du kan också läsa mer om vad som gäller för idrottsföreningar här.

Hoppas att mitt svar är till din hjälp. Du är också välkommen att ställa fler frågor till oss på lawline!

Vänliga hälsningar.

Josefine Rembsgård
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (448)
2020-10-28 Hur avsätts en styrelse i en bostadsrättsförening?
2020-10-27 Får en ideell förening köpa fonder?
2020-10-27 Fråga om kvalificerad majoritet vid föreningsstämma
2020-10-25 Klandertalan i ideella föreningar

Alla besvarade frågor (85629)