Ideell förening och insyn, vad gäller?

Är en skrivelse till styrelsen i en ideell förening offentlig, dvs kan jag som medlem begära att få se den?

Lawline svarar


Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Det finns ingen specifik lag som innehåller bestämmelser om vad som gäller i organisationsformen ideell förening. Det finns dock rättspraxis kring vad som räknas som en ideell förening och hur en sådan bildas. Det är istället föreningens stadgar som styr vad som gäller i den, vilka fungerar som ett sorts avtal mellan föreningen och dess medlemmar. Stadgarna är grunden i en ideell förening, dessa ska informera medlemmarna om föreningens ändamål och regler, bland annat. Dessutom ska "god föreningssed" följas. Medlemmar i en ideell förening har, bland annat, rätt att delta i möten som anordnas för medlemmarna samt rätt till information om föreningens angelägenheter. En medlem har däremot inte rätt att, exempelvis, själv gå in och kontrollera styrelsens arbete, såsom att se över handlingar och bokföring, bland annat.


Då en ideell förening är en privaträttslig organisation lyder den inte under offentlighetsprincipen, som exempelvis myndigheter gör. Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Handlingsoffentligheten innebär att alla har rätt att begära ut och ta del av offentliga handlingar, det vill säga allmänna handlingar (vilket är handlingar som inkommit till eller upprättats hos samt förvaras hos ett allmänt organ, exempelvis en statlig myndighet eller en kommun) som inte omfattas av sekretess. Viss rätt till insyn kan dock gälla om en kommun, till exempel, slutit avtal med en privat utförare, såsom en ideell förening, om att skötseln av en kommunal angelägenhet ska lämnas över till den. I sådant fall ska kommunen genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över, 10 kap 9 § Kommunallagen. Exakt hur långt insynen, i ett sådant fall, ska sträcka sig blir däremot något som får bedömas efter en avvägning i varje enskilt fall. I övrigt skulle jag säga att det är upp till föreningens styrelse att bestämma hur öppen föreningen ska vara. Vad som annars gäller i en ideell förening styrs, som sagt, till stor del av föreningens stadgar.


Hoppas att detta svar kan ge klarhet i frågan och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!


Med vänlig hälsning,

Amanda KeithRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000