Hur regleras en gemensam skuld i bodelning?

2020-06-08 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag står för ett lån som togs under äktenskapet för att bekosta gemensam bil och husvagn, hur gör vi med det lånet vid en bodelning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga kommer jag redogöra för hur lånevillkor med flera låntagare kan regleras genom avtal. Sedan redogör jag för vad en samgäld är för något för att slutligen beskriva hur det regleras i en bodelning.

Din fråga regleras i praxis, i allmänna rättsgrundsatser, skuldebrevslagen (skrbl) och äktenskapsbalken (äktB).

Svaret utgår till stora delar från högsta domstolens avgörande NJA 2016 s.1057

Inledningsvis kan sägas att två makar är självständiga parter i förhållande till varandra. Huvudregeln är att de således ansvarar över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det krävs alltså ett avtal eller omständigheter som talar för att det inte vore rimligt att betrakta parterna självständigt längre. Det är något jag kommer fördjupa mig i nedan.

Hur regleras lån med flera låntagare?

Inledningsvis kan sägas att den individ som skrivit under avtalet med långivaren (oftast banken) är den som är betalningsansvarig för lånet gentemot banken. Banken har inte rätt att kräva betalt av en eventuell make för de anser att det är "gemensam egendom" som lånet används för. Om en av er står på avtalet med banken hindrar inte det er från att ni mellan varandra gör ett separat avtal om hur ansvaret ska regleras mellan er. Ett sådant avtal får däremot ingen verkan mot banken, men kan få relevans vid en bodelning.

Om ni båda har signerat lån-avtalet så inträder ett s.k solidariskt betalningsansvar som innebär att banken kan kräva tillbaka pengarna från någon av er, utan någon särskild prioritering (1 kap. 2 § skrbl).

Vad är dold samgäld och kan det aktualiseras i ditt fall?V

Dold samgäld bygger på att det föreligger dold samäganderätt. I ett äktenskap kan det ibland vara så att att man köper något som kräver att man står som "Ägare" till objektet. Det kan exempelvis vara ett hus, bil eller husvagn. Om då enbart en av makarna står som ägare, men den andra maken har bidragit till köpet på något sätt kan man tala om att det föreligger dold samäganderätt. Det innebär att den maken som inte framkommer som ägare rent officiellt ändå kan hävda att denne har rätt till en andel i egendomen.

På samma sätt kan ett lån bli en dold samgäld. Om en make har tagit ut lån i syfte av att köpa egendom för bådas räkning kan den maken som inte framkommer i låneavtalet ändå anses ha ett betalningsansvar som motsvarar dennes andel.

Detta är en presumtionsregel vilket innebär att om omständigheterna är rätt så antar man att dold samgäld föreligger. Det öppnar å andra sidan upp för den andra parten att kunna bryta denna presumtion genom att visa att lånet borde tillfalla låntagande make.

Hur regleras detta i en bodelning?

I en bodelning ska skulder avräknas från makarnas egendom (11 kap. 2 § ÄktB). Det innebär att om det antingen av avtal eller genom dold samgäld framkommer att den ena maken har en skuld så ska denna avräknas från dennes giftorättsgods eller enskilda egendom. Om det är så att lånet har anknytning i någon särskild egendom ska betalning i första hand erhållas ur den egendomen (11 kap. 2 § andra stycket äktb). Det gäller att man kan styrka att en skuld föreligger. Det innebär att det ska finnas konkret bevisning som pekar åt att skulden finns och bör avräknas från den makens egendom.

Slutsats

Min rekommendation är att du tittar igenom låneavtalen och framförallt ser vad som står där. Därefter får du förvissa dig om ni har haft en intern överenskommelse som reglerar betalningsansvaret. Slutligen får du rådgöra med en jurist om det kan föreligga dold samgäld.

Om du vill komma i kontakt med en jurist som kan utreda ditt ärende mer i detalj är du välkommen att boka en tid via denna länken: https://www.lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (998)
2021-01-14 Underhåll till make efter äktenskapsskillnad, mm.
2021-01-14 Räknas royalty in i värderingen av tillgångar vid bodelning?
2021-01-06 Hur kan skilsmässa gå igenom utan föregående betänketid?
2020-12-27 Kan tingsrätten avslå en ansökan om skilsmässa?

Alla besvarade frågor (88070)