Hur ska ett intyg för utlandsresa med barn som står under gemensam vårdnad författas?

2019-02-21 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag ska resa till Albanien med min 13-åriga dotter. Vi har gemensam vårdnad. Enligt Apollo krävs det ett skriftligt intyg från den andra föräldern där denne ger sitt medgivande till resan. Finns det ett allmängiltigt dokument sedan tidigare att beställa för sådana här ärenden? Är det något jag och min dotters mor författar tillsammans och sedan får stämplat av en offentlig notarie? Var börjar en novis som jag för att det ska bli rätt i slutändan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt är utgångspunkten att föräldrar ska ha gemensam vårdnad, eftersom det anses utgöra barnets bästa. Utgångspunkten vid gemensam vårdnad är att samtliga beslut rörande barnet ska fattas i samförstånd, vilket förutsätter ett samarbete mellan föräldrarna under barnets uppväxt. (Se 6 kap. föräldrabalken.)

Rättsläget är lite oklart vad som gäller vid utlandsresor med barn när föräldrarna har gemensam vårdnad. UD har skrivit i sin publikation "Olovligt bortförande och kvarhållande av barn" att en resa utomlands kräver den andre vårdnadshavarens medgivande. Det som UD däremot inte ger svar på är om det ska också gälla för kortare semesterresor. Enligt praxis kan man i generella termer säga att kortare semesterresor inom- och utrikes med barnet är svårt för en förälder att i normalfallet ha invändningar mot. Förutom om det finns sakliga skäl som är till men för barnets bästa. Däremot är det till båda föräldrarnas fördel att i god tid innan informera den andra vårdnadshavaren om syftet och omfattningen av resan.

Vid kortare utlandsresor behöves inte ett skriftligt intyg av den andre föräldern. Om det är resebyrån som kräver ett skriftligt intyg behöver din dotters mamma skriva att hon godkänner resan. Det finns inget formulär för det och kan författas på ett vanligt papper. Ha med datum, signatur och namnförtydligande. Det behövs inte stämplas av någon notarie. Eventuellt skulle ni kunna ha ett vittne som också skriver under att denne har bevittnat underskriften av intyget. Vittnet borde vara någon utomstående, exempelvis en vän.

Om du skulle ha några fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Vänligen

Greta Apelman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3353)
2019-07-15 Vilka kostnader ska respektive part stå för när samboförhållandet upphör?
2019-07-09 Kan min make/sambo kräva mig att betala 50% av hushållets räkningar om vi inte bor ihop?
2019-07-08 Gemensam egendom
2019-07-05 Medgivande från båda vårdnadshavare

Alla besvarade frågor (71134)