Hur mycket arv har min halvsyster rätt till?

2019-04-16 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej,Bakgrund: Min mor avled för ca fem år sen och nu har min far avlidit efter en tids sjukdom. Jag fick reda på att jag skulle ha en halvsyster. Efter 50 år vilket var en liten chock för mig. Så jag gjorde lite eftersökningar och fick tag på adress och telefonnummer. Dock har hon ej återkommit eller svarat på mina förfrågningar.Jag har några frågor om arv. Jag vet det finns många svar men inget som riktigt stämmer överens med vad jag söker. Därför vill jag höra med er innan jag kontaktar en advokat.1. Jag har med min far uttryckt att jag ville ha klarhet i faderskapet. Men nu har han avlidit och jag försöker reda ut. Vad som gäller och som vad jag förstår så lyder hon under som särkullsbarn. Jag vet att ett testamente påbörjades men ej fått reda på om det registrerats eller existerar.1.1 vilken andel av arvet har hon rätt till. Vad gäller.1.2 Om det inte finns något testamente kan jag begära/kräva DNA test för att utröna släktskap. P g a att min far aldrig erkänt faderskapet eller varit delaktig i hennes uppväxt.1.3 vad gäller om man hittar testamentet. Vem får läsa det och när, vilka regler gäller.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga avled din mor för ca fem år sedan, och nu har din far avlidit. Det har kommit till din kännedom att din far har ett barn utanför äktenskapet, dvs en halvsyster till dig. Jag kommer i det följande att besvara dina frågor var för sig.

Du har rätt i att din halvsyster räknas som särkullbarn. Ett särkullbarn är ett barn utanför det nuvarande äktenskapet, dvs från ett tidigare förhållande. Att din halvsyster räknas som särkullbarn är dock inte av så stor vikt i ditt fall. Ställningen som särkullbarn aktualiseras främst när dess förälder avlider men efterlämnar en make/maka. Huvudregeln när den som avlider är gift är att den efterlevande maken ärver den avlidne, och att gemensamma barn ärver först när den efterlevande maken går bort. Finns det särkullbarn har barnet däremot rätt att få ut sitt arv direkt och behöver inte vänta. I ditt fall har din mor redan avlidit, så din far efterlämnar inte någon maka och det spelar därför inte lika stor roll att din halvsyster är särkullbarn. Din halvsyster har arvsrätt efter er gemensamma far, inte efter din mor.

"Vilken andel av arvet har hon rätt till. Vad gäller?"

Både du och din halvsyster är vad som räknas som bröstarvingar. Bröstarvinge är den avlidnes barn (2 kap. 1 § första stycket ärvdabalken, ÄB). Bröstarvingar ärver sina föräldrar med lika stor del (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). I ditt fall innebär det att såväl du som din halvsyster är bröstarvingar och ni har som huvudregel rätt till lika stor del av arvet efter din far.

Eftersom din far avlidit har du rätt att ärva din far, och du har rätt till efterarv efter din mor. När din mor gick bort ska det ha gjorts en bodelning som fördelat tillgångarna mellan dina föräldrar. Du kommer att ärva din mor genom ett efterarv och du kommer att ärva din far. Din halvsyster har inte rätt till något efterarv efter din mor, utan har endast rätt till arv efter er gemensamma far. Efterarvet efter din mor är inte en exakt summa, utan en kvotdel. Exakt hur det ser ut i ert fall kan inte avgöras förrän man gått igenom bodelningen som gjordes och hur stor kvarlåtenskap din far nu efterlämnar. I bodelningen delas i regel tillgångarna lika mellan makarna och om vi förenklat utgår från att det finns 1.000.000 kronor nu när din far avlidit, varav hälften är hänförlig till efterarvet efter din mor, så har du rätt till hela arvet om 500.000 kronor efter din mor. De andra 500.000 kronorna ska delas mellan dig och din halvsyster med hälften (250.000 kronor) var.

Om det skulle finnas ett testamente som fördelar kvarlåtenskapen annorlunda och gör din halvsyster arvlös kan hon påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). I ovanstående exempel skulle det innebära att hon har en rätt till hälften av arvslotten om 250.000 kronor, dvs. 125.000 kronor.

"Om det inte finns något testamente kan jag begära/kräva DNA test för att utröna släktskap?"

Även om din far inte erkänt din halvsyster förstår jag det av din fråga som att han är registrerad som far till henne. Att han är registrerad som far till henne ger henne arvsrätt.

Ett faderskap kan ske antingen genom bekräftelse, eller genom dom. Om din far inte bekräftat faderskapet kan det ha fastställts genom en dom. För att hon inte ska ha arvsrätt krävs det att faderskapet upphävs, vilket endast kan göras genom resning i målet. Tyvärr har du som barn inte rätt att begära resning för hävning av faderskapet.

I rättsfallet NJA 2012 s. 333 ansökte en avliden mans barn om resning i ett faderskapsmål i vilket mannen förklarats vara far. Det hade inför resningsansökan gjorts en DNA-analys som visade att mannen med 99,9 procents sannolikhet inte var far till det utomäktenskapliga barnet. Trots det nekades barnen resning. Domstolen uttalade att resning i tvistemål bara får beviljas till förmån för någon av parterna. Endast parterna, eller de som under eller efter rättegången har inträtt i partens, ställe får föra talan. Barnen ansågs inte vara parter i målet.

Domstolen uttalade vidare att när det gäller faderskapsmål har ett dödsbo eller en mans barn ansetts kunna fullfölja ett redan påbörjat resningsärende. Däremot tillåts det som huvudregel inte att mannens arvingar efter hans död för talan i faderskapsfrågan om mannen inte själv ifrågasatt det rättsliga faderskapet.

I ditt fall innebär det att du enligt praxis inte har rätt att ansöka om resning för att få faderskapet upphävt. Om din far hade ansökt om resning innan han avled hade du kunnat fullfölja talan i resningsärendet. Som jag förstår det har han inte ansökt om resning varför det inte heller är möjligt för dig.

"Vad gäller om man hittar testamentet. Vem får läsa det och när, vilka regler gäller?"

Inledningsvis i din fråga skriver du att du inte vet om det finns ett testamente eller om det registrerats. I svensk rätt finns det inget testamentsregister, varför ett testamente inte kan registreras. Om det finns ett testamente finns det i sådana fall bland det din far efterlämnat efter sig, eller i ett bankfack, sparat hos någon advokat osv.

Om du hittar testamentet måste det delges alla arvingar. Vanligtvis sker en delgivning genom att en bestyrkt kopia av testamentet skickas till var och en av arvingarna. Om det bara är du och din halvsyster som är arvingar innebär det att en bestyrkt kopia av testamentet ska skickas eller lämnas till henne. En arvinge som delges testamentet ska skriva under den bestyrkta kopian och intyga att vederbörande tagit del av testamentet. Om arvingen godkänner testamentet brukar det ske sådan förklaring med vid detta tillfälle.

Om en arvinge inte skickar tillbaka en bekräftelse på att hen har tagit del av testamentet måste arvingen delges på annat sätt, t.ex. genom att en stämningsman överlämnar testamentet. Tidpunkten för delgivning har betydelse för beräkning av olika frister, bl.a. klanderfristen. Enligt klanderfristen ska den arvinge som önskar väcka talan om att ett testamente är ogiltigt göra detta senast inom sex månader från det att hen delgivits testamentet. En arvinge som önskar begära jämkning av ett testamente ska göra det senast inom sex månader från det att hen delgivits testamentet (14 kap 5 § ÄB). En arvinge har således sex månader på sig på att agera från det att hen blivit delgiven testamentet. Agerar inte arvingen inom denna tid förlorar vederbörande sin rätt att väcka talan om klander eller begära jämkning av testamentet. Är ett testamente ogiltigt t.ex. på den grund att det inte uppfyller ärvdabalkens formkrav för testamente kan testamentet likväl bli gällande om inte någon av arvingarna väcker talan inom sexmånadersfristen.

Sammanfattning och råd

Både du och din syster är bröstarvingar efter er gemensamma far. Det innebär att om det inte finns något testamente som stadgar annat så har ni rätt till hälften var av kvarlåtenskapen efter er far. Du har rätt till ett efterarv efter din mor, vilket din halvsyster inte har.

Tyvärr finns det inte möjlighet för dig att begära ett DNA-prov för att få faderskapet upphävt. Enda möjligheten du skulle haft till det vore om din far redan innan han avled hade inlett en resningsansökan i ärendet.

Om du finner ett testamente ska det delges din halvsyster. Din halvsyster ska skriva under delgivningen och antingen godkänna testamentet eller hävda att det är ogiltigt. Från delgivningen har din halvsyster sex månader på att sig att väcka klandertalan (om att testamentet är ogiltigt) eller att påkalla jämkning för utfående av sin laglott. Laglotten är hälften av vad arvslotten skulle ha varit. Om ni är två syskon som ärver er far är arvslotten 1/2, medan laglotten då blir 1/4.

Det kan vara en god idé att anlita en jurist som hjälper er vidare. Dels kan juristen vara behjälplig med upprättande av alla papper för arvskiftet och uträkning av efterarv, men även för att gå genom eventuellt testamente och företräda dig för det fall att en tvist med din halvsyster uppstår. Om du är intresserad av detta kan en jurist på Lawlines juristbyrå hjälpa dig.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig imorgon, onsdagen den 17 april, kl 9.00 för en uppföljning av svaret. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om tiden inte fungerar för dig är du varmt välkommen att dessförinnan återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se så bokar vi en annan tid.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (336)
2019-09-22 Kan en bröstarvinge ärva mer än övriga bröstarvingar?
2019-09-16 Kan man som bröstarvinge avsäga sig rätten till arv?
2019-08-31 Arv halvsyskon
2019-08-22 Arvsrätt - dotter ensam arvtagare och dödsbodelägare

Alla besvarade frågor (73005)