FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt23/01/2019

Hur prisjusterar vi ett avtal?

Hej.

Har ett företag rätt att göra en prisjustering på ett befintligt serviceavtal som löper tillsvidare?. Det är mellan två företag avtalet berör och avtalet löper 12 månader eller 24 månader i taget med 3 månaders uppsägningstid.

Om svaret är JA, hur ska företaget kommunicera prisjusteringen (finns det regler/lagar som styr detta) och finns det någon gräns för hur stor justeringen maximalt får vara?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Enligt svensk avtalsrätt är utgångspunkten sedan lång tid att avtalsparterna själva har att bestämma över avtalets innehåll och att det är upp till parterna själva att ta till vara sina intressen. Avtalsfriheten inskränks till viss del, framförallt genom konsumentskyddande lagstiftning, men även annan lagstiftning kan aktualiseras (dels generalklausulen i avtalslagen, dels marknadsrättslig lagstiftning). Eftersom din fråga avser avtal mellan företag är inskränkningar av konsumenträttslig karaktär inte för handen.

I er fråga skriver ni dels om prisjustering på ett serviceavtal som löper tills vidare, dels ett avtal som löper på 12 eller 24 månader i taget med 3 månaders uppsägningstid. Ett tillsvidareavtal är enligt min tolkning ett avtal som löper på obestämd tid medan ett avtal om 12 eller 24 månader är ett bundet avtal som när det löper ut antingen omförhandlas eller övergår till ett tillsvidareavtal (beroende på hur ert avtal är utformat).

Eftersom parterna till stor del kan bestämma över avtalets innehåll själva vilar avtalet på principen om att avtalet ska hållas. Att avtal ska hållas är en oskriven rättsgrundsats och innebär i grund och botten att det ni avtalat om är ni skyldiga att uppfylla. Har du ingått avtal med en kund om att vederbörande ska vara bunden i 12 månader till en månadskostnad om x kr, är utgångspunkten att det är vad som gäller. Anledningar till att kunder binder upp sig för t.ex. 12 eller 24 månader är att vederbörande vet hur mycket de ska betala per månad och i vissa fall att det kan bli ett mer fördelaktigt pris att binda sig. För att ni ska ha möjlighet att prisjustera ett tidsbundet avtal ska ni ha avtalat om det. I vissa branscher är det vanligt att det införs en prisjusteringsklausul (t.ex. i branscher där priser kan vara rörliga; elektricitet m.m.). När avtalet löper ut kan ni antingen (1) omförhandla avtalet med t.ex. en ny 12-månadersperiod varvid ni kan göra prisjusteringar, eller (2) övergå i ett tillsvidareavtal.

För tillsvidareavtalet gäller också vad ni avtalat. Har ni inte avtalat om prisjustering är utgångspunkten att det inte går. Däremot har ni även avtalat om en uppsägningstid om tre månader. Uppsägningstiden innebär att ni kan prisjustera avtalet och att ni kan informera kund om en prisjustering som exempelvis träder i kraft om tre månader. Om kund inte vill acceptera prisjusteringen står det kunden fritt att säga upp avtalet och inte drabbas av den.

För det fall att ni väljer att införa en prisjusteringsklausul i era framtida avtal finns det ingen belopps- eller procentgräns lagstadgad för hur mycket ni kan prisjustera. Ni kan t.ex. skriva in att företaget äger rätt att en gång per år justera avgiften och därutöver även ändra om valutaförändring, skattehöjning eller annat offentligt ingripande utanför företagets kontroll inträffar. Gör ni en allt för stor prisjustering till en kund som inte är bunden utan har ett tillsvidareavtal kan det drabba er själva genom att kunden helt enkelt väljer att vända sig till en annan leverantör av likvärdig tjänst. Om ni inför en prisjusteringsklausul i avtal som det finns bindningstid för får höjningen inte vara oskälig. Exakt vad som är oskäligt får bedömas i det enskilda fallet. Om ni t.ex. skriver in en klausul om att ni ensidigt har rätt att bestämma om en prishöjning kan avtalslagens 36 § (den s.k. generalklausulen) användas för att jämka prishöjningen om den anses oskälig.

Det finns heller ingen lag som stadgar exakt hur ni måste avisera om prisjusteringar, däremot bör ni vara tydliga med att en prisjustering har skett, varför det kan vara en god idé att informera kund brevledes om eventuell prisjustering.

Sammanfattning och råd

Utgångspunkten i svensk avtalsrätt är att avtal ska hållas. Om ni inte har avtalat om prisjustering i avtalet med det företag ni har som kund är huvudregeln att det ingångna avtalet ska hållas. För ett tillsvidareavtal kan ni dock avisera om en prisjustering för och samtidigt låta kunden annars säga upp avtalet. För det bundna avtalet är utgångspunkten att vad ni avtalat under bindningstiden även är vad som gäller.

Mitt råd till er är att ni ser över hur era avtal är utformade. Utifrån hur frågan är ställd får jag uppfattningen att det är av vikt för er att ha möjlighet att justera era priser, även i förhållande till kund som är bunden. I sådana fall måste det vara avtalat om det. Min rekommendation är att när de bundna avtalen löper ut omförhandlar ni dem och lägger eventuellt in en prisjusteringsklausul. Det kan vara en god idé att använda en av de jurister som arbetar på Lawlines juristbyrå för ändamålet. Juristen kan dels läsa igenom era befintliga avtal för att se om det i nuläget finns någon möjlighet att prisjustera (mitt svar blir något generellt när jag inte läst era avtal), men kan även upprätta nya avtal till er som uppfyller era önskemål. Är ni intresserade av detta är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för offert.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000