Hur räknar man ut skyddsbeloppet vid en fastighetsexekution?

FRÅGA
Hej . Vid en fastighetsexekution finns följande borgenärer : SEB, som har en fodran på 2 000 tkr och ett pantbrev på 2 400 tkr LF som har en fodran på 1 400 tkr och ett pantbrev på 1 000 tkr SHB som har en fodran på 2 000 tkr och ett pantbrev på 2 400 tkr Inteckningar är gjorda i den angivna ordningen , kronofogdens kostnader är 150 tkr och fastigheten säljs för 4 000 tkr på begäran av LF. Hur stort är skyddsbeloppet ? Hur mycket får LF ? Hur mycket får SHB. Ni får gärna kort visa hur ni räknade ut det . Stort tack på förhand ! Fråga 2 A AB lånar 200 tkr av Bengt HB mot att de pantsätter smycken för säkerhet för lånet. Anja AB går i konkurs sedan . Hur mycket får Bengt HB ut i konkursen om smyckena säljs för : 150 tkr ? 250 tkr ? Smyckenena aldring överlämnats till Bengt HB utan vid konkursen ligger kvar hos A AB ? ( När all egendom är såld o alla borgenärers fordringar noterade framgår det att oprioriterade borgenär får 10 % i utdelning i konkursen ) Ni får gärna visa hur ni räknat. Tack !
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fråga 1:
För att besvara frågan kan man börja med att upprätta en preliminär sakägarförteckning. Denna kommer utifrån det du beskriver att inledningsvis se ut på följande sätt (12 kap. 25 och 26 § utsökningsbalken):

1. Pantbrev 2 400' - Fordran SEB 2 000'
Förrättningskostnader: 150'
2. Pantbrev 1 000' - Fordran LF 1 400' (exekutionsfordran)
3. Pantbrev 2 400' - Fordran SHB 2 000'

a) Hur stort är skyddsbeloppet?
Skyddsbeloppet utgörs av förrättningskostnaderna samt de fordringar som har bättre rätt än exekutionsfordringen, dvs de som kommer före denna, tillsammans med eventuella ägarhypotek (12 kap. 29 § punkt 1 utsökningsbalken).

Förrättningskostnaderna i det här fallet är 150'. Fordringen som har bättre rätt än exekutionsfordran är SEB som utgörs av 2 000'. Eftersom pantbrevet uppgår till 2 400', och dess tillhörande fordran är 2 000', innebär det att det uppstår ett ägarhypotek på 400' som också ska räknas med i skyddsbeloppet. Skyddsbeloppet blir därmed: 150' + 2 000' + 400' = 2 550'.

b) Hur mycket får LF?
LF:s fordran uppgår till 1 400', medan pantbrevet har ett värde på 1 000'. Detta innebär att pantbrevets belopp inte räcker till för att täcka fordran. LF har i sådana fall rätt till tillägg på pantbrevet enligt 6 kap. 3 § jordabalken. Tillägget får som max uppgå till fordrans belopp, dvs 1 400'.

Tillägget utgörs av två delar. Det ena är ett fast tillägg på 15 % av pantbrevets belopp.
1 000' x 0,15 = 150'.

Eftersom det fasta tillägget inte uppgår till fordringens belopp kan man även lägga till det löpande tillägget. Det löpande tillägget utgörs av den årliga referensräntan + fyra procentenheter under ett års tid. Årets referensränta är enligt Riksbanken 0,0 %, vilket gör att det löpande tillägget blir 0,0 + 4 = 4 %.

Det löpande tillägget utgår under tiden mellan utmätningen och medelfördelningen, vilket innebär att man måste veta hur lång tid det tagit i det här fallet. Någon sådan information har dock inte bifogats, vilket gör att jag kommer utgå från att det tagit sex månader. Det löpande tillägget blir då följande:
1 000' x 0,04 = 40' (ett år)
40'/2 = 20' (sex månader).

LF får alltså totalt följande: 1 000' + 150' + 20' = 1 170'.

c) Hur mycket får SHB?
Fastigheten såldes för 4 000'. SEB som kommer först, får 2 000'. Ett ägarhypotek på 400' uppstår, vilken går till fastighetsägaren (12 kap. 27 § utsökningsbalken samt 6 kap. 9 § jordabalken). Förrättningskostnaderna på 150' kommer därefter att betalas ur köpeskillingen.. Därefter kommer LF:s fordran, som uppgår till 1 170'. Totalt blir det alltså: 2 000' + 400' + 150' + 1 170' = 3 720'.

Kvar blir alltså: 4 000' - 3 720' = 280'. SHB får alltså 280' av sin fordran täckt.

Fråga 2:

a) Smyckena säljs för 150'
Panträtt innebär en förmånsrätt (4 § förmånsrättslagen). Det innebär att man som borgenär är prioriterad i fråga om att kunna få betalt ur egendomen. Om smyckena säljs för 150' går hela beloppet till Bengt HB. Resterande belopp på 50' blir en oprioriterad fordran som han enligt förutsättningarna ska få 10 % utdelning på. Bengt får alltså sammanfattningsvis:
150' + (50' x 0,10) = 150' + 5' = 155'.

b) Smyckena säljs för 250'
Bengt har bara rätt att få betalt ur panten upp till fordringens belopp, dvs 200'. Resterande belopp, dvs 50', ska alltså till konkursboet (10 kap. 2 § handelsbalken).

c) Smyckena överlämnades aldrig till Bengt, utan var kvar hos Anja AB
För att panträtt ska föreligga i en viss egendom krävs det ett pantavtal, en pantfordran, att pantobjektet kan identifieras samt att det sakrättsliga momentet som krävs för egendomsslaget iakttas (10 kap. 1 § handelsbalken). I fråga om smycken rör det sig om lös egendom, för vilka det krävs det sakrättsliga momentet tradition. Med tradition menas att pantsättaren inte ska ha rådighet över panten längre. Var smyckena kvar hos Anja hade hon därmed fortfarande besittning till dessa, men skulle det vara så att smyckena befinner sig i en låst ask där nyckeln är hos Bengt föreligger det fortfarande ett giltigt rådighetsavskärande oavsett var denna ask sedan befinner sig.

Utgår vi dock från att Anja hade både besittning och rådighet över smyckena har Bengt inte någon giltig panträtt i smyckena vid konkursen, vilket innebär att hans fordran blir oprioriterad. Han får därmed följande mycket ur konkursen:
200´x 0,10 = 20'.

Har du några följdfrågor eller funderingar, alternativt vill komma i kontakt med vår juristbyrå, får du gärna höra av dig till pegah.fazli@lawline.se!

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Exekutiv försäljning (42)
2020-01-31 Behöver jag sälja huset om ena låntagaren avlider?
2019-12-14 Hur räknar man ut skyddsbeloppet vid en fastighetsexekution?
2019-10-30 Hur upprättas en sakägarförteckning, samt hur räknas ett skyddsbelopp ut?
2019-10-29 Räknas marknadsvärdet in vid exekutiv försäljning?

Alla besvarade frågor (84205)