Hur ska vi göra med bouppteckningen i dödsboet när det ständigt kommer nya kravbrev?

Hej!

Min sambos farmor gick bort i december 2019. Hon hade bara ett barn och han har avlidit (min sambos pappa). Så det är barnbarnen som är dödsbodelägare.

Hon hade massor av skulder (flera hundratusen) och inga tillgångar. Vi har skickat in bouppteckningen och fått den godkänd. Vi har även satt dödsboet i konkurs hos tingsrätten. Nu säger tingsrätten att alla dödsbodelägare måste medverka vid ett edgångssammanträde över telefon och styrka att alla tillgångar och skulder stämmer överens med bouppteckningen vad jag förstår.

Grejen är att vi får hem nya skulder i hennes namn fortfarande, det är från olika inkassobolag varje gång. Om vi ska göra om bouppteckningen varje gång vi får hem en ny skuld så kommer det ju aldrig ta slut.

Om vi säger till tingsrätten att det har kommit fler skulder än vad bouppteckningen visar så kanske dem inte godkänner konkursen längre eller att vi behöver göra om allt igen? Men det känns inte bra att ljuga heller. Ska man säga som det är eller hur går man tillväga? Det här måste ju ha hänt tidigare tänker jag.

Sen har jag en annan fråga också. Vi har nu fått deklarationen och godkänt den, och hon ska få tillbaka ett par tusen. Kan man strunta i att hämta ut pengarna från avin? Hon är ju skyldig så många olika bolag, hur vet man vem man ska betala först? Känns enklare att inte hämta ut pengarna, så händer det något om man inte hämtar ut dom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Det är tyvärr inte helt ovanligt att nya skulder upptäcks efter det att bouppteckningen har gjorts. Upptäcks en ny skuld efter det att bouppteckningen är klar, ska en tilläggsboupptäckning upprättas. Tilläggsbouppteckning ska innehålla just det upptäckta tillägget, i ert fall en eller flera skulder och ska förättas inom en månad (20 kap. 10 § ärvdabalken). En tilläggsbouppteckning måste göras på samma sätt som en vanlig bouppteckning med allt vad det innebär beträffande kallelse, gode män osv.

Det är givetvis inte praktiskt att gång på gång bli tvungen att göra en ny bouppteckning för att det kommer in flertalet nya skulder. Lösningen är att ansöka om kallelse på okända borgenärer, vilket regleras i lagen om kallelse på okända borgenärer (LKOB). En ansökan om kallelse på okända borgenärer görs hos Kronofogden. Den som ansöker om kallelsen ska även skicka med en förteckning över alla kända borgenärer (4 § LKOB). Kallelsen ska skyndsamt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. De okända borgenärerna ska anmäla sina fordringar till Kronofogden inom sex månader från dagen för kallelsen (5 § LKOB). De borgenärer som finns med i förteckningen över kända borgenärer och som har en känd adress ska få en underrättelse senast en månad innan anmälningstiden går ut. Ansökan om kallelse på okända borgenärer kan göras bland annat i samband med bouppteckning efter en person som avlidit (2 § LKOB). Kallelseförfarandet kan innebära att en borgenär som inte anmält sin fordran i tid förlorar rätten att göra gällande sin fordran. En borgenär, som inte finns med i förteckningen över kända borgenärer, och som inte anmäler sin fordran inom anmälningstiden riskerar att förlora rätten att kräva ut sin fordran, s.k. preklusion. För att kunna göra gällande fordringen måste borgenären då visa att gäldenären före anmälningstidens utgång kände till att fordran fanns (6 § LKOB).

Syftet med kallelse på okända borgenärer är bland annat i fall som det ni är i, att "städa upp" skuldsituationen så dödsboet inte blir tvunget att göra en ny tilläggsbouppteckning varje gång det kommer in en ny fordran. Om ni ansöker om kallelse på okända borgenärer är utgångspunkten att de borgenärer som inte anmält sin fordran inom tidsfristen inte kan göra den gällande därefter.

Min rekommendation är att ni ansöker om kallelse på okända borgenärer. Ni bör inte heller ljuga vid edgångssammanträdet. Att ljuga under edgångssammanträdet kan utgöra brottet försvårande av konkurs (11 kap. 2 § brottsbalken). Det den avlidne har rätt att få tillbaka från Skatteverket rekommenderar jag er att ni hämtar ut då det är en tillgång till dödsboet. Ni ska inte använda de pengar som fås tillbaka utan även dessa ska redovisas i bouppteckningen. När dödsboet försätts i konkurs kommer det att utses en konkursförvaltare som använder de tillgångar som finns för betalning av skulder enligt förmånsordningen som gäller vid konkurser.

För det fall att ni önskar hjälp med bouppteckningen eller att ansöka om kallelse på okända borgenärer kan en av våra jurister vara behjälplig. Är ni intresserade av detta är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000