Hur ska ska skuldavräkning göras om säkerhet för skulden ställts i egendom som till hälften är enskild?

2019-10-19 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag har fått hälften av en fastighet från en förälder på villkor att den ska vara enskild egendom. Jag har sedan gift mig. Det finns ingen annan enskild egendom i boet. Därefter har jag köpt den andra delen av fastigheten och finansierat det med ett av mig upptaget banklån. Vad gäller vid en bodelning om skuldtäckning för det lånet. Får det till någon del avräknas från giftorättsgodset och i så fall till hur stor andel?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledning

Din fråga är svår att sammanfatta i korthet så jag rekommenderar att du läser svaret i dess helhet.

Din fråga rör makars egendomsförhållanden samt skuldtäckning vid bodelning, vilka regleras av äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). För att ta reda på hur skuldtäckningen ska göras vid en ev. bodelning måste man veta vilken egendom skulden hänför sig till, se 11 kap. 2 § ÄktB.

Vad utgör egentligen enskild egendom i ditt fall?

7 kap. 1 § ÄktB säger att en makes egendom är giftorättsgods (GG) i den mån den inte är enskild egendom (EE). 7 kap. 2 § reglerar hur egendom blir till EE. Däribland nämns gåva som mottagits med villkor om att egendomen ska vara makens enskilda, 2 p. Således är den hälften av fastigheten du mottog som villkorad gåva EE.

Däremot är resterande hälft du förvärvat som huvudregel GG, såvida den inte gjorts till EE i ett äktenskapsförord (7 kap. 2 § 1 p. och 3 §) eller om den har finansierats med annan EE (s.k. surrogat, 7 kap. 2 § 6 p.). Att EE utgjort säkerhet för lån som möjliggjort ett köp är i sig inte tillräckligt för att surrogat ska föreligga (Agell, Brattström, Äktenskap, Samboende, Partnerskap, 6:e uppl. Iustus, s. 108).

Jag utgår från att äktenskapsförord inte har upprättats ang. fastigheten och utifrån vad som sägs i din fråga utgör den således till 50% EE och 50% GG.

Hur ska skuldavräkning göras i en ev. bodelning?

Skuldtäckning i bodelning regleras i 11 kap. 2 § ÄktB. Enligt 2 st. ska skulder som är förenade med särskild förmånsrätt (ex. pantbrev i fastighet) i EE så långt som möjligt täckas av EE. Endast om skulden överstiger EE:s värde får den överstigande delen räknas av mot GG. Detta gäller även om lånet har använts för att förvärva eller förbättra GG. Sistnämnda fall skulle dock kunna utgöra skäl för jämkning enligt 12 kap. 1 §, vilket i så fall görs i senare led efter skuldavräkningen. Jag kommer dock inte gå närmare in på det.

Därför är ditt fall beroende av vilken egendomstyp du ställt som säkerhet för lånet. Utgör säkerheten GG får hela skulden räknas av enligt 11 kap. 2 § 1 st. Är det däremot den i frågan nämnda fastigheten som utgör säkerhet torde hälften av skulden avräknas mot EE och hälften mot GG, eftersom den till hälften utgör respektive egendomsslag. Det utesluter som tidigare nämnt dock inte att den del som räknas av mot EE kan jämkas enligt 12 kap. 1 §, eftersom lånet faktiskt använts för att för att utöka GG.

Hoppas det här var till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Johannes Weister
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2426)
2020-02-22 Ska aktiebolag ingå i bodelning mellan makar?
2020-02-20 Vem har rätt till bostaden vid separation mellan sambos?
2020-02-17 Enskild egendom och bolag
2020-02-17 Ingår en fastighet som man fått i gåva i en bodelning?

Alla besvarade frågor (77247)