Hur mycker ärver ett särkullbarn?

Min man har gått bort. Vår totala Giftorättsgods är 2 400 000 kr. Han har en särkullbarn som skall få sin laglott enligt testamente. Vi har även två gemensamma barn. Hur mycket skall särkullbarnen få ? Skall han få del av min del av giftorätten också?

Enl. Min beräkning det är 200 000 kr som han skall få. Har jag fel? Måste man upprätta en separat bodelningsavtal?

Tacksam för svar

Med vänlig hälsning


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna besvara frågan kommer jag i mitt svar förutsätta att den summa som du uppger som ert totala giftorättsgods är summan efter att eventuella skulder har dragits av.

Din fråga regleras i huvudsak av bestämmelserna i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

När en make dör ska en bodelning alltid förrättas innan arvskifte sker, 23 kap 1 § ÄB. Något separat bodelningsavtal med anledning av att det finns särkullbarn är inte aktuellt. Bodelningen förrättas i enlighet med reglerna i 9-11 kap ÄktB vilka gäller för bodelning oavsett orsak till äktenskapets upplösande.

Du skriver att särkullbarnet till din bortgångne man ska få sin laglott enligt testamente. Det som är värt att påpeka i det sammanhanget är att särkullbarn har en lagstadgad rätt att få hela sin arvslott när arvlåtaren avlider, 3 kap 1 § ÄB. Detta innebär alltså att särkullbarnets rätt till omedelbart utfående av arvslott trumfar den efterlevande makens rätt till hela arvet efter den först avlidna maken. Ett särkullbarn kan avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken enligt3 kap 9 § ÄB. Det innebär att särkullbarnet, i likhet med de gemensamma barnen, får ut sitt arv först när den andra maken har avlidit, 3 kap 9och 2 §§ ÄB. Det framgår inte huruvida ett avstående har skett i ert fall eller inte men om så inte har skett kommer särkullbarnet få sin arvslott och inte sin laglott nu efter din makes död.

Det finns även ett annat tänkbart scenario i ert fall beroende på hur man tolkar det du skrev om att särkullbarnet ska få sin laglott genom testamente. Jag kan enbart spekulera i hur det ser ut i ert fall eftersom jag känner till för lite men låt säga att din man har testamenterat bort sin kvarlåtenskap till särkullbarnets nackdel. Oavsett om testamentet tar ifrån särkullbarnet hela dennes arv har särkullbarnet alltid rätt att klandra testamentet enligt 7 kap 3 § ÄB och på så sätt få ut sin laglott. Om detta är vad som har skett i ert fall så kommer särkullbarnet endast få sin laglott.

Det är svårt att ge något exakt svar på hur mycket särkullbarnet kommer få eftersom jag känner till för lite om giftorättsgodset. Som jag nämnde inledningsvis förutsätter jag att skulderna redan är reglerade och ger utifrån det ett schematiskt svar på hur mycket särkullbarnet ska ärva.

Till att börja med delas ert totala giftorättsgods mellan dig och din avlidna makes dödsbo. Det innebär alltså att din makes kvarlåtenskap uppgår till 1 200 000 vilket ska delas upp mellan hans bröstarvingar i enlighet med 2 kap 1 § ÄB. Eftersom två av bröstarvingarna är era gemensamma barn tillfaller deras arvslotter dig med fri förfoganderätt, 3 kap 1 § ÄB. De gemensamma barnen får sedan sitt efterarv från din make efter att du har avlidit, 3 kap 2 § ÄB. (Det kan i sammanhanget kort nämnas vad fri förfoganderätt innebär. Det innebär att du är fri att göra precis vad du vill med arvet förutom att testamentera bort det.)

Eftersom 2 kap 1 § ÄB säger att bröstarvingarna ska taga lika lott ska 1 200 000 delas på antalet bröstarvingar vilket uppgår till 3. Vardera bröstarvinges arvslott uppgår då till 400 000. Om särkullbarnet ska få sin arvslott i enlighet med 3 kap 1 § ÄB ska denne alltså få 400 000. Om särkullbarnet däremot endast ska få sin laglott (se tänkbara scenarion ovan) blir arvet 200 000 precis som du hade fått fram.

Även om det nog har framgått ovan vill jag förtydliga svaret på din fråga om särkullbarnet kommer få del av din del av giftorättsgodset. Svaret på den frågan är nej med stöd av 2 kap 1 § ÄB. Eftersom särkullbarnet inte är din bröstarvinge kommer denne inte få del av det som är ditt.

Vänligen,

Astrid Niva-LindmarkRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”