Hur länge behöver man vänta på att gifta om sig efter en skilsmässa gått igenom?

2020-01-01 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hur lång tid måste man vänta efter skilmässa för att kunna gifta om sig enligt svensk lag?Kan man gifta om sig så fort man vill ett skilsmässan gått igenom?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din frågeställning regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

I mitt svar kommer jag förklara vad lagen säger och de bestämmelser som är aktuella i ditt fall och vad som gäller från det att ansökan om skilsmässa görs och vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att en skilsmässa ska gå igenom, det vill säga att en dom om äktenskapsskillnad meddelas av domstol och angående tiden man behöver vänta för att gifta om sig på nytt efter en skilsmässa gått igenom.

Det finns däremot ingen specifik lagstiftning kring hur länge man måste vänta med att gifta om sig om en skilsmässa vunnit laga kraft, med andra ord kan man gifta sig samma dag som dagen en dom om äktenskapsskillnad meddelades av domstolen.

Huvudregeln - betänketiden och skilsmässoansökan

Om båda makarna är ense om äktenskapsskillnad ska äktenskapsskillnad ske, ska en betänketid ändock löpa, dock endast om båda makarna begär detta, eller om någon av makarna har ett barn som varaktigt bor hos dem tillsammans och som är under 16 år (det krävs alltså inte att båda makarna är barnets vårdnadshavare, utan fokus ligger på om det finns barn i hushållet som varaktigt bor där och är under 16 år) vilket framgår av 5 kap. 1 § ÄktB. Ansökan sker till domstolen.

Om endast en av makarna vill att ett äktenskapet ska upplösas - har endast den maken rätt till äktenskapsskillnad - men först efter att en betänketid löpt, som är under minst sex månader (5 kap. 2 § ÄktB).

Bestämmelsen gäller alltså oberoende om båda makarna är ense eller oense, eller den andre maken exempelvis bestrider det. Det finns alltså ett krav på att en betänketid ska ha inletts innan en dom om äktenskapsskillnad kan meddelas av domstol, samt att om den ene maken ansöker om skilsmässa - att den andre maken delges detta (5 kap. 3 § ÄktB).

Särskilt yrkande om att en dom på äktenskapsskillnad ska meddelas - från någon av makarna

Därefter ska en dom på äktenskapsskillnad meddelas, det förutsätter dock att någon av makarna särskilt ha yrkat om att en dom om äktenskapsskillnad (dvs skilsmässa) ska meddelas av domstolen, det kan tidigast ske först när betänketiden som är på under minst sex månader, har löpt ut (5 kap. 3 § ÄktB).

Det är alltså viktigt att någon av makarna framfört ett särskilt yrkande på att en dom om äktenskapsskillnad ska meddelas av domstolen, bestämmelsen gäller även om man redan har ansökt om skilsmässa. Om ingen av makarna har gjort det inom ett år, räknat från när betänketiden började löpa, så har skilsmässoansökan kort sagt fallit, det vill säga man får ansöka om skilsmässa på nytt.

Undantag från huvudregeln - betänketiden

Om någon av makarna har levt åtskilda sedan minst två år tillbaka, dvs. Inte bott ihop, har var och en av makarna rätt till att äktenskapsskillnad sker utan betänketid, med andra ord så behövs ingen betänketid på sex månader. Men det förutsätter att makarna har levt på olika håll; åtskilda under minst två år och kan bevisa detta för rätten om det skulle bli aktuellt (5 kap. 4 § ÄktB).

Därutöver kräver en skilsmässa att din före detta partner har blivit delgiven en korrekt skilsmässoansökan (detta eftersom båda makar måste delges om när betänketiden börja löpa). Det framgår av 7-8 §§ delgivningslagen.

Behöver man vänta med att gifta om sig efter att en skilsmässa gått igenom?

Så fort en dom om äktenskapsskillnad har meddelats från domstol är det möjligt att gifta om sig. Domen om äktenskapsskillnad börjar gälla samma dag då domen vinner laga kraft (5 kap. 6 § ÄktB).

Sammanfattning

Det kan vara bra att komma ihåg, samt viktigt att skilja på: när en ansökan om skilsmässa och därtill kommande betänketid börja löpa, och när betänketiden löpt ut - att någon av makarna framför ett särskilt yrkande om detta. Först då är en skilsmässa fullbordad och en dom ska avkunnas om att skilsmässan vunnit laga kraft från domstolen.

En skilsmässa förutsätter således alltså två delar - som åvilar makarna själva. Vidare uppställs inget krav på att viss tid måste ha förflutit för att man ska kunna gifta om sig, endast att en dom på äktenskapsskillnad vunnit laga kraft.

Hoppas du kände att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1045)
2021-05-08 Betalningsansvar efter äktenskapsskillnad
2021-05-02 När är äktenskap upplöst vid betänketid vid skilsmässa?
2021-04-30 Ena maken gör sig av med tillgångar innan äktenskapsskillnad väcktes
2021-04-29 Blir byggnad på enskild egendom giftorättsgods?

Alla besvarade frågor (92181)