Huruvida försäkringsersättning ska ingå i bodelning

2017-01-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej, jag ligger i skilsmässa och har en fråga ang bodelning och personskada. Jag fick livmoderhalscancer 2011. Ersättning utbetalades från försäkringsbolaget till en summa av 115 150kr.Kan jag åberopa i bodelningen 10 kap 2 a § äktenskapsbalken att ersättningen skall undantas från bodelningen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 10 kap äktenskapsbalken framgår vilken egendom som ska ingå i en bodelning. Som huvudregel ska all egendom som en make äger och som inte gjorts till makens enskilda skall ingå. Det finns emellertid vissa, i lag stadgade, undantag. Trots att en egendom är giftorättsgods får den tas undan om den av sådant personligt slag att den inte rimligtvis skulle kunna ingå i en bodelning. Enligt 10 kap 2 a § äktenskapsbalken (här) utgör ersättning för personskada en sådan egendom som får undantas. Av förarbetena framgår att även ersättning som betalats ut av ett försäkringsbolag innefattas. Ersättningen du har fått får alltså undantas.

Om det var länge sedan du fick ersättningen utbetald och pengarna inte har hållits separata kan dock problem uppstå. I NJA 1992 s 773 hade en make satt in enskilda medel på ett av makarnas gemensamma transaktionskonton. Högsta domstolen ansåg då att den enskilda egendomen förlorat sin karaktär av enskild egendom eftersom de olika medelslagen inte hölls isär. Även om rättsfallet avser enskild egendom, vilket denna typ av ersättning inte är, så borde detsamma gälla även för ersättningar av personligt slag. Skulle ersättningen under en längre tid vara sammanblandat med giftorättsgods, på ett konto där regelbundna uttag görs, är det inte längre möjligt att avgöra hur stor del av ersättningen som finns kvar och det är därför inte heller möjligt att avgöra hur mycket som kan undantas vid bodelning. För att vara säker på att ersättningen enbart tillfaller dig borde denna således undanhållas på ett separat bankkonto.

Har ersättningen hållits separat och använts för inköp av egendom får istället egendomen undantas, se 10 kap 2 a § 1 st 3 m (här). Av förarbetena framgår dock att om ersättningen har förbrukats utan att maken skaffat någon annan egendom, kan egendom som förvärvas vid en senare tidpunkt inte anses som surrogategendom. Det är således avgörande huruvida det är klart att ersättningen använts till inköp av just en speciell egendom och huruvida egendomen finns kvar eller inte.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1070)
2021-07-26 Hur fördelas makarnas egendomar vid skilsmässa?
2021-07-26 Kan min man jämka en kontantinsats på vår lägenhet vid en bodelning?
2021-07-21 Vid vilken tidpunkt avgörs egendomsförhållandena?
2021-07-20 Vad händer med den ena makens skulder vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (94270)