FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn15/01/2020

Hur räknas arvet ut när min mor, som var omgift, avlidit?

Hej!

Min mor, som var omgift, har gått bort. De hade inga gemensamma barn, jag är således ett särkullbarn. I deras gemensamma testamente har de angivit: "Vid den först avlidnes frånfälle ska den efterlevande med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap."

Såvitt jag förstått gäller "fri förfoganderätt" endast vid gemensamma barn? Eller gäller annorlunda bara för att de uttryckligen skrivit detta i testamentet?

Inga andra särskilda skrivningar finns i testamentet.

Läste någonstans om "Basbeloppsregeln" som skulle kunna ge efterlevande make ytterligare del till dennes arv. När kan denna tillämpas?

Hur räknas mitt arv ut med tanke på ovanstående? Kan ni göra ett räkneexempel?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga var din mor omgift och har nu gått bort. Mitt antagande är att det finns en efterlevande make som enligt det inbördes testamentet ärver henne. Inom svensk arvsrätt är utgångspunkten att den avlidnes barn, s.k. bröstarvingar, är först att ärva (2 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB). Om det finns gemensamma barn får dessa ut sitt arv först när den efterlevande maken avlider, särkullbarn har däremot rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ÄB).

Även om din mor och hennes make testamenterat bort all sin kvarlåtenskap till varandra kan du inte göras helt arvlös. Som bröstarvinge till din mamma har du rätt till din laglott. Laglotten är hälften av arvslotten. Det du skulle ärvt om det inte funnits något testamente utgör arvslotten; laglotten är hälften av detta (7 kap. 1 § ÄB). För att få ut din laglott måste du påkalla jämkning av testamentet. Jämkning måste påkallas senast sex månader efter att du tog del av testamentet (7 kap. 3 § ÄB).

Det är helt i sin ordning att i testamente stadga att den efterlevande maken ska ärva med fri förfoganderätt. Det är inte bara vid gemensamma barn. Det är riktigt att om en make avlider och det finns gemensamma barn, kommer den efterlevande maken att ärva den först avlidna maken med fri förfoganderätt. Den fria förfoganderätten innebär att efterlevande make har rätt att använda, sälja och skänka bort egendomen efter den först avlidna. Däremot får vederbörande inte testamentera bort den delen av arvet som är hänförlig till den först avlidne maken. Det samma gäller i ditt fall; när din mamma gick bort görs en bodelning för att avgöra hur stor del av boet som utgör kvarlåtenskap efter henne. Enligt testamentet ärver hennes make allt. Genom att påkalla jämkning har du däremot rätt att få ut hälften av det du skulle ärvt (laglotten). I och med den fria förfoganderätten har du när den efterlevande maken avlider rätt till efterarv efter din mamma. Efterarvet kommer att utgöra en kvotdel av kvarlåtenskapen från den efterlevande maken. Från efterarvet ska avräknas det du redan fått ut i laglott. Det är således till din fördel att testamentet stadgar att efterlevande make ska ärva med fri förfoganderätt. Hade det istället stått att efterlevande make skulle ärva med full äganderätt hade du inte haft rätt till något efterarv i framtiden.

Basbeloppsregeln som du nämner innebär att den efterlevande maken alltid har rätt att ur kvarlåtenskapen efter den först avlidna maken, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till ett så stort värde att den tillsammans med den egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen, eller som utgör den makens enskilda egendom, motsvarar fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Regeln går före din laglott. Fyra prisbasbelopp motsvarar 189.200 kronor. Det har den efterlevande maken rätt till (i vilket inräknas det maken själv fått i bodelningen och det maken har i enskild egendom). Basbeloppsregeln är en skyddsregel för att den efterlevande maken inte ska stå helt utblottad när äktenskapet upphör genom dödsfall.

Jag har dessvärre ingen möjlighet att göra en beräkning av ditt arv. Däremot har våra jurister på Lawline juristbyrå stor erfarenhet av arvsrätt. En av våra jurister hjälper dig gärna att räkna på ditt arv, men även med att påkalla jämkning av testamentet om du vill göra det. För kostnadsförslag och vidare kontakt nås jag på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?