Hur påtalas att någon gör ett varumärkesintrång på ett korrekt sätt?

2020-03-01 i Immaterialrätt
FRÅGA
VarumärkesintrångHur påtalas att någon kanske gör ett varumärkesintrång på korrekt sätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör varumärkesrätt är varumärkeslagen, härefter förkortad som VmL, tillämplig (1 kap. 1 § VmL).

Jag tolkar din fråga som en generell frågeställning om vad som kan utgöra ett varumärkesintrång och kommer därför att gå igenom de olika situationerna då det kan uppstå. Har du ytterligare frågor eller vill ha svar på något mer specifikt är du alltid välkommen att ställa en ny fråga eller kommentera nedan så ska jag förklara vidare.

Varumärkesintrång

Varumärkesintrång regleras i 1 kap. 10 § VmL och paragrafen lyder enligt följande:

"Ensamrätten till ett varukännetecken enligt 6–8 §§ innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken för varor eller tjänster, om tecknet är

identiskt med varukännetecknet och används för varor eller tjänster av samma slag,identiskt med eller liknar varukännetecknet och används för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet, elleridentiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, oavsett om användningen avser varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag.

Som användning anses särskilt att

förse varor eller deras förpackningar med tecknet,bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagra dem för dessa ändamål eller bjuda ut eller tillhandahålla tjänster under tecknet,importera eller exportera varor under tecknet,använda tecknet som ett företagsnamn eller ett annat näringskännetecken eller som en del av ett företagsnamn eller ett annat näringskännetecken, ochanvända tecknet i affärshandlingar och reklam.

Ensamrätten till ett varukännetecken innebär också att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får transitera eller vidta liknande tullåtgärd med varor av samma slag under ett tecken som är identiskt med eller som i väsentliga drag inte kan särskiljas från varukännetecknet. Detta gäller dock inte om innehavaren av varukännetecknet saknar rätt enligt lagen i destinationslandet att hindra att varorna släpps ut på marknaden där."

Det man får göra för att bedöma om det föreligger ett varumärkesintrång är en så kallad förväxlingsbedömning som utgår från en helhetsbedömning med varumärkenas synbild, uttal (om det är ett ordmärke), associationer, om det är fråga om konkurrerande eller kompletterande varor och särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket. Ju mer särskiljningsförmåga ett varumärke har, desto större skyddsomfång anses det ha och därmed blir det även lättare att hävda intrång. Man utgår även från "principen om den bleknande minnesbilden" vilket innebär att man förutsätter att en konsument sällan har möjlighet att direkt jämföra varumärkena bredvid varandra. Hur uppmärksam konsumenten brukar vara beror även på varans typ. I allmänhet är man till exempel mer uppmärksam vid köp av en dyrare jacka än en dricka.

Särskiljningsförmåga

Med särskiljningsförmåga menar man hur mycket varumärket sticker ut ur mängden i förhållande till de varor/tjänster som tillhandahålls under det. Särskiljningsförmåga kan både vara ursprunglig och förvärvas genom användning (1 kap. 9 § VmL). Alltså kan man tänka sig att ett varumärke som inte är särskilt speciellt trots detta kan ha stor särskiljningsförmåga. Vid en bedömning av om varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga kan man kolla på hur många av omsättningskretsen (dvs befintliga och potentiella kunder samt andra verksamma inom samma bransch) som uppfattar det som ett varumärke, marknadsandelar, hur ofta/ inom hur stort område och hur länge varumärket har använts, samt investeringar som har gjorts i marknadsföring.

Sammanfattning

Huruvida det är fråga om ett varumärkesintrång eller inte bedöms utifrån en helhetsbedömning och grundar sig till stor del på argumentation. I regel är det så att ju kändare ett varumärke är, desto större skyddsomfång får det. Detta innebär att man till slut kan hävda varumärkesintrång trots att det inte ens är fråga om samma varor/ tjänster som tillhandahålls under de två skilda varumärkena. För att vinna framgång med en intrångstalan bör man utgå från de punkter jag nämnde under förväxlingsbedömningen och argumentera för att en förväxlingsrisk föreligger.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?