Hur stor inskränkning måste vi tåla som härskande fastighet till ett servitut?

2020-05-06 i Servitut
FRÅGA
Hallå Lawline!Vi har officialservitut på en liten väg till vår fastighet som in och utfartsväg.Vägen är en fin liten gräsväg och vi har även en andra adress till vår fastighet genom den infarten.Det är bara vår fastighet som har detta servitut.Vad som bekymrar oss mycket nu, är att vår granne planerar att höja sin mark och bygga ett Attefallshus och en pool.Vi misstänker att han tänker använda vår "lillväg" till att transportera jord och byggmaterial med tunga fordon. Vägen är inte jättebred så några större lastbilar fungerar inte. Om så blir så fallet så kommer vi ha ett konstant åkande med tyngre fordon precis förbi vår uteplats och sovrum. Naturligtvis kommer den fina gräsvägen att bli förstörd.Har vi någon rätt att förbjuda honom att använda vägen för detta ändamål. Det står i servitutet att vi får använda vägen som in och utfartsväg och vi blir då förhindrade att göra detta.Vad skall vi göra om vi märker att detta blir fallet. Ett jättebekymmer för oss och vi hoppas på ett "bra" svar från er.
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till oss här på Lawline med er fråga.


Tillämpliga lagrum
Eftersom det rör sig om ett officialservitut är det ett servitut som har beslutats av en myndighet genom en fastighetsbildning enligt Fastighetsbildningslagen (FBL). Det finns dock inga regler i denna lag som är tillämpliga på er situation vad gäller intressemotsättningar, varför vi får använda regleringen för avtalsservitut istället. Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi alltså i Jordabalken (JB).


Ni får inte betunga grannen mer än nödvändigt
Som utgångspunkt är reglerna om servitut förhållandevis breda i sin omfattning. Det framgår att den tjänande fastigheten (grannen som upplåtit servitutet) inte får betungas mer än nödvändigt, 14 kap. 6 § JB. De skulle med andra ord kunna tala för att ett hinder för dem att inte få använda sin väg för detta ändamål riskerar att vara en för stor inskränkning i deras rätt till sin fastighet.


Grannen får inte hindra er att utöva er rätt
Det framgår dock att om det är så att den tjänande fastigheten har åsidosatt sin skyldighet som framgår av servitutet så måste han återställa det. Om grannen således skulle förstöra vägen har han en skyldighet att återställa denna igen så att ni kan använda den snarast. Skulle detta även innebära någon form av skada för er så ska han dessutom ersätta denna skada. Skulle det innebära någon blockering för er att använda vägen måste även det som blockerar flyttas, 14 kap. 7 § JB.


Vissa mindre inskränkningar får tålas

Det viktigaste är givetvis att grannen inte får hindra er från att använda servitutet på så sätt som är stadgat. Det finns dock ett rättsfall, NJA 2018 s. 200, där en viss inskränkning har tillåtits. I rättsfallet har man konstaterat att det i undantagsfall uppkommer situationer där servitutet tillfälligt måste begränsas om det finns ett "trängande behov". Ett exempel på detta som de nämner i rättsfallet är att man stänger av en väg för att reparera den eller liknande. Rör det sig däremot om störningar som uppkommer vid upprepade tillfällen så ska dessa inte accepteras annat än om det skriftligen framgår av servitutet.


Slutsatser och råd
Slutsatsen är därmed att det inte finns några tydliga linjer för vad som gäller i ert fall. Det beror helt enkelt på hur pass stor inskränkning som denna bebyggelse skulle innebära för er. Era intressen måste sättas emot varandra och en bedömning måste göras utifrån det. En tvist er emellan bedöms i tingsrätten, vilket alltså innebär att ni är tvungna att väcka talan genom att stämma grannen om ni inte kan komma överens. Det är dock viktigt att ni är medvetna om att detta kan medföra höga rättegångskostnader.

Som ett första led i processen råder jag er därför att kontakta Lantmäteriet och rådfråga dem om deras bedömning i frågan eftersom det är dem som har hand om officialservitut. Det är först i andra hand ni bör ta till domstol och i så fall bör ni ta hjälp av en jurist för största möjlighet till framgång. Det kan självklart vi här på Lawline hjälpa er med om ni är intresserade av det. I så fall, eller om ni har några följdfrågor, är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars hoppas jag att ni fick svar på er fråga och jag önskar er ett stort lycka till!


Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll