Hur långt kan straffet bli vid rån, olaga frihetsberövande, grov utpressning och grov misshandel?

2021-03-15 i Påföljder
FRÅGA
Min sambo sitter häktad för rån, olaga frihetsberövande , grov utpressning och grov misshandel. På ett ungefär hur många år riskerar han att bli dömd till? Och hur sätter dom ihop alla olika brott som ger olika år alltså hur plussar dom med åren?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur långt ett eventuellt straff kan bli om din sambo blir dömd för rån, olaga frihetsberövande, grov utpressning och grov misshandel i samma rättegång.

Hur långt ett straff kan bli regleras i brottsbalken (BrB).

Varje enskilt brott har en straffskala som beskriver vilken typ av påföljd som kan bli aktuell och hur långt ett straff får vara

Straffet för ett brott ska bestämmas med hjälp av brottets straffvärde, vilket exempelvis bedöms genom att beakta vilken skada den brottsliga gärningen medfört (29 kap. 1 § BrB). Andra omständigheter som påverkar straffvärdet är eventuella försvårande eller förmildrande omständigheter i det enskilda fallet (29 kap. 2 § och 29 kap. 3 § BrB). Straffvärdet ska bestämmas inom gränserna för brottets straffskala. Vilken straffskala ett brott har anges i varje enskild straffbestämmelse, och beror av hur allvarlig den aktuella brottstypen är i jämförelse med andra brottstyper.

Straffskalan för rån av normalgrad är fängelse i lägst 1 år till högst 6 år (8 kap. 5 § BrB)Straffskalan för olaga frihetsberövande är fängelse i lägst 1 år till högst 10 år (4 kap. 2 § BrB)Straffskalan för grov utpressning är fängelse i lägst 1,5 år till högst 6 år (9 kap. 4 § andra stycket BrB)Straffskalan för grov misshandel är fängelse i lägst 1,5 år till högst 6 år (3 kap. 6 § BrB)

Den som döms för flera brott samtidigt ådöms i regel en gemensam påföljd
Huvudregeln är att en gemensam påföljd utdöms för alla brott om en gärningsman döms för flera brott samtidigt (30 kap. 3 § BrB). I svensk rätt gäller den så kallade asperationsprincipen, som används för att uträkna gärningsmannens straff vid flerfaldig brottslighet. Rätten ska först bedöma straffvärdet för varje enskilt brott som gärningsmannen döms för. Det högsta straffvärdet får fullt genomslag. För det näst grövsta brottet utdöms halva straffvärdet, för det tredje grövsta utdöms en fjärdedel av straffvärdet och så vidare. Med andra ord åtnjuter gärningsmannen en straffrabatt i ökande grad för varje individuellt brott.

Rätten får utdöma fängelse som gemensamt straff vid samlad brottslighet, om fängelse kan följa på något av brotten (26 kap. 2 § första stycket BrB). Straffet får inte vara lägre än det högsta minimistraffet som är aktuellt, och straffet får inte vara högre än fängelse i 14 år (26 kap. 2 § andra stycket BrB).

Vad innebär detta för dig
Jag kan tyvärr inte fastställa vad straffet blir för din sambo om han döms för de aktuella brotten han sitter häktad för, eftersom jag saknar kännedom om omständigheterna. Straffets längd kan bara beslutas av en domstol. Det jag kan säga är att straffskalan nog är fängelse i lägst 1,5 år och högst 14 år.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna Manders
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1586)
2021-10-25 Villkorlig frigivning och avdrag för tid i häkte
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?

Alla besvarade frågor (96531)