Hur ska testamente tolkas?

2020-08-31 i Testamente
FRÅGA
Mannen avliden 2020 hade inga arvsberättigade släktingar. Han hade skrivit ett testamente till sin moster och kusiner och kusinbarn sammanlagt 8 st. Mostern avled 2014 min fråga gäller om hennes barn skall överta hennes del? Hennes barn är kusinerna som nämns i testamente. I testamentet står att i avliden testamentstagares ställe skall dennes barn inträda. Jag har tittat i ÄD 11 kap, 6- 7§ men tyvärr har jag inte lyckats tyda den. Har även sänt handlingar till Kammarkollegiet. Tacksam för svar.
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga kommer att besvaras med hjälp av ärvdabalken (ÄB). Arvsrätten (inbegripet testamentsrätten) kommer endast att förklaras i förhållande till de omständigheterna du nämnt i frågan.

Allmänt om arvsrätt
I överensstämmelse med den legala arvsordningen ärver farförälders eller morförälders barn, alltså moster enligt frågan, om morföräldrarna inte är vid livet. Innan morföräldrar (eller farföräldrar) ärver kvarlåtenskapen av arvlåtaren ges andra andra arvsklasser företräde, till exempel bröstarvingar (barn, barnbarn och så vidare), föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar (2 kap. 1–3 § ÄB). Kusiner och avlägsnare släktingar saknar arvsrätt (2 kap. 4 § ÄB). Vill du att den legala arvsordningen ska förklaras ytterligare får du gärna ställa en fråga om det!

Testamente och tolkning av testamente
Ett testamente är ett sätt att frångå den legala arvsordningen. Förutom laglotten som bröstarvingar har lagstadgad rätt till, kan resterande kvarlåtenskap förordnas efter testators önskemål, även till kusiner som du skriver i frågan.

Mannen har i testamentet angett att mostern, kusinerna och kusinbarnen ska fördelas kvarlåtenskapen. Ett testamente ska ges den tolkning som antas överensstämma med testatorns vilja (11 kap. 1 § ÄB). Reglerna som du har tittat på i 11 kap. 6–7 § ÄB ska tillämpas först sedan testators yttersta vilja inte kunnat utrönas. I testamentet framgår det vem som ska ärva och jag antar att det även framgår hur stor del av kvarlåtenskapen respektive testamentstagare ska erhålla. Eftersom att det framgår vilka personer som är testamentstagare och testamentstagares barn ska överta testamentstagarens del om den avlider, tolkar jag testators vilja som att mosterns barn (kusinerna) övertar hennes del.

Hjälpreglerna i elfte kapitlet i ärvdabalken
För att besvara frågan utifrån bestämmelserna du tittat på, tolkas 11 kap. 6 § ÄB så att testamentstagarens barn tar avliden testamentstagares plats om barnen har rätt till arv efter testator. Om det i testamentet framgår att moster ska ärva, men inte något om mosters barn (kusiner) kommer de inte att ärva mannen eftersom de inte är arvsberättigade efter honom. Har mannen emellertid på något sätt uttryckt att hans vilja ändå är att kusinerna (eller kusinbarnen) ska ärva och det kan bevisas genom exempelvis vittnen eller anteckningar mannen gjort på en annan handling som visserligen inte uppfyller formkraven för testamente men ändå ger stöd åt mannens vilja, kan det läggas till grund för tolkningen att mannens yttersta vilja är att kusinerna har rätt till kvarlåtenskapen. Fallet i din fråga är emellertid inte på detta vis. Mannen har uppenbarligen angett i testamentet att kusinerna (och kusinbarnen) ska tilldelas kvarlåtenskapen, varför en fråga om 11 kap. 6 § ÄB inte bör bli relevant.

Förklaring med hjälp av praxis
I ett rättsfall gällande en tomt som "donerats" till testamentstagare som var sambo med testator hade testatorn uttalat sig om att hans sambos släktingar skulle ärva sambon om hon var avliden, och inte hans egna släktingar som skulle ärvt kvarlåtenskapen enligt den legala arvsordningen. Trots att han inte var släkt med sambons släktingar eller att släktingarna inte var avkomlingar till den avlidne sambon, lades testatorns uttalanden till grund för en tolkning av testamentet (NJA 1991 s. 152). Stödbevisningen i form av vittnen hade avgörande betydelse i fallet då de kunde intyga om att testators vilja var att sambons släktingar, som inte var arvsberättigade efter mannen, skulle tilldelas tomten.

Ifall hjälpregeln ovan inte är tillämplig
Efterföljande bestämmelse som du tittat kan bli tillämplig om testamentstagarens avkomlingar inte är arvsberättigade efter testatorn. Bestämmelsen innebär att om man förordnat om hela kvarlåtenskapen eller om allt förutom det som är bröstarvinges laglott, och testamentet inte kan verkställas gällande viss testamentstagare (till exempel moster i frågan), ska universella testamentstagares lotter ökas. Det förutsätter också att arvsberättigade avkomlingar till testator och testamentstagare inte finns. Universell testamentstagare är den som ska få hela eller en viss andel av kvarlåtenskapen.

Testamentstagarna i testamentet du beskriver i frågan är universella testamentstagare och eftersom 11 kap. 6 § ÄB inte är tillämplig samt att testamentet inte kan verkställas beträffande mostern, ska universella testamentstagares (kusinernas/kusinbarnens) lotter öka i motsvarande mån. Syftet med bestämmelsen är att den ska tillämpas om det inte av testamentet eller en tolkning av detta framgår att testator avsett att egendomen ska fördelas på annat sätt. Uppenbarligen har det i testamentet angivits hur mannens kvarlåtenskap ska fördelas, alltså att barnen till avliden testamentstagare ska överta dennes andel. Bestämmelsen blir därför inte tillämplig eftersom en tolkning av testators yttersta vilja kan utrönas enligt testamentet.

Svar på din fråga
Mot bakgrund av förklaringen ovan är svaret på din fråga att mannens testamente torde tolkas så att kusinerna ska överta mosters del om mostern är avliden. Mannen har angett att moster samt kusiner och kusinbarn ska fördelas kvarlåtenskapen. Han har även angett vad som ska gälla om en testamentstagare avlider, således att dennes barn ska träda in i den avlidne testamentstagarens ställe. Mannens yttersta vilja kan således utrönas utifrån testamentet varför hjälpreglerna i elfte kapitlet i ärvdabalken inte blir tillämpliga. Bestämmelserna används i det fall testators vilja inte kan tolkas enligt testamentet.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?