FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder22/02/2019

Hur räknar man ut dagsbotsbeloppet?

Vad blir det böter om man har 343000 inkomst och två barn för ringa stöld varor för 526 kr. Hur räknar man? har svårt att räkna detta kan ni räkna så jag in se

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Påföljden för ringa stöld

Bestämmelsen om ringa stöld finns i 8 kap. 2 § Brottsbalken (BrB). Av åklagarmyndighetens sammanställning av bötespraxis framgår det att vid ringa stöld upp till 600 kr döms 80 dagsböter ut. Detta är dock inget som med säkerhet kommer dömas, eftersom det görs en individuell bedömning.

Hypotetisk stegvis beräkning

Jag kommer nu att göra en stegvis bedömning för hur dagsbotens storlek i normalfall ser ut. Observera att nedanstående beräkning endast är en uppskattning, eftersom jag enbart utgått från riksåklagarens riktlinjer för att få fram en generell uträkning av dagsbotsbeloppet. Domstolen kan komma fram till ett annat belopp.

Dagsböter döms ut i ett visst antal och storleken av varje dagsbot bestäms i ett visst belopp kronor. Storleken på dagsboten bestäms av den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Man tar utgångspunkt i den tilltalades årsinkomst före skatt. Du har angett 343 000 som årsinkomst.

Med hänsyn till den statliga inkomstskatten reduceras den beräknade årsinkomsten med 20 procent av den del av årsinkomsten som överstiger nedre skiktgränsen enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen och med 5 procent av den del av inkomsten som överstiger den övre skiktgränsen enligt samma bestämmelse. Din årsinkomst överstiger inte nedre skiktgränsen, varför hänsyn till skatten inte behöver tas.

För varje barn, som för sitt uppehälle är väsentligen beroende av den misstänkte, görs avdrag med hälften av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen om allmän försäkring. Du nämnde att du har två barn. Prisbasbeloppet för 2019 har beräknats till 46 500 kr enligt socialförsäkringsbalken. Eftersom du har två barn görs ett avdrag på ett helt prisbasbelopp.

Dagsboten fastställs till en tusendel av det belopp som räknats fram enligt ovan.

Med hänsyn till indirekta skatter minskas beloppet med 50 kr.

Om den misstänkte för egen del har en nettoförmögenhet (dvs. skillnaden mellan tillgångar och skulder) som överstiger 1 500 000 kr ökas dagsboten med 50 kr och med ytterligare 50 kr för varje ytterligare fullt 500 000-tal kr. Det framgår inte av frågan ifall du omfattas av denna bestämmelse, varför jag har utgått ifrån att du inte gör det.

Dagsboten bestäms alltid till helt krontal. Framräknade beloppet rundas av nedåt till närmaste tal som är jämnt delbart med tio.

Sammanfattningsvis torde din uträkning se ut på detta vis:

343 000 – 46 500 = 296 500 / 1000 = 296,5 – 50 = 246,5 som avrundas ned till 240 kr x 80 dagsböter = 19 200 kr

Dagsboten kommer eventuellt att vara 80 dagsböter á 240 kr som blir 19 200 kr i böter. Som sagt är denna uträkning enbart hypotetisk och domstolen kan komma fram till ett annat belopp.

Förhoppningsvis underlättade detta!

Vänligen,

Emma RönnqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo